Okamak

1100 Gün

Geliñ siz bilen hyýal güýjümizi ulanalyñ. Bir ada hyýal etmegiñizi isleyan. Daş töweregini uç gyraksyz umman gaplap duran bir ada. "Hawa, hyýal etdim, indi?" Bu adada 1100 adam bar. Hyýal ediñ, bu adamlar dürli materiklerden bu yere getirilipdir. Şu wagt hemmesi yatyr, özlerine nämeler garaşyandyklaryndan habarsyz. Ynha adamlar bir-birden özüne gelşip başlayarlar. Her kim bir birine seredýär, emma nätanyş adamlar, nätanyş ýüzler, her kim hem bu yerde yeke özi, dosty, garyndaşy, tanyşlary yok. Şol sebapden…

EÝ, MÄHELLE, GÜNDELIK GEPLEŞIKLERDE ULANÝAN SÖZLERIMIZ AZALÝAR !

Türkmen dilinde jemi 50.000 sözüň bardygyny bilýärsiňizmi ? Wikipedia öz resmi web-saýtynda bu barada belläp geçipdir. Gyzyklanýanlar üçin çeşmesi aşakda görkezilendir. Türkmen dilimiziň baýdygyna garamazdan, günlük ulanýan sözlerimiziň sany 300 ýa-da 400-i geçýän däldir diýip pikir edýärin. “Munuň sebäbi nämedenka?” - diýip özüňize sorap gördüňizmi? Menem şu soragy özüme köpden bäri soraýaryn. Aşakda käbir jogaplar bilen özümi kanagatlandyrmaga synanyşdym. Garaýyşlaryňyz bar bolsa goşant goşup bilersiňiz! Soňky döwürlerde kitap okaýanlaryň sany barha azalýar diýip köp ýerden…

EÝ, MÄHELLE, GÜNDELIK GEPLEŞIKLERDE ULANÝAN SÖZLERIMIZ AZALÝAR !