...
3Makalalary
0Halan makalalary

Kakageldi Akmyradow

@Kakageldi

1 minut alar

Sowet döwründäki türkmen habarçylary özlerini nähili ýagdaýda gorapdyrlar?

Hakykatdan hem, nähili ýagdaýda bolupdyr. Bu barada ilkinji işler 1925-nji ýylda bolan Bütintürkmen gurrultaýyndan soñ başlanýar. Ýagny bu gurrultaýda türkmen habarçylaryny Sowet häkimiýetine garşy nähili goramaly diýen mesele atylypdyr. Şeýle ýagdaýda respublikan gazetinde lakam ulanmak meselesi gozgalýar. Ýöne şonda-da hem habarçylar gazet-žurnallarda habarçylaryñ aradan çykdy habaryny kän eşitýändiklerini aýdypdyrlar. 1925-nji we ondan soñky neşirlerde metbugat habarlarynda türkmen habarçylary lakam bilen çykyş edip başlapdyrlar. Bu lakam XVII-XVIII asyrdaky Pyragy, Andalyp, Kemine, Magrupy ýaly däl, olar özlerini…

1 minut alar

1929-1933-nji ýyllaryñ dünýä krizisiniñ bolmagyndan öñ bolan täsin fakt.

Bilşimiz ýaly, 1929-1933-nji ýyllaryñ ykdysady krizisi tutuş dünýäni gurşap alypdy. Şol krizisden öñ, Meşhur Merill <> maýa goýum kompaniýasynyñ esaslandyryjylarynyñ biri 1928-nji ýylyñ 31-nji martynda öz müşderilerine hat ýazyp, entek bahasy gaçmanka, paýnamalaryny satmagy maslahat beripdir. Ol ABŞ-nyñ prezidenti Kelwin Kulije hem beýik çökgünligiñ golaýlap gelýändigini duýdurypdyr. Kulij Merille psihiatr lukmana görünmegi maslahat beripdir. Ýöne akyly düzüw Merill öz çaklamalarynda hak bolup çykdy. Aslynda garasañ, men hem Kulijiñ ýerine bolan bolsam, şeýle pikir ederdim. Sebäbi…

1 minut alar

Çingiz hanmy ýa-da Aleksandr Makedonskiý?

Çingiz hanmy ýa-da Aleksandr Makedonskiý? 11-nji synpda taryh mugallymymyñ sapakda beren soragy. Synpdaşlarymyñ aglabasy aglabasy bu soraga Çingiz han (Temuçin asyl ady. 1162-1227 ý.ý) diýip jogap berdiler. Emma men şol wagt pikirenmän Aleksandr Makedonskini (b.e.öñ 356-323 ý.ý) saýladym. Näme üçin? Ilki bilen bu iki şahsyýetiñ öz ýaşan döwürleriniñ öz aýratynlyklary bar. Dogry Çingiz hanyñ imperiýasy eýelän ýerleri boýunça köp bolup biler (taryhda B.Britaniýadan soñra 2 nji orun) ýa bolmasa söweş taktikalary güýçli bolup biler. Emma…