Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

Writer

Geçmiş, häzirki we geljek nesiller.

2 minut alar

Häzirki wagtda adamlary doglan wagtlaryna, ýaşlygynyň geçen döwrüne, şol wagtky ýaşaýşyna baglylykda nesillere bölmek kabul edilen. Olaryň käbirlerniň atlary hem şol döwürüň wakalary bilen baglanşyklydyr. Ol nesiller aşakdakylardyr: 

Sessiz nesil (silent generation)- bu nesil adatça 1925-1945-nji ýyllar aralygynda doglan adamlar bolup, şol döwürde köp ýurtlarda urşlaryň bolmagy olaryň sanynyň az bolmagyna getiripdir. Olara sessiz nesil diýilmeginiň bir sebäbi şol ýyllarda doglan adamlaryň az gürleýänligi ýaly çaklamlaryň bolmagydyr. 

Çaga partlamasy (baby boomers)- bu nesil 1946-1964-nji ýyllarda doglan adamlardyr. Olaryň ady II Jahan urşunyň tamamlanmagyndan soň çagalaryň dogluşynyň köpelmegi netijesinde ,,Demografiki partlaýyş” bolmagyndan gelip çykýar. 

 

 X nesil- 1965-1980-nji ýyllarda doglan adamlar bu nesile degişli edilýär. Bu nesil köne nesillere garaňda has başarnykly hasap edilýär. 

Y nesil- bu nesil 1980-1995-nji ýyllarda doglan adamlary öz içine alýar. Bu ýyllarda doglan adamlaryň ýaşlygy internet we sosial torlaryň ýaýbaňlaşýan wagtyna gabat gelýär. Olaryň ýarty böleginiň internet tehnologiýalaryndan başy çykýar. 

Z nesil- Bu nesil şu wagtky ýaş nesillerdir, Olar 1996-2010-njy ýyllarda doglanlardyr. Häzirki wagtdaky ýaşlar bu nesle degişlidir.

Alfa nesil- 2010-2025-nji ýyllaryň içinde doglan we doguljak çagalar Alfa neslidir. Bu nesil barada başga makalada durup geçeris.

 

Beta nesil- 2025-nji ýyldan soň doguljak çagalar Beta neslidir. Adynyň gelip çykyşy ondan köne nesil bolan Alfa nesliniň Latyn elipbiýinde dowamy bolmagyndan. Bu nesil häzir dogulmadyk çagalar bolanlygy üçin olar hakda maglumat aňyrda dursun teoriýa hem ýok.

105 |
|