Dil

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Salam mähriban adamlar. Adamlar iňlis dilini ýa-da başga bir dili derejesiz öýde, daşyndan hiç bir okuw merkezine ýa-da hiç bir dilçi mugallyma gatnaman öwrenip ýokary netijeleri gazanmak isleýärler. Daşary ýurt dilini öwrenmek isleýänlere maslahatym, okuw merkezinde dil öwreniň. Öýde özbaşdak daşary ýurt diline öwrenjek bolup ýapyşmaň. Siz garaşan netijäňize öýde özbaşdak gazanyp bilmeýärsiňiz. Biz hemişe pedagoglaryň kömegine mätaçdiris. Sebäbi olar biziň ýörän ýolymyzdan bir wagtlar ýöräp geçdi. Dil öwreniň . Sebäbi häzir tehnologiýalaryň täze täze…

Kurslara gatnaman özbaşdak dil öwrenip bolarmy?!

Dünýäni üýtgetjek dili öwrenmegiň 8 usuly

Dil öwrenmegiň siziň üçin peýdaly bolup biljekdigine göz ýetiren bolsaňyz gerek (hawa, köp dili bilmek hakykatdanam ajaýyp), ýöne bu prosesiň dünýä üçin peýdalydygyny, diňe bir durmuşyňyzy däl, eýsem medeniýetiňizi hem baýlaşdyryp bilýärsiňiz; Munuň hem täsir edýändigini bilýärdiňizmi? Dil öwrenmegiň dünýäni üýtgetmeginiň iň gyzykly 8 usuly: 1. Ýönekeý söz bilen aýdanyňda, adamlar näçe köp dil ​​öwrense, dünýä adamlary şonça-da gowy gürleşip we biri-birine has ýakynlaşyp bilerler. Dil öwrenip başlamakdan ikirjiňlenýärsiňizmi? Iňlis dilini bilmek üçin maýa goýuň.…

Dünýäni üýtgetjek dili öwrenmegiň 8 usuly

Python: Häzirki zaman dünýäsi üçin köpugurly programma dili

Ýokary derejeli, umumy maksatly programmirleme dili bolan Python, ýönekeýligi, köp taraplylygy we giň kitaphananyň bolmagy bilen uly meşhurlyk gazandy. Onuň aýdyň sintaksisi we aňsat okalşy öwrenje we tejribeli programmistler üçin ajaýyp saýlawdyr. Pythonyň esasy aýratynlyklary: 1. Okamak mümkinçiligi: Python-yň kodyny okamak we düşünmek aňsat, tebigy dile meňzeýär bu bolsa kod bloklarynyň gurluşyna göz aýlamagy we yzarlamagy aňsatlaşdyrýar 2. Köpdürlüligi: Python, web ösüşi we maglumat ylymlaryndan başlap, maşyn öwrenmek we emeli intellekt ýaly köp meseleler üçin…

Dil guralmy? Hünärmi?

Dil näme? Ony näme hadysa hökmünde göz öňüne getirip bolar? Eger-de çagalar ene- atalarynyň dilini ulanýan bolsalar, nesilden-nesile geçirseler, dil biologik hadysa bolardy. Sebäbi diliň özi bütin adamzadyň ömri bilen baglanşyklydyr.Ýöne oýlanyp görsek, çagalar ene-atalarynyň dilini miras almaýarlar,olar daş töweregindäki adamlaryň dilinde gürläp başlaýarlar. Dil adamyň duýuş synalarynyň biri bolsa-da ol adamyň aňy bilen özara baglanşyklydyr, sebäbi aňladylýan düşünjeleri diňe söz bilen düşündirip bolýar.”Söz akylyň şaýadydyr”. Akylsyz kişi akylsyz sözlär, akylly kişi akylly sözlär. Akyl…

Türkiýedäki täze akademiki neşirde «Türkmenistanda adalgaşynaslyk ylmynyň öwrenilişi» atly makala çap edildi

TÜRKSOÝ halkara guramasynyň döredilmeginiň 30 ýyllyk şanly baýramynyň giňden dabaralandyrylýan günlerinde – ýaňy-ýakynda Türkiýäniň Atatürk adyndaky Medeniýet, dil we taryh instituty tarapyndan türk dilinde neşir edilen «Türki dünýäsinde adalgaşynaslyk ylmynyň öwrenilişi» («Türk dünyasında terim çalışmaları») atly täze kitabyň 345 – 398-nji sahypalarynda «Türkmenistanda adalgaşynaslyk ylmynyň öwrenilişi» («Türkmenistan’da terim çalışmaları») atly makala çap edildi. «Türki dünýäsinde adalgaşynaslyk ylmynyň öwrenilişi» («Türk dünyasında terim çalışmaları») atly täze kitap Türkiýäniň Türk dili jemgyýetiniň başlygy Gürer Gülsewiniň ýolbaşçylygynda 2018-nji ýylda…

Türkiýedäki täze akademiki neşirde «Türkmenistanda adalgaşynaslyk ylmynyň öwrenilişi» atly makala çap edildi