...

Aly Gapurov

@aly-02

Iň ýakyn "Tiz kömek"

Goňşy bu size iň ýakyn tiz kömekdir. Ykbalyň sizi duşurmagy bilen goňşyň seniň ýakyn garyndaşlaryňdan soň iň ýakyn adamyň hasaplanylýar. Käwagt ýetmezçilik ýüze çykanda, maslahatly iş ýüze çyksa biz ilkinji goňşymyza barýarys, sebäbi goňşy hemişe seň ýanyňda edil “tiz kömek” ýaly kömege taýýardyr.Öňki döwürlerden bäri goňşyň bilen ýakyn gatnaşykda birek-birege ikitaraplaýyn kömek edip gelmek agzybirligiň alamaty hasaplanýar. Goňşy bilen ylalaşykda ýaşamak. Goňşyň bilen islendik meselede ýüze çykan kynçylyklary ylalaşyp çözjek bolmaly. Adaty durmuşda goňşy gatnaşyklary…

Dil guralmy? Hünärmi?

Dil näme? Ony näme hadysa hökmünde göz öňüne getirip bolar? Eger-de çagalar ene- atalarynyň dilini ulanýan bolsalar, nesilden-nesile geçirseler, dil biologik hadysa bolardy. Sebäbi diliň özi bütin adamzadyň ömri bilen baglanşyklydyr.Ýöne oýlanyp görsek, çagalar ene-atalarynyň dilini miras almaýarlar,olar daş töweregindäki adamlaryň dilinde gürläp başlaýarlar. Dil adamyň duýuş synalarynyň biri bolsa-da ol adamyň aňy bilen özara baglanşyklydyr, sebäbi aňladylýan düşünjeleri diňe söz bilen düşündirip bolýar.”Söz akylyň şaýadydyr”. Akylsyz kişi akylsyz sözlär, akylly kişi akylly sözlär. Akyl…

Düýnki çaýy içmek peýdalymy?

Çaý içmek, ýadawlygyňy çykarmak üçin iň gowy dermandyr.Çaý söýýänleriň köpüsi özüniň gowy görýän çaýyny içmek isläp, käbir sebäplere görä çaýyny ýatdan çykaryp biler.Indi köpimiziň berjek soragymyz, içilmedik çaý zyňmak üçin gymmatly, ýöne ony sowansoň içip bolarmy? Hämmämiz eşidendiris, käbirleri sowan çaýy içmek zyýanly diýýär, bu hakykatdanam dogyrymy? Siziň soraglaryňyza gysgaça aýdanymyzda- düýnki sowan(galan) çaýy içmek zyýanlydyr,bu uly kynçylyklara sebäp bolup biler.Şeýlelik-de uzak wagt duran çaýy içmekden saklanyň! Geliň bu meselä içgin durup geçeliň; Çaý dünýäsine…

Düýnki çaýy içmek peýdalymy?