Şahsy Pikirim

Biraz Başgaça' - biraz başgaça

Biraz başgaça agzamyz Türkmenistana gidip gelipdir-de özüni erbet duýupdyr. Birbada onuň sebäbine-de düşünip bilmändir. Özüni garaňkyda sermeläp ýören ýaly duýupdyr. Bulary okap “Be gyzymyza nä döw çaldyka?” diýip ýazgynyň yzyny okamaga howlukdym. Eger dogry düşünen bolsam bizde aýal-gyzlar diňlenilmeýärmiş, olaryň pikirleri diňlenilmeýärmiş, kararlary we hereketleri öz ygtyýarlarynda dälmiş. Aýal-gyzlara deko hem hyzmatçy ýaly garalýarmyş. Ondan garaşylýan zat gowja hem asylly bolmak. Ýalňyşmaýan bolsam türkmeniň gyzy asyllylygy bilen başgalardan tapawutlanyp gelipdir. Erkekleriň bagtyny üpjün etmek betbagtçylykmy?…

Biraz Başgaça' - biraz başgaça

Çingiz hanmy ýa-da Aleksandr Makedonskiý?

Çingiz hanmy ýa-da Aleksandr Makedonskiý? 11-nji synpda taryh mugallymymyñ sapakda beren soragy. Synpdaşlarymyñ aglabasy aglabasy bu soraga Çingiz han (Temuçin asyl ady. 1162-1227 ý.ý) diýip jogap berdiler. Emma men şol wagt pikirenmän Aleksandr Makedonskini (b.e.öñ 356-323 ý.ý) saýladym. Näme üçin? Ilki bilen bu iki şahsyýetiñ öz ýaşan döwürleriniñ öz aýratynlyklary bar. Dogry Çingiz hanyñ imperiýasy eýelän ýerleri boýunça köp bolup biler (taryhda B.Britaniýadan soñra 2 nji orun) ýa bolmasa söweş taktikalary güýçli bolup biler. Emma…

Şahsy çäkler näme?

Çäkler töweregimizdäki görünmeýän çäklendirme bolup, nirede gutarýandygymyzy we beýlekileriň nireden başlanýandygyny bilmäge mümkinçilik berýär. Şahsy çäkler şahsyýetimizi kesgitlär - özümiziň aslynda kimdigimizi bilme duýgumyz. Şahsy çäkler fiziki, emosional, ruhy, akyl taýdan kesgitlenmeli. Sagdyn araçäkler manipulýasiýadan goraýar. Araçäkiň güýji her bir adam üçin tapawutlanýar. Olary hemmeler bilen we hemme ýerde kesgitlemeli. Şahsy çäkler bize şeýle kömek edip biler: · özüňizi howpsuz duýmaga we howpsuz bolmaga · öz duýgularymyzy we başgalaryň duýgularyny tapawutlandyrmaga · öz pikirleriňize ynamly…

Şahsy çäkler näme?

Bagt näme?

Bagt näme? Men bagtlymy?! Şeýle soraglar bardyr hemmämizde. Aslynda bagt hem birnäçe stadiýadan ybaratdyr meň pikirimçe. Çagalykdaky bagt - alynan süýjä bagtly sen. Ýetginjek dörwündäki bagt - bir gyz sözüňe alsa, täze telefon alsaň w.ş.m Orta ýaşdaky bagt - diplom, karýera, jaý, maşyn, maşgala,çaga… Garrylykdaky bagt - agtyk, saglyk, dost-ýar bilen görüşmek. Bular meniň seljermäm, onda bagt ýaşymyz bilen ulalyp ahyr ýaşymyzda-da kiçelýärmi? Men özüme kän berdim bir soragy “Men bagtlymy?” , jogabym men bagtly.…