Teswirler (8)

Ýüklenýär...

1929-1933-nji ýyllaryñ dünýä krizisiniñ bolmagyndan öñ bolan täsin fakt.

1 minut alar

Bilşimiz ýaly, 1929-1933-nji ýyllaryñ ykdysady krizisi tutuş dünýäni gurşap alypdy. Şol krizisden öñ, Meşhur Merill <> maýa goýum kompaniýasynyñ esaslandyryjylarynyñ biri 1928-nji ýylyñ 31-nji martynda öz müşderilerine hat ýazyp, entek bahasy gaçmanka, paýnamalaryny satmagy maslahat beripdir. Ol ABŞ-nyñ prezidenti Kelwin Kulije hem beýik çökgünligiñ golaýlap gelýändigini duýdurypdyr. Kulij Merille psihiatr lukmana görünmegi maslahat beripdir. Ýöne akyly düzüw Merill öz çaklamalarynda hak bolup çykdy. Aslynda garasañ, men hem Kulijiñ ýerine bolan bolsam, şeýle pikir ederdim. Sebäbi şol döwürler ABŞ-nyñ ykdysadyýetiniñ ösen döwürleridi. Eger siz şeýle pursat bilen garşylaşsañyz nähili pikir ederdiñiz?! Teswirlere hökman garaşýan.

 

75 |