Täsin

Geñ galdyryjy maglumatlar

1.Eger adamyn gözi bir kamera bolsady onda 576 mega piksel bolardy. 2.Çalt gaharlanyan adamlar köpsi gaharly däl streslidir. 3.Dünýäde adamlaryñ sanyndan towuklaryñ sany köpdür. 4.Ýylanlaryñ eşdijilik ukyby ýokdyr. 5.Balykgulagyñ 25.000- e golaý dişi bolýar. 6.Eger 3 minutlyk sowuk duşa girseñiz onda 40 kalori ýakarsyñyz. 7.Ýangyn söndüriji enjamy kimiñ oýlap tapany belli däl. Sebäbi patenti ýangynda ýok bolupdyr. 8.Eger myşsañyz (pres) güýçli derejede agyrýan bolsa onda; nemli palatensany mikrawolnowkada 30 sekuntlap gyzdyryñ. Soñra agyrýan myşsañyza ýapyñ.…

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Medeniýet hakynda söz açylanda,ynsanyň döreden ajaýyp,nepis medeni gymmatlyklary we olaryň aýry-aýry görnüşleri barada-da gürrüň etmek zerurdyr. Medeniýetiň taryhynda "Dünýäniň ýedi täsinligi" diýen düşünje saklanyp galypdyr. Dünýäniň ýedi täsinliginiň esasy aýratynlygynyň biri hem olaryň baryp gadymy zamanlarda döredilmegidir. Ýogsa-da dünýäniň ýedi täsinligi diýlende,nämeler göz öňünde tutulýar. Olar haçan,nirede,kim tarapyndan döredildika? Olar şu aşakdakylardan ybaratdyr: 1.Heopsyň piramidasy.Bu ajaýyp ýadygärlik Müsürde (Gizada) gurlan iň gadymy we iň uly piramidaň biridir.Bina miladydan öňki 2540-njy ýylda Müsüriň faraony Heops tarapyndan…

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Meşhur alym Mari Kýuri 1934-nji ýylda aradan çyksa-da, onuň bedeni we goş-golamlary henizem radiasiýa saçýar

Ylym dünýäsiniň iň möhüm aýallarynyň biri bolan Mari Kýuriniň bedeni we goş-golamlary aradan çykandan bäri geçen 90 ýyla garamazdan, radiasiýa çykarmagyny dowam edýär. Radioaktiwlik boýunça eden işleri üçin diňe bir, iki sany Nobel baýragyna mynasyp bolman, eýsem "häzirki zaman fizikasynyň enesi" diýlip hem atlandyrylýan Mari Kýuri gynansak-da, radioaktiw elementler poloniý we radiý boýunça geçiren barlaglaryndan diri galmady. Bu barlaglar oňa hemişelik ylmy mirasy berse-de, şol bir maddalar hem onuň bedenine hemişelik zyýanly täsirini ýetiripdir. Kýuri…

Meşhur alym Mari Kýuri 1934-nji ýylda aradan çyksa-da, onuň bedeni we goş-golamlary henizem radiasiýa saçýar

,,OK" dünýäni nädip aldy.

"OK" dünýäde iň köp ulanylýan we tanalýan sözleriň biridir.Düzgün bolşy ýaly, dil täze sözlere diňe tanyş sözlere meňzeýän mahaly rugsat berýär. 1839-njy ýylyň 23-nji martynda “Boston Morning Post” -yň ikinji sahypasynda “o.k. all correct" Bu gowşak degişmäniň, kärdeşleri ýaly ýitip gitmegiň ýerine, nädip diri galmagy, Amerikanyň 1840-njy ýyldaky prezident saýlawy bilen baglanyşykly bagtly tötänlik sebäplidir. Bir kandidata Old Kinderhook lakamy berildi, öňki Amerikanyň prezidentiniň dogry ýazyp bilmejekdigi we şeýlelik bilen resminamalaryň hemmesini "all correct" gysgaltmasy…

,,OK" dünýäni nädip aldy.

Dünýä ýurtlary hakynda bilinmeýän maglumatlar

Fransuzlaryň iň ýatak halkdygyny näçämiz bilýäris? Ýa-da Braziliýaň her ýyl 2,164 müň tonna kofýa öndürýändigini? Bolýa, bulardan maňa näme diýýän bolsaňyz Gresiýalylaryň iň çilimkeş halkdygyndan habaryňyz barmy? Owganystandaky erkekler 43, 4 ýaşa ýetmegi arzuw etýär. Zimbabwedäki aýallara bolsa 43,6 ýaşa ýetmek ýetikdir. Ölüm-ýitimiň iň köp bolýan ýeri Owganystan. Ýenede iň köp çaga ölümleriniň bolýan ýeri hem Owganystan. Ýaponiýaň zenanlary bolsa Zimbabwe garanyňda iki esse köp ýyl ýaşamak isleýärler. (86 ýaş ýetik) Wenesuelalylar iň köp piwo…

