Ortamekdep

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Ýaňy ýakynda başlangyç synplarda zähmet, sungat, aýdym dersleri boýunça hem aýratyn kitaplarynyň bardygyny bildim. Bu derslerden kitap bolmalydyram öýdemokdym. Aýdym kitabynyň ýarysy aýdym, ýarysy hem şol aýdymlaryň notalary. Aýdymyň aýdylşyny bilmeseň, notalaryny tanyş kompozitoryňa suratyny ugradyp sorap bolýar. 1990-njy ýyllaryň başynda başga harytlar bilen bir hatarda mekdep kitaplary hem gytlyk edip başlady. Käbir sapaklardan 2 adama bir kitap berilýärdi. Başda başda oglanlar zähmet otagyna, gyzlar tikin otagyna girip el hünäri öwredilerdi. Soň soňlar bolsa mugallym…

Mekdep kitaplarynda özgeriş

Ýatlamalarymda ýaşaýan ýyllar

Meniñ kämahallar halys güýmenere pişe tapman,kämahallar bolsa hut ýüregimiñ emri boýunça fotoalbomymyñ gatlaryna çümüp gidäýme endigim bar. Ine-de çagalyk,ýetginjeklik ýyllarymy özünde jemlän sahypalary könelişip giden fotoalbomym.Muña garamazdan ondaky her fotosuratyñ ýatlamasy göwnüme täze ýaly,ol suratlary düşülen pursatlar dek düýn ýaly ýadymda.Adatça,men näz-nygmatdan doly saçagyñ başyna oturdylan myhmanyñ birbada haýsy nygmatdan başlajagyny bilmän kösenişi ýaly,ol suratlaryñ haýsysyny synlajagymy bilmän kösenýänem bolsam,häzir beýle däl.Häzir haýsy suratlary synlap,haýsy ýyllara dolanjagymy anyk bilýärin.Meni bilimden,buýsançdan,tolgunmadan,şatlykdan,gussadan ýetdik paýyny almak bilenem çäklenmän…

Orta mekdep okuwçylary üçin Kompyuter Tehnologiyalary barada

Kompyuter tehnologiyalary 21-nji yüzyylyň içinde ýaşaýşymyzyň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Olar biziň işlerimizi, okuwyny, medeniýetimizi we aragatnaşyklarymyzy üpjün edýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalaryndan peýdalanmak bolsa, ýaşlaryň özleriniň tehnologik täzelikler bilen tanyşmaklaryna, bu ulgamlaryň işlemegi bilen meşgullanmaklaryna we olary özlerine has köp öwrenmeklerine mümkinçilik döredýär. Orta mekdepde kompyuter tehnologiyalarynyň peýdaly taraplary: 1) Okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar: Kompyuter tehnologiyalary okuw prosesiniň ösüşine goşant goşýar. Öwrenijiler özleriniň bilimlerini kompyuterler arkaly ýaýbaňlandyrmaklary, interaktiw sahypalardan peýdalanmaklary we onlaýn öwrenmekleri bilen…