...

Ay OR

@ayor
Philologist

Alumna of Magtymguly Turkmen State University/ Tejen11/ [email protected]

Siz/Biz ýalta DÄL

"Ýaltalyk" diyip nädogry at goýýan zadymyz, has dogrusy, hereketsizligimiz ýa-da bikärligimiz barada pikir ýöretsek, görüp otursak "Biz ýalta däl!". Sözlükde ýalta, ýaltalyk düşünjeleri şeýle berilýär: Ýalta - Zähmet çekmegi halamaýan, iş ýakmaz. Ýaltalyk - Ýaltanyň ýagdaýy, zähmet çekmegi söýmezlik, iş ýakmazlyk, ýaltaçylyk. Eger zähmet çekmegi gowy görýän bolsak, ýagny, çeken zähmetimize buýsanýan bolsak, hem-de işi başarýan bolsak, onda bizi bir işi etmekden saklaýan başga bir zat bar. Özümiz we beýleki adamlar barada "ýalta" diýip ters…

Siz/Biz ýalta DÄL

Emosional Aň -> Güýç (Karar bermek)

Emosional Aň (Emotional Intelligence) Emeli aň bilen köpler tanyş. Onda emosional añ näme? Emosional aň özümiziň we başgalaryň duýgularyna düşünmek we dogry dolandyrmak, ugrukdyrmak, ulanmaklygy aňladýar. Bu termini ilkinji gezek Peter Salawoy we Jon Maýer 1990-njy ýylda ulanyşa girizýärler. Emosional aňymyzy güýçlendirip biz iň başarnykly, üstünlikli, iň bagtly adam bolup bileris. Onda geliň biraz güýçleneliň: Garaýyş-1 KARAR BERME Duýugaryňyzy dolandyryň, ýogsam ... Wajyp kararlary bermeli däl ýerler bar. 1. Haçanda özüňizi iň erbet ýagdaýda duýýarkaňyz,…

Emosional Aň -> Güýç 
(Karar bermek)

Ters psihologiýa

" Şu kitaby okamagy maslahat beremok " diýip, daşary ýurt edebiýatynyň taryhyndan berýän leksiýalarynda dosent mugallymymyz talyplaryň eserlere bolan gyzyklanmasyny artdyrýar. Ters psihologiýa - islenýän zadyň tersini teklip edip, birine täsir etmek ýa-da ynandyrmak üçin ulanylýan usul. Ters psihologiýada adamlara näme etmelidigi aýdylman, eýsem, näme etmeli däldigi aýdylýar. Muňa adamlaryň özlerini alyp baryşlarynyny dolandyrmagyň ýa-da manipulýasiýanyň bir görnüşi hökmünde garalyp bilner. Muňa stereotipiki meselem hökmünde, " Düwmä basmaň! " ýaly filmlerde we multifilmlerde gabat gelýän…

Ters psihologiýa

Paradoks

Paradoks - kabul edilen umumy pikire, ylmy kadalara ters gelýän we şonuň ýaly-da sagdyn pähime garşylykly bolýan, özbaşdak bir pikir. Bu söz grek dilinde parádoxos , latyn dilinde paradoxum diýen sözlerden gelip çykyp "ynanyp bolmaýan" diýmegi añladýar. Paradokslarda adaty kabul edilen düşünjelere, hatda öz-özüne garşy gidýän pikir öñe sürülýär. Ilkiniji paradoks takmynan 1530-1540-njy ýyllarda ulanylýar. Paradokslar adamlary gyzyklandyrýan düşünje, sebäbi olar bizi durup pikirlenmäge mejbur edýär. Olar syrly, käwagt bolsa olara düşünmek kyn bolýar. Mysal…

Paradoks

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri

Seržant Dikuçar Maslahatçy Ýokarda agzalýan sanaw haýsdyr bir käriñ ýa-da bir guralyñ adydyr öýtýäñizmi? Ýok. Bular düýbünden başga zatlar. Bir maslahatçy ýa-da seržant bir kãriñ ady däl bolsa, dikuçar bir uçar abzaly däl bolsa, onda olar nämekä? Bular ene-atanyñ görnüşlerini añladýar. Hawa, ynanmak kyn hem bolsa şeýle. "Nädip?" diýýäñizmi? Ene-atalyk wezipesi her bir maşgalada başgaça ýerine ýetirilýãr. Ene atalarymyzyñ bize terbiýe berişi, olaryñ bize bolan garaýyşy, biz bilen özlerini alyp barşy hakynda meşhur amerikan psihologlary…

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri