Baýlyk

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler Salam dostlar her bir ýaşy uly-kiçiniň arzuwy baý bolup ýaşamakdyr. Emma nädip? Bu sowala bu gün Juwan akademiýamyzyň agzybir meýletinçileri hem-de Merdan Ataýewiň alyp barmagynda okuw sapagyny geçirdik. Bu seminar barada size gysgaça aýdyp bermegi ýüregime düwdüm. Dünýäde baý adamlaryň 70% öz maňlaý deri bilen baýan adamlar galan 30-% bolsa miras düşerler. Aslynda miras düşerleriň sany kän bolmaly ýöne näme üçin azka? BAE patyşasy:” Meň atam düýede gezen men bolsa…

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler

EÝ, MÄHELLE, GÜNDELIK GEPLEŞIKLERDE ULANÝAN SÖZLERIMIZ AZALÝAR !

Türkmen dilinde jemi 50.000 sözüň bardygyny bilýärsiňizmi ? Wikipedia öz resmi web-saýtynda bu barada belläp geçipdir. Gyzyklanýanlar üçin çeşmesi aşakda görkezilendir. Türkmen dilimiziň baýdygyna garamazdan, günlük ulanýan sözlerimiziň sany 300 ýa-da 400-i geçýän däldir diýip pikir edýärin. “Munuň sebäbi nämedenka?” - diýip özüňize sorap gördüňizmi? Menem şu soragy özüme köpden bäri soraýaryn. Aşakda käbir jogaplar bilen özümi kanagatlandyrmaga synanyşdym. Garaýyşlaryňyz bar bolsa goşant goşup bilersiňiz! Soňky döwürlerde kitap okaýanlaryň sany barha azalýar diýip köp ýerden…

EÝ, MÄHELLE, GÜNDELIK GEPLEŞIKLERDE ULANÝAN SÖZLERIMIZ AZALÝAR !