Paýhas

Men Dünýäniň Iň Akylly Adamy

Bir bürgüdiň hekaýasy Rowaýata görä, dört towuk bürgüt höwürtgesinden bir ýumurtga ogurlaýarlar. Ýumurtgany ketege getirenlerinde, beýleki towuklar bu ýumurtga äpet bir towugyň ýumurtgasy diýip pikir etdiler. Wagt geçdi, ýumurtgany alyp gelenler hem ýatdan çykardylar, olar-da bu ýumurtganyň äpet bir towugyň ýumurtgasydygyna ynandylar. Bu ýetim ýumurtga ketekden bir kürk towuk tapyldy we ony basyrdy. Wagty geldi ýumurtga çatlady, içinden gap-gara ganatly, üýtgeşik çokjaly täsin bir towuk çykdy ... Hemmeler örän şadyýandy, beýle bir towugy ilkinji gezek…

Men Dünýäniň Iň Akylly Adamy

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat Gynansak-da, maglumaty diňe okamak ýa-da toplamak adamyň beýleki adamlara bolan hormatyny ýa-da duýgudaşlyk bildirmek ukybyny gowulandyrmaýar. Aslynda, ýagdaý has çylşyrymly we düşnüksiz. Bilim, adamlary kemsidýän güýç guralyna öwrülip biler. Bu esasanam, bilimini nädogry ulanmaga, başgalary kemsitmeklige ýykgyn edýän adamlaryň arasynda duş gelýär. Bu makalada şeýle ýagdaýa, esasan-da, özüni beýleki adamlardan ýokary tutýan "bilimli" adamlara serederis. Eger adam bilimi diňe başgalary kemsitmek we öz üstünligini subut etmek üçin…

Bilime we paýhasa eýe bolmak: Kitaplar we adamzat

"Ertiri pikir et, geçmiş üýtgedilmeýär"

Konfüçus - b.e.öň 551 - b.e.öň 479 - njy ýyllar araalygynda ýaşap geçen hytaý filosofy, mugallym we ýazyjydyr. Onuň aýdan sözleriniň her biriniň uly manysynyň bardygy we dünýä halklarynyň köpüsiniň has uly gyzyklanma bilen garaýandygyny göz öňüne tutup, häzire çenli türkmen çeşmelerinde gabat gelmedigim üçin türkmen diline terjime edip köplere ýetirmek isledim. "Saglygy ýerinde bolan adam müň zat islär, hassa adam bolsa diňe bir zat" "Eger-de yzyňyzdan gürrüňiňiz edilýän bolsa, onda siz olardan öňdesiňizdir" "Ähli…

"Ertiri pikir et, geçmiş üýtgedilmeýär"

Pikir Ummanyndan Bir Damja…

Arada şeýleräk ýazga duş gelipdim. Setirler maňa tanyşdy birhili. Halkymyzyň kitaba bolan umumy garaýşy surtalandyrylýardy hakykatçyl bir äheňde. Iň begenýän zadymam näme bilýäňizmi? Pikirler we garaýyşlar satyn alynanok, olar mugt:). Şol sebäpli şeýle ägirtleriň işlerini siz okyjylara, ýagny pikirlenýän adamlar bilen paýlaşmak meniň üçin lezzet. Ted aýtmyşlaýyn “Ideas worth spreading” . Hem arada maňa diýildi: “Pikiri pikirlenip bilýän adam bilen paýlaşmaly.” «Türkiýede kitap ýaly gadyrdan gaçan başga hiç zat ýok bolsa gerek. Hamidiýe suwy däl,…