Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Writer

2 ýüzli hudaý Janus

1 minut alar

Janus- bir ýüzi öňe bir ýüzi arka bakyp duran Antiki Rim hudaýydyr.
Ikiýüzlilik-bu adalga häzirki wagtda ahlak taýdan erbet bolan many aňlatsada, Antiki döwrüň adamlary ony mukaddes görüpdir. Ikiýüzli bolmak başgaça 2 duýgyny aňlatmak hökmüne hem görülipdir. 


Antiki Rimliler ikiýüzli hudaý bolan Janusyň şekillerini teňňelerinde hem ýerleşdiripdirler.

 Hatda onuň heýkellerini ýasap, Şäherleriň girişlerinde goýupdyrlar. Onuň manysy gelen adama bir ýüzi hoş geldiňiz diýmegi we gidip barýan adama bolsa beýleki ýüziniň bakmagy hoşlaşmak manysynda bolupdyr.

 Ýanwar (January) aýynyň ady hem Janus hudaýynyň adyndan gelip, Ýanwar aýynyň bir ýüzüniň geçen ýyl bir ýüzüniň täze ýyla bakýar diýen manyny berýänligi üçin gelip çykypdyr. 

110 |
|