Terbiýe

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri

Seržant Dikuçar Maslahatçy Ýokarda agzalýan sanaw haýsdyr bir käriñ ýa-da bir guralyñ adydyr öýtýäñizmi? Ýok. Bular düýbünden başga zatlar. Bir maslahatçy ýa-da seržant bir kãriñ ady däl bolsa, dikuçar bir uçar abzaly däl bolsa, onda olar nämekä? Bular ene-atanyñ görnüşlerini añladýar. Hawa, ynanmak kyn hem bolsa şeýle. "Nädip?" diýýäñizmi? Ene-atalyk wezipesi her bir maşgalada başgaça ýerine ýetirilýãr. Ene atalarymyzyñ bize terbiýe berişi, olaryñ bize bolan garaýyşy, biz bilen özlerini alyp barşy hakynda meşhur amerikan psihologlary…

Ene-atalar barada bilmeli zadymyz / Ene-atanyñ görnüşleri

ÇAGANY AŞA DEREJEDE SÖÝMEK DOGRUMY?

Psihologiýada çendenaşa görkezilýän söýgini "kadaly ösmeýän söýgi" - diýip atlandyrýarlar. Bu bolsa adam şahsyýetiňiň ösüşine päsgel berýän iň uly faktordyr. Ylmy çeşmeleriň berýän maglumatlary umuman şeýleräk. Çaga - ene-atanyň durmuşyndaky iň uly baýlygydyr. Çaga dünýä inenden soňra, ene-atalar çagalaryna hemme kömegi bermäge we olar üçin bar bolan ähli serişdelerini sarp etmäge taýyn bolýarlar. Elbetde, ene-ata olara söýgüsini hödürlemