Bejergi

Pikir Ummanyndan Bir Damja…

Arada şeýleräk ýazga duş gelipdim. Setirler maňa tanyşdy birhili. Halkymyzyň kitaba bolan umumy garaýşy surtalandyrylýardy hakykatçyl bir äheňde. Iň begenýän zadymam näme bilýäňizmi? Pikirler we garaýyşlar satyn alynanok, olar mugt:). Şol sebäpli şeýle ägirtleriň işlerini siz okyjylara, ýagny pikirlenýän adamlar bilen paýlaşmak meniň üçin lezzet. Ted aýtmyşlaýyn “Ideas worth spreading” . Hem arada maňa diýildi: “Pikiri pikirlenip bilýän adam bilen paýlaşmaly.” «Türkiýede kitap ýaly gadyrdan gaçan başga hiç zat ýok bolsa gerek. Hamidiýe suwy däl,…

"Plasebo" ähli keselleriň dermanymy?

Içinde himiki madda bolman,keselleri bejermäge ukyply bolan,ýalan dermanlara "Plasebo " diýilýär. Plasebo- bu derman görnüşli şekerden ýa-da süýjiden ybarat bolan kapsula ýa-da tabletkadyr.Plasebo sözi lukmançylyk edebiýatyna ilkinji gezek 1785-nji ýylda latynça “göwnüňize ýaramak” sözünden gelip çykypdyr. Haçanda adam plasebony ulananda, (elbetde bu ýerde hassanyň ulanýan dermanynyň plasebodygny bilmeli däl) hassanyň bedeninde endorfin gormony öndürilip çykarylýar.Endorfin gormony adam bedenindäki agyrylary aýyrmaga kömek edýär we adamyň has rahat durmuşda ýaşamagyna ýol açýar.Aslynda, plasebonyň fiziki taýdan bejeriş güýji…

"Plasebo" ähli keselleriň dermanymy?

Nosebo täsiri näme?

Diňe negatiw pikirleriň sagdyn bedeniňize ýaramaz täsir edýändigine şaýat bolduňyzmy? Plasebonyň erbet ekiz dogany, Nosebo we saglyga edýän täsiri. Plasebony ýada salalyň! Hekaýa Ikinji jahan urşy döwründe, lukman ýaraly esgerleri bejermek üçin ulanylýan morfin gutaranda hassalara duzly garyndy bermäge synanyşanda başlaýar. Lukman bu garyndyny berýärkä, esgerleri garyndynyň agyryny ýeňilleşdiriji täsiri barada gürrüň berýär. Netijede, bu garyndynyň ýaralanan esgerleriň 35% -den gowragynda täsirli bolandygy syn edildi. Bu netijeler çap edilenden soň, plasebo effekti diýilýän bu hadysa…

Nosebo täsiri näme?