Programmalar

2 minut alar

#1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň

Programmirleme – bu belli bir programmirleme dilleri ulanyp, kompýuter programmasyny düzmek prosesidir. Şu wagtky döwürde programmirleme iň gerekli hünärleriň biri bolup durýar we tehnologiýalaryň ösmegi bilen bu hünäriň wajyplylygy ösýär. Programmirlemegiň kömegi bilen her dürli programmalary, oýunlary, web-sahypalary we başgada köp zatlary ýasap bolýar. Bu bize köp prosesleri awtomatlaşdyrmaga we köp ugurlary ösdürmäge mümkinçilik berýär. Islendik programmirleme diliniň öz aýratynlyklary we ulanylýan ýerleri bar, şonuň üçin programmirleme dili saýlaňda etjek zadyňa görä saýlamaly. Ýöne islendik…

#1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň

3 minut alar

#3. C++ programmirleme dilinde üýtgeýän ululyklaryň düşündirilişi

Salam hemmäňize, şu makalada üýtgeýän ululyklar we olaryň görnüşleri barada gürrüň beriler. Makalany okap başlamakdan öň " #2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include) " makalany okamany maslahat berýän, çünki şu makala şol makalanyň dowamy. Ýönekeý dilde aýdamyzda üýtgeýän ululyk ( rus dilinde : переменная ; iňlis dilinde : variable ) bu maglumatlaryň gutusydyr. Adyndan belli bolşy ýaly üýtgeýän ululyklar programmanyň işiniň dowamynda üýtgedilip bilner. Meselem, “ x ” üýtgeýän…

#3. C++ programmirleme dilinde üýtgeýän ululyklaryň düşündirilişi

2 minut alar

#2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include)

Hemmäňize salam. Bu makalada С++ programmirleme diliniň sintaksisi bilen kiçiräjik tanyşlyk geçiler. Makalany okap başlamakdan öň " #1. C++ programmirleme dilini ulanyp, öz ilkinji programmaňyzy düzüň " makalany okamany maslahat berýän, çünki şu makala şol makalanyň dowamy. C++ dilinde ýazylan kodlama seredip göreliň: #include <iostream> using namespace std; int main() { cout<<"Salam!"; } 1-nji kodlama Şu kodlamada indi her setiri bir-birdan seredip göreliň. #include <iostream> Berilen kodlama C++ programmirleme dilinde “ iostream ” kitaphanany birikdirýär,…

#2. C++ programmirleme diliniň sintaksisyna giriş (using namespace std, int main(), #include)

2 minut alar

#4. C++ programmirleme dilinde maglumatlary girizmek we endl funksiýasy

Salam hemmäňize! Bu makalada maglumatlary girizmäni öwreners we öwrenen zatlarymyzy ulanyp tejribe geçers. Makalany okap başlamakdan öň " #3. C++ programmirleme dilinde üýtgeýän ululyklaryň düşündirilişi " makalany okamany maslahat berýän, çünki şu makala şol makalanyň dowamy. Ilki bilen maglumatlary girizmäni öwreneliň. cin funksiýasy iostream kitaphanasyna degişli bolup, ol funksiýa maglumatlary bize girizmäne mümkinçilik berýär. Meselem, doglan ýylymyzy soraýan programma düzeliň: #include <iostream> using namespace std; int main() { int yyl; cout<<"Doglan yylynyzy girizin: "; cin>>yyl;…

#4. C++ programmirleme dilinde maglumatlary girizmek we endl funksiýasy
Profil suraty

Azat Babekow

@Azat7

·

2 minut alar

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.

1990-njy ýyllarda ýaşlygyny geçiren nesil häzirki ýaşlara (Z nesil) garaňda biribiri bilen has köp sosial aragatnaşykda bolupdyr. Hazirki nesilde sosial aragatnaşyk internet torunyñ üsti bilen amala aşýar. Elbetde internet torunyň ýaýbaňlaşmagy netijesinde uzakdaky adamlar bilen aragatnaşyk sakalamak aňsat boldy. Bu tehnologiýanyn elbetde köp peýdasy boldy, emma onuň bilen bilelikde zyýanlary hem boldy. 1990-njy ýyllaryň yaşlary daşarda has köp wagt geçirýärdi. Häzirki yaşlar olara garaňda daşarda az wagt geçirýärler olaryň köp bölegi köplenç öýden az cykýar…

1990-nji ýyllaryň ýaşlary bilen Z nesliniň arasyndaky tapawutlar.