Tebigat

Bu dünýe biz üçin

Ýagty jahanda adamzat üçin tebigatda ýaşamak üçin ähli şertler döredilen. Ynsan bu dünýädäki ähli material resurslara öz täsirini ýetirip bilýär. Olaryň daşky keşbini, gurluşyny hatda düzümini hem üýtgedip bilýär. Medisina ugrundan ylmyň soňky gazananlary hem tebigat bilen berk baglanyşyklydyr. Çünki islendik däri-dermanyň özeni tebigatdaky ösümlikdir, otlar hem-de haýwanlar bolup durýar. Bu ýeriň tebigaty ondaky janly-jandarlar, ösümlikler ynsana döredilen ýaly. Men bu pikir ýöretmämi dogry diýip hasap etsemde ýalňyşmasam gerek. Adamyň organizmi we ondaky ähli gündeki…

GIJIGEN AÝGYT

“Magtymguly, ne bar içmek-iýmekden? Jan jesetden gider, et hem süýekden; Göz görmekden galar, til hem diýmekden, Tilim tibrinerkän, söýlemäýinmi?” Magtymguly-Pyragydan “Şäherçä kino gelipdir” diýen habar ýaýrandan, uly-kiçi ýüzüne ak mata gerlen bina bakan eňdiler. Ejesiniň köýneginden ýapyşyp barýan kiçijik oglanjyk gök meýdançada ösüp oturan ajaýyp serwi agajyna täsin galyp seredip geçdi. Onuň öňünde täze dünýä açylan ýaly boldy. Kino gidip durka-da oglanjyk jadyly duýgulara batyp otyrdy. Ekrandan ýaňlanýan bir aýdym tomaşyçylary heýjana saldy. Oglanjyk ejesine…

GIJIGEN AÝGYT

Hrizantemalar haçan gülleýär?

Soragyň jogaby kimden soraýanyňa görä üýtgeýär. Botanika kitaplary bilen garnyny doýuran birine sorasaň “Paheý, bu-da bir soragmy? Elbetde güýzde gülleýär. Sebäbi Hrizantemalar “Uzak gije - gysga gündiz” ösümlikleridir. Şonam bileňogaý” diýer. Umumy gülleriň güllemegi barada hiç pikir etmeýän, ösümlikleri görende diňe saryja sygyry ýadyna düşýän birinden sorasaň “Aý haçan güllese şonda güllesin, maňa näme.” diýer. Ikisiniň hem jogaby özüne görä dogry. Meniňem özüme görä bir jogabym bar. Hrizantemalar gije güllär! “Goýsaňa houuu, gijede bir gül…

Hrizantemalar haçan gülleýär?

Zibil adalary: Okeanlaryň syrly ülkesi

Zibil adalary: Okeanlaryň syrly ülkesi Dünýä ummanlary tebigy gözelligi we baý biodürlüligi bilen tanalsa-da, soňky ýyllarda ýene bir hadysa ýüze çykdy: Zibil adalary . Bu adalar deňizlerde we ummanlarda toplanan plastik galyndylaryň ägirt uly toplumydyr. Emma bu adalaryň diňe bir daşky gurşawa howp salmaýandygyny, olaryň resmi ýurt bolmak mümkinçiliginiň bardygyny bilýärdiňizmi? Demirgazyk Ýuwaş ummanyndaky Fransiýanyň territoriýasynyň meýadanyny geçýän bu ägirt uly hapa üýşmegi, Plastic Oceans Foundation (Plastik Okeanlar Gaznasy) we LadBible ýaly guramalaryň ünsüni özüne…

Zibil adalary: Okeanlaryň syrly ülkesi

Tebigat barada bir oturanyňda görüp boljak 10 dokumental film..!

Adamlar köplenç ýagdaýlarda özlerine, üstünliklerine hem-de maddy mümkinçiliklerine aýratyn ähmiýet berýärler, şeýdibem, netijede daşky dünýä hakda alada etmeýäris. Dokumental filmler — töweregimizdäki dünýä gözümizi giňden açyp syn etmäge, tebigatyň näzikligini duýmaga we Ýerdäki her bir janly-jandaryň gadyr-gymmatyna düşünmäge ajaýyp mümkinçilik berýär. Tebigat barada söz açýan 10 sany dokumental filmi dykgatyňyza ýetirýäris: «Planetany özgerden ýyl» (2021). Tebigat baradaky dokumental filmleri surata düşürijileriň öňdebaryjylaryndan biri, iňlis tebigatçysy Dewid Attenboro koronawirus çäklendirmelerinden mysal alyp, adamlaryň özlerini bialaçlyk bilen…

Tebigat barada bir oturanyňda görüp boljak 10 dokumental film..!