Paradoks

Paradoks - kabul edilen umumy pikire, ylmy kadalara ters gelýän we şonuň ýaly-da sagdyn pähime garşylykly bolýan, özbaşdak bir pikir. Bu söz grek dilinde parádoxos , latyn dilinde paradoxum diýen sözlerden gelip çykyp "ynanyp bolmaýan" diýmegi añladýar. Paradokslarda adaty kabul edilen düşünjelere, hatda öz-özüne garşy gidýän pikir öñe sürülýär. Ilkiniji paradoks takmynan 1530-1540-njy ýyllarda ulanylýar. Paradokslar adamlary gyzyklandyrýan düşünje, sebäbi olar bizi durup pikirlenmäge mejbur edýär. Olar syrly, käwagt bolsa olara düşünmek kyn bolýar. Mysal…

Paradoks

Iñ howply kõl

Iñ howply kõl Tanzaniýadaky Natron köli, dünýädäki iň howply köl hökmünde tanalýar. Kölüň suwy aşa gyzgyn we mineral taýdan örän baý bolup posladyjy häsiýete eýedir. Ýagny kölüň suwuna galtaşan islendik jandar soňsuza çenli doňup ölüp galýar. Kölde ölen haýwanlar çüýremegiň ýerine kalsiý bilen örtülýär we daşa öwrülýär. Ýagny heýkel ýaly bolup galýar. Natron köli howply bolsada örän geň we owadan ýerdir. Kölüň reňki käte gyzyl we käwagt bolsa mämişi reňke öwrülýär. Bu ýeri görmäge gelýän…

Iñ howply kõl

Bal nä­me üçin za­ýa­lan­ma­ýar?

Ba­la­ry­çy­lyk oba ho­ja­ly­gyn­da üns be­ril­ýän ugur­la­ryň bi­ri bo­lup, göz­ba­şy­ny has ir­ki ýyl­lar­dan alyp gaýd­ýar. Bal adam sag­ly­gy üçin peýdaly iý­mit­le­riň bi­ri ha­sap­lan­ýar. Ga­dymy dö­wür­ler­den bä­ri dür­li ke­sel­le­ri be­jer­mek­de bu iý­mit­den peý­da­la­nylyp ge­lin­ýär. Esa­san hem, so­wuk­la­ma­nyň we dü­me­wiň öňü­ni al­mak­da ba­lyň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr. Eý­sem, bu süý­ji iý­mi­tiň sak­la­nyş möh­le­ti nä­çe? Ba­lyň ýaramlylyk möh­le­ti çäklendirilmedik. Balary­la­ryň taý­ýar­lan süý­jü­si­ni müň­ler­çe ýyl­lap sak­lap bol­ýar. Soň­ky ýyl­lar­da Mü­sür­de ge­çi­ri­len ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­rin­de müň­ler­çe ýyl bä­ri sak­la­nyp ga­lan gol­ça­lar ta­pyl­dy. Bu…

Bal nä­me üçin za­ýa­lan­ma­ýar?

Muny bilmek gyzykly..!

- Tebigy gyzyl saçly adamlar, umumy ilatyň 1-2 göteriminde görülýär; – Uçar heläkçiliginiň köpüsi uçuşdan üç minut soň ýa-da gonmazdan sekiz minut öň bolup geçýär; – Jeki Çan we Brýus Li biri-biri bilen meýletin tutluşyk geçirdiler. Brýus Li ýeňiş gazandy; – Pingwinler fiziki taýdan yza ýöräp bilmeýärler; – Oksford uniwersiteti şeýle bir köne welin, haçan gurlandygyny hiç kim bilenok; – «Lamborghini» şereketi başda diňe traktor öndürýärdi. Soňlugy bilen awtoulag önümçiligine başlady; – 4 ýaşly çaga…

Muny bilmek gyzykly..!

Dünýäniň adaty däl ýadygärlikleri

⭐Ýadygärlikler we heýkeller, köplenç, şäherleriň meýdançalaryny we seýilgählerini bezemek üçin goýulýar. Emma olaryň wezipesi diňe munuň bilen çäklenmeýär. Ýadygärlikler belli bir medeniýetiň geçmişini, ösüşini, ruhy dünýäsini açyp görkezmelidir. Freýdiň sallanyp duran heýkeli. Bu heýkel adaty heýkeller ýaly seýilgähiň merkezinde däl-de, Praganyň belent binalarynyň biriniň depesinde ýerleşdirilendir. Bir eli bilen ýapyşyp, ýokardan aşak sallanyp duran ýagdaýynda ornaşdyrylan bu täsin heýkelde belli psiholog Zigmund Freýd şekillendirilendir. Bu heýkel çehiýaly heýkeltaraş Dawid Çorny tarapyndan ýasalypdyr. Başam barmagyň äpet…

Dünýäniň adaty däl ýadygärlikleri