Ilkinji Ädim

Mugallymym bilen “tualet” ýuwup başladyk.

Günlerden çarşenbe güni agşam sagatlary 21:00 töwerekdi. Men hem mugallymym Merdan Ataýew bilen ähli işlermizi bolup baş-başa söhbetdeş bolup otyrdyk. Men halypa birinji sapar öz arzuwlarym hakynda paýlaşyp başladym. Orta mekdepde soňky ýylym we arzuwlaryma ýetmek üçin kynçylyklar bilen göreşip başlamalydygym hakynda aýtdym. Mugallym meni diňläp bu derejelere ýetmegiň nähili kyndygyny we göni birden ähli zat bolman, aşaky basgançaklardan başlamalydygym, durmuşuyň kyn synaglary hakynda aýdyp otyrdy. Meniň arzuwum hakynda gyzyklanan bolsaňyz, dostlar, aýdyp geçeýin. Meniň…

Mugallymym bilen “tualet” ýuwup  başladyk.

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler Salam dostlar her bir ýaşy uly-kiçiniň arzuwy baý bolup ýaşamakdyr. Emma nädip? Bu sowala bu gün Juwan akademiýamyzyň agzybir meýletinçileri hem-de Merdan Ataýewiň alyp barmagynda okuw sapagyny geçirdik. Bu seminar barada size gysgaça aýdyp bermegi ýüregime düwdüm. Dünýäde baý adamlaryň 70% öz maňlaý deri bilen baýan adamlar galan 30-% bolsa miras düşerler. Aslynda miras düşerleriň sany kän bolmaly ýöne näme üçin azka? BAE patyşasy:” Meň atam düýede gezen men bolsa…

Baýlyga ýetmek üçin birinji ädimler

Şowsuzlygyň ädimleri, üstünlige tarap!

Salam gadyrly adamlar. Size birnäçe sowal: Siz şowsuzlykdan gorkýarmysyňyz? Işiňiz ugrukmazlygyndan howatyrlanýarmysyňyz? Bir zatda işim ugrukmaz öýdüp, synanyşyp görmekden gaça durýarmysyňyz? Eger-de siz “ hawa ” diýip jogap berseňiz, onda siziň öňüňizde, dogrudanam, ullakan böwet, päsgelçilik peýda bolar we siz şeýdip öz maksatlaryňyza ýetip bilmersiňiz. Meniň pikirimçe sowşuzlyk gorkunç zat däl. Şowsuzluk bu üstünligiň ganatydyr. Şu wagtky döwürde bilşimiz ýaly üstünlige ýeten adamlar, milliarder hem-de millioner adamlar, ýa-da bolsa özüniň korýerasynda täsin işleri edýän adamlar…

Lukman bolmak islegimiň başlan ýeri

Salam dostlar, bu gün men size durmuşymda bolup geçen bir wakanyň geljekki kararymy üýtgedendigi hakynda aýdasym gelýär. 10 ýaşymdadym iýul aýynyň ortalarydy we men maşgalam bilen “Awaza syýahatçylyk we dynç alyş zolagyndan” öýe Aşgabada gelýärdik. Gumdagdan 23-24 kilometr geçipdik, 4-5 adam ýoluň gyrasynda üýşüp durlardy, kakam:”Saglykmyka” diýip, maşynyň tizligini haýallatdy. Görsek iki maşyn awtoulag heläkçiligine uçrapdyr, töwerekde hiç hili ýaşaýyş ýokdy. Kakam maşyny togtady we doganym bilen maşyndan düşdi. Ejem maňa maşyndan düşmezligi aýdypdy, emma…

Lukman bolmak islegimiň başlan ýeri