...

Derya Deryayew

@Tkm_Programmer
Ýaş Programmist

Men Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşddiriln umumybilim berýän mekdep-internatynyň okuwçysy.

Gameloop'da oýun ýükläňizde ýüklenme-mesi(onuň çözülşi).

Salam doslar!Bu günki makalamda Gameloop emülatöriniň oýun ýükläňizde ýüklenmäni ýalňyşlyk berýär.Bu gün hem şony çözeris.Gameloop programmasyny ýükläň linki: https://tencentgameassistant.tr.uptodown.com/windows şunuň üstüne basyp ýükleýäňiz.Ýükläňizden soňra setup'ny gurýaňyz.Gameloop'y açýaňyz soň liboý bir oýun ýükleýäňiz garaşýaňyz-garaşýaňyz..Ýalňyşlyk berdi diýär(Hata) berdi.Munuň üçin siz windos'yň gözleg ýerine gelýäňiz win+S basýaňyz gözleg ýerine %temp% diýp ýazýaňyz açylan faýl'däki zatlary pozýaňyz (hemmesäm gerekmejek zatlar).Doslar gameloop'y indi açyp oýun ýükläň full edip oýunlari ýüklär.Sag boluň doslar indiki makalalarymda görüşýänçäk!Teswir ýazmagy unutmaň!

Oýun we programma ýükläňizde tiz aldyrmak (IDM).

Salam doslar bu gün size IDM öwretjek 1-nji IDM näme Internet Dowloand Manager.Bu liboý oýun we programma wideo we ş.m ýükläňizde tiz alyp biýäňiz. 1-nji IDM'ni ýüklemeli onuň üçin linki: https://internet-download-manager.tr.uptodown.com/windows/download ýaşyl buttona basýaňyz welin ýüklemek işi başlar biraz garaşaňyzdan soňra ýükläp bolar. 1.IDM alandan soňra setup'ny gurýaňyz bu iň aňsat iş. 3.IDM-ni google goýmak(etkinleşdirmek) galdy. 4.Google'ýi açýaňiz sag üstde 3 sani toçkajyk bar şoňa bassýaňyz... 5.Diger araçlar diýip bolmali oňa barýaňyz welin Uzantilar diýip…

2gb ramlar üçin oýunlar.

Salam doslar bu makalamda 2 gb ramlar'da oýnalýan oýunlar öwretjek köp adamyň kompýuteri pes bolýar meselem 2gb ram bolup oýnap bilenoklar. 1.Pes 2013 bu oýny 1-nji goýasym gelýär sebäbi pes 2013 çykanda fifa 2011,12 we ş.m ýatyrdy we diňe futbol söýijilerini özüne çekip diňe hemme adam şol oýny oýnap başlapdy we şonuň üçin hem pes 13-i 1-nji goýdym muny ýükläsiňiz gelse linki: https://drive.google.com/file/d/0Bxvqpwbm_RG2bnFVcXBxWmlad0E/view?pli=1&resourcekey=0-IfZMuetef9bf3uLR6J94Ug. . 2.Fry Cry 3 bu oýun 2012 nji ýylda çykypdyr bu oýny…