...

Muhammedaly AGAYEV

@aly_agyv
Mugallym

Orta mekdep okuwçylary üçin Kompyuter Tehnologiyalary barada

Kompyuter tehnologiyalary 21-nji yüzyylyň içinde ýaşaýşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Olar biziň işlerimizi, okuwyny, medeniýetimizi we aragatnaşyklarymyzy üpjün edýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalaryndan peýdalanmak bolsa, ýaşlaryň özleriniň tehnologik täzelikler bilen tanyşmaklaryna, bu ulgamlaryň işlemegi bilen meşgullanmaklaryna we olary özlerine has köp öwrenmeklerine mümkinçilik döredýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalarynyň peýdaly taraplary: 1) Okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar: Kompyuter tehnologiyalary okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar. Öwrenijiler özleriniň bilimlerini kompyuterler arkaly ýaýbaňlandyrmaklary, interaktiw sahypalardan peýdalanmaklary we onlaýn öwrenmekleri bilen…

Tehnologiýanyň adamzada peýdasy we zyýany.

Tehnologiýa durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ulanylýar we çalt ösýär. Tehnologiýanyň geljekde durmuşymyzda möhüm rol oýnajakdygy şübhesiz. Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň peýdalary bilen birlikde käbir kemçilikleri hem bar. Bu makalada tehnologiýanyň geljegimiz üçin peýdalary we zyýany barada durup geçeris. Peýdalary: Aragatnaşyk: Tehnologiýa adamlara biri-biri bilen has çalt we aňsat aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Telefon, internet we e-poçta ýaly gurallaryň kömegi bilen hatda dünýäniň beýleki künjegindäki adamlar bilen hem derrew aragatnaşyk gurup bileris. Netijelilik: Tehnologiýa iş durmuşynda öndürijiligi ýokarlandyrýar.…

Akyl bilen Zehiniň arasyndaky tapawut näme?

Akyl we Zehin köplenç biri-biri bilen bulaşýan düşünjelerdir. Şeýle-de bolsa, bu iki düşünjäniň arasynda käbir tapawutlar bar. Akyl , adama mynasyp bolan "pikir etmek" ukybydyr. Bu ýerde pikirlenmek, meseleleri çözmek, karar bermek we analitiki pikirlenmek ukyby bar. Mysal üçin, matematika meselesini çözmek ýa-da diskussiýany logiki taýdan öňe sürmekdir. Zehin , adamyň umumy düşünje ukybyna we öwrenmek ukybyna degişlidir. Zehin, ölçenip bolýan aýratynlykdyr we IQ synaglary ýaly testler bilen ölçelip bilner. Zehin hem aňy öz içine…