...

Selbi Allamova

@selbi

Öz aýagyň üstünde durmak

"Öz aýagyň üstünde durmak" ine şu söz şeýle aňsatjak ýazylýar ýöne şol derejä barmak üçin kääään ýollardan geçmeli bolýar. Bu ýollar herkimde başga-başga zorluklar ýa aňsatlyklar bilen geçilýär. Aslynda, öz kellejigiňe ynansaň kän bir kynam däl. Uni-de okaýan wagtlarym derrewjik işe başlap pul gazanmak isleýärdim. Nämä howlukýan talyplyk ýyllaryň lezzetini alda ýaşa diýsene, hana geçti gitti o ýyllar. Uni gutaranlar "gadryny biliň talyplyk ýyllary durmuşyňzyň iiiiiň hezil wagtlary diýýädilerde" kän bir hak beremokdym. Ana, indi…

A+content näme?

A+content näme? Bu, uzyn we böleklerden ybarat bolan reklama sahypasy diýip alsak hem ýalňyşmarys. Amazon-da satmak saňa belli bir möçberde kitap barada surat we ýazgy goýmagyňy isleýär. Ýöne sen kitabyň barada o çäklenmeden has köp zat goýmak isleýänsiň kitabyň derrew satylmasy üçin şeýle dämi näme? Ana eddil şu ýerde ara A+content girýär... " Amazon kindle direct publishing " saýtyna girip hasap açýarsyňyz. Ondan soňra: Marketing bölümini saýlamaly Sahypany aşagrak edip aşakdaky suratdaky bölüme gelýäňiz. "Saýla"…

A+content näme?

Ene-atalaryň çagalaryna sarp edýän wagty we gymmaty.

Ilkinji okuwa gadam basan wagtlarymda eýýäm gelejekde näme bolmak isleýänimi duýýardym diýsem ýalňyşmaryn. Sebäbi meniň başlangyç synp mugallymym bolan Keýik mugallymy şeýle bir gowy görýärdim, mugallymçylyk işini şeýle bir ýürekden edýärdi welin intäk 7 ýaşymdakam hem muny syzyp bilýärdim. Okuwda özüme iň ýakyn görýän adamym bolupdy. 18 ýaşymda orta mekdebi tamamlanymdan soňra uniwersitet okamak isleýärdim. Türkiýe döwletinde Necmettin Erbakan Uniwersitetine Başlangyç Synp Mugallymçylyk bölümünü gazandym. 4 ýyl içinde okuwymy tamamladym 1 ýyl tejribämi (internship) etdim…

Birini tanamak isleseň göni özünden sora diýilişi ýaly...

Soňky aýlarda köp kişiniň dilinde “ChatGPT” sözi aýdym boldy diýsek ýalňyşmarys. Indi, bu “ChatGPT” näme? Geliň özünden sorap göreliň: Türkmen dilinde ChatGPT ChatGPT- 2022-nji ýylyň Noýabr aýynda OpenAI kompaniýasy tarapyndan taýýarlanan tälimli robot dilidir. Jikme-jik berýän jogaplary we bilimleriň köp ugurlary boýunça berýän anyk jogaplary bilen çalt üns çekdi. ChatGPT-niň esasy aýratynlygy, tekst gutusynda adamlaryň berjek soraglaryna tebigy jogaplar berip bilmesidir. Mundan başga-da ChatGPT nämeler edip biler? - Kod ýazmaga kömek edýär; - Makala ýazmaga…

Birini tanamak isleseň göni özünden sora diýilişi ýaly...