...

Ay OR

@ayor
Philologist

Alumna of Magtymguly Turkmen State University/ Tejen11/ [email protected]

Ters psihologiýa

" Şu kitaby okamagy maslahat beremok " diýip, daşary ýurt edebiýatynyň taryhyndan berýän leksiýalarynda dosent mugallymymyz talyplaryň eserlere bolan gyzyklanmasyny artdyrýar. Ters psihologiýa - islenýän zadyň tersini teklip edip, birine täsir etmek ýa-da ynandyrmak üçin ulanylýan usul. Ters psihologiýada adamlara näme etmelidigi aýdylman, eýsem, näme etmeli däldigi aýdylýar. Muňa adamlaryň özlerini alyp baryşlarynyny dolandyrmagyň ýa-da manipulýasiýanyň bir görnüşi hökmünde garalyp bilner. Muňa stereotipiki meselem hökmünde, " Düwmä basmaň! " ýaly filmlerde we multifilmlerde gabat gelýän…

Ters psihologiýa

Paradoks

Paradoks - kabul edilen umumy pikire, ylmy kadalara ters gelýän we şonuň ýaly-da sagdyn pähime garşylykly bolýan, özbaşdak bir pikir. Bu söz grek dilinde parádoxos , latyn dilinde paradoxum diýen sözlerden gelip çykyp "ynanyp bolmaýan" diýmegi añladýar. Paradokslarda adaty kabul edilen düşünjelere, hatda öz-özüne garşy gidýän pikir öñe sürülýär. Ilkiniji paradoks takmynan 1530-1540-njy ýyllarda ulanylýar. Paradokslar adamlary gyzyklandyrýan düşünje, sebäbi olar bizi durup pikirlenmäge mejbur edýär. Olar syrly, käwagt bolsa olara düşünmek kyn bolýar. Mysal…

Paradoks

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri

Seržant Dikuçar Maslahatçy Ýokarda agzalýan sanaw haýsdyr bir käriñ ýa-da bir guralyñ adydyr öýtýäñizmi? Ýok. Bular düýbünden başga zatlar. Bir maslahatçy ýa-da seržant bir kãriñ ady däl bolsa, dikuçar bir uçar abzaly däl bolsa, onda olar nämekä? Bular ene-atanyñ görnüşlerini añladýar. Hawa, ynanmak kyn hem bolsa şeýle. "Nädip?" diýýäñizmi? Ene-atalyk wezipesi her bir maşgalada başgaça ýerine ýetirilýãr. Ene atalarymyzyñ bize terbiýe berişi, olaryñ bize bolan garaýyşy, biz bilen özlerini alyp barşy hakynda meşhur amerikan psihologlary…

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri

Siz/Biz ýalta DÄL

"Ýaltalyk" diyip nädogry at goýýan zadymyz, has dogrusy, hereketsizligimiz ýa-da bikärligimiz barada pikir ýöretsek, görüp otursak "Biz ýalta däl!". Sözlükde ýalta, ýaltalyk düşünjeleri şeýle berilýär: Ýalta - Zähmet çekmegi halamaýan, iş ýakmaz. Ýaltalyk - Ýaltanyň ýagdaýy, zähmet çekmegi söýmezlik, iş ýakmazlyk, ýaltaçylyk. Eger zähmet çekmegi gowy görýän bolsak, ýagny, çeken zähmetimize buýsanýan bolsak, hem-de işi başarýan bolsak, onda bizi bir işi etmekden saklaýan başga bir zat bar. Özümiz we beýleki adamlar barada "ýalta" diýip ters…

Siz/Biz ýalta DÄL