...

Muhammedaly AGAYEV

@aly_agyv
Mugallym

Dünýä aýlanmagyny bes etse näme bolardy?

Dünýä haýsydyr bir sebäp bilen aýlanmagyny bes etse? ... bolmazdy, bolmazdygyny bilýäris, ýöne birden bolsady? Asla gowy bolmazdy. Dünýämiz ekwatordan ölçelende sagatda takmynan 1600 km tizlikde aýlanýar we ekwatordan ölçelende dünýäniň aýlawy 40,000,000 metrden geçýär, ýagny ýer ýüzünde sekuntda 400 metr tizlik bar, Bu tizlik ekwatordan polýuslara geçip barýarka peselýär, beýleki tarapdan polýuslarda nola ýetýär. Onda näme üçin bu aýlanyşygy duýmaýarys, sebäbi biz we töweregimizdäki hemme zat bir wagtyň özünde hereket edýäris? Bu tema, ýeriň…

Akyl bilen Zehiniň arasyndaky tapawut näme?

Akyl we Zehin köplenç biri-biri bilen bulaşýan düşünjelerdir. Şeýle-de bolsa, bu iki düşünjäniň arasynda käbir tapawutlar bar. Akyl , adama mynasyp bolan "pikir etmek" ukybydyr. Bu ýerde pikirlenmek, meseleleri çözmek, karar bermek we analitiki pikirlenmek ukyby bar. Mysal üçin, matematika meselesini çözmek ýa-da diskussiýany logiki taýdan öňe sürmekdir. Zehin , adamyň umumy düşünje ukybyna we öwrenmek ukybyna degişlidir. Zehin, ölçenip bolýan aýratynlykdyr we IQ synaglary ýaly testler bilen ölçelip bilner. Zehin hem aňy öz içine…

Tehnologiýanyň adamzada peýdasy we zyýany.

Tehnologiýa durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ulanylýar we çalt ösýär. Tehnologiýanyň geljekde durmuşymyzda möhüm rol oýnajakdygy şübhesiz. Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň peýdalary bilen birlikde käbir kemçilikleri hem bar. Bu makalada tehnologiýanyň geljegimiz üçin peýdalary we zyýany barada durup geçeris. Peýdalary: Aragatnaşyk: Tehnologiýa adamlara biri-biri bilen has çalt we aňsat aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Telefon, internet we e-poçta ýaly gurallaryň kömegi bilen hatda dünýäniň beýleki künjegindäki adamlar bilen hem derrew aragatnaşyk gurup bileris. Netijelilik: Tehnologiýa iş durmuşynda öndürijiligi ýokarlandyrýar.…

Orta mekdep okuwçylary üçin Kompyuter Tehnologiyalary barada

Kompyuter tehnologiyalary 21-nji yüzyylyň içinde ýaşaýşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Olar biziň işlerimizi, okuwyny, medeniýetimizi we aragatnaşyklarymyzy üpjün edýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalaryndan peýdalanmak bolsa, ýaşlaryň özleriniň tehnologik täzelikler bilen tanyşmaklaryna, bu ulgamlaryň işlemegi bilen meşgullanmaklaryna we olary özlerine has köp öwrenmeklerine mümkinçilik döredýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalarynyň peýdaly taraplary: 1) Okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar: Kompyuter tehnologiyalary okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar. Öwrenijiler özleriniň bilimlerini kompyuterler arkaly ýaýbaňlandyrmaklary, interaktiw sahypalardan peýdalanmaklary we onlaýn öwrenmekleri bilen…