Adamzat

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat Gynansak-da, maglumaty diňe okamak ýa-da toplamak adamyň beýleki adamlara bolan hormatyny ýa-da duýgudaşlyk bildirmek ukybyny gowulandyrmaýar. Aslynda, ýagdaý has çylşyrymly we düşnüksiz. Bilim, adamlary kemsidýän güýç guralyna öwrülip biler. Bu esasanam, bilimini nädogry ulanmaga, başgalary kemsitmeklige ýykgyn edýän adamlaryň arasynda duş gelýär. Bu makalada şeýle ýagdaýa, esasan-da, özüni beýleki adamlardan ýokary tutýan "bilimli" adamlara serederis. Eger adam bilimi diňe başgalary kemsitmek we öz üstünligini subut etmek üçin…

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat

Bu dünýe biz üçin

Ýagty jahanda adamzat üçin tebigatda ýaşamak üçin ähli şertler döredilen. Ynsan bu dünýädäki ähli material resurslara öz täsirini ýetirip bilýär. Olaryň daşky keşbini, gurluşyny hatda düzümini hem üýtgedip bilýär. Medisina ugrundan ylmyň soňky gazananlary hem tebigat bilen berk baglanyşyklydyr. Çünki islendik däri-dermanyň özeni tebigatdaky ösümlikdir, otlar hem-de haýwanlar bolup durýar. Bu ýeriň tebigaty ondaky janly-jandarlar, ösümlikler ynsana döredilen ýaly. Men bu pikir ýöretmämi dogry diýip hasap etsemde ýalňyşmasam gerek. Adamyň organizmi we ondaky ähli gündeki…

Tehnologiýanyň adamzada peýdasy we zyýany.

Tehnologiýa durmuşymyzyň ähli ugurlarynda ulanylýar we çalt ösýär. Tehnologiýanyň geljekde durmuşymyzda möhüm rol oýnajakdygy şübhesiz. Şeýle-de bolsa, tehnologiýanyň peýdalary bilen birlikde käbir kemçilikleri hem bar. Bu makalada tehnologiýanyň geljegimiz üçin peýdalary we zyýany barada durup geçeris. Peýdalary: Aragatnaşyk: Tehnologiýa adamlara biri-biri bilen has çalt we aňsat aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Telefon, internet we e-poçta ýaly gurallaryň kömegi bilen hatda dünýäniň beýleki künjegindäki adamlar bilen hem derrew aragatnaşyk gurup bileris. Netijelilik: Tehnologiýa iş durmuşynda öndürijiligi ýokarlandyrýar.…