...

Ahmet Jumayev

@ArthurBelgrade

Psihopatlar we Sosýopatlar

Wyždan, ahlak we empatiýa (garşyñdaky kişiñ duygularyna düşünmek we özüñde duýmak ukyby). Olar, adam jemgyýetini aýakda tutýan esasy faktorlardandyr. Bu üçüsi adamlaryñ daşky gurşaw bilen aragatnaşygyny kadalaşdyrýar. Adamlaryñ adamkärçilik diyilýan sypatlaryny emele getirýär. Adamlaryñ çäklerini bu üçüsi çyzýar. Emma, bu üçüsiniñ işi bir adamda bozulsa näme bolar? Bu ýerde biz eýýäm adam jemgyýetiniň antisosýal häsiýetli wekillerinden söz açýarys. Antisosýal şahsyýetler iki görnüşde tapawutlandyrýarlar. Sosiopat we psihopatlar. Olar bir-birinden özüne erk etmek ukyplaryna görä tapawutlandyrylýarlar. Sosiopatlar…

Erkek we Zenan Zehini (Carl Jung)

*Bellikler: • Ýokarsy san bilen belgilenen sözleriň düşündirilişi iň aşakda görkezilendir. OKAMAGA BAŞLAMAZDAN ÖŇ GÖZ AÝLAMAGYŇYZ MASLAHAT BERILÝÄR. • Öz peýdaňyz üçin, makalany öz tejribeleriňiz boýunça däl-de, obýektiw bir nokatdan okamagyňyz maslahat berilýär • Öz peýdaňyz üçin, makalany doly okap, soňra teswir ýazmagyňyz maslahat berilýär Erkek adam, adatça, animasy we şahsyýeti bilen baglanyşýar. Iş ýerinde (köp manyly iş), ösen personasy¹ bolan erkek adam gowy niýetli, medeniýetli, mylaýym, akylly we ş.m. wagty, öýde tersine bolup bilýär.…

1100 Gün

Geliñ siz bilen hyýal güýjümizi ulanalyñ. Bir ada hyýal etmegiñizi isleyan. Daş töweregini uç gyraksyz umman gaplap duran bir ada. "Hawa, hyýal etdim, indi?" Bu adada 1100 adam bar. Hyýal ediñ, bu adamlar dürli materiklerden bu yere getirilipdir. Şu wagt hemmesi yatyr, özlerine nämeler garaşyandyklaryndan habarsyz. Ynha adamlar bir-birden özüne gelşip başlayarlar. Her kim bir birine seredýär, emma nätanyş adamlar, nätanyş ýüzler, her kim hem bu yerde yeke özi, dosty, garyndaşy, tanyşlary yok. Şol sebapden…