...

Dayanch Orazgylyjov

@DayanchOraz
Talyp

TDU-da okaýaryn.

Kibermedeniýetiň adamlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri

Kibermedeniýetiň düşündirilişi 4-nji senagat öwrülişiginiň dowam etmegi bilen internet tory durmuşymyza uly täsir döretdi. Şunlyk bilen adamlar online bilim öwrenip, wideo görüp, aýdym diňläp we ş.m ýerine ýetirip bilýär. Internet elbetde biziň günlik durmuşymyzy üýtgedýär, ýöne şol bir wagtda adamlaryň düşünjeleriniň we olaryň öz aralaryndaky gatnaşyklarynyň üstünde hem uly täsir galdyrýar. Şübhesiz internet biziň günlik durmyşymyzyň aýrylmaz bir bölegine öwrüldi. Internet tor tehnologiýalary beýleki tehnologiýalardan tapawutlylykda adamlaryň durmuşynyň her tarapyna täsir edýär. (Adamlaryň gatnaşyklary, özüni…

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty

Himiki birleşme barada hemme adamlaryň bilmeli 3 hakykaty Himiki birleşme sözü, negatiw many bilen berk baglanyşdyrylan söz bolup durýar. Şeýle-de bolsa, töweregňize hat-da özüňize seredip, himiki birleşmeleri görmemezlik mümkin däl. Adamlar himiki birleşmeleri “örän zyýanly” diýip hasaplaýandyklary sebäpli, geň jedellere gabat gelmegimiz geň däl. Şeýle bolansoň her kimiň himiki birleşmeler barada bilmeli 5 faktyny seredeliň. Ahyryna çenli okap düşünmäge synanşalyň. Fakt 1: Hemme zat himiki birleşmelerden düzülen Her nähili hem gulaga aňsat ýaly gelsede bolsa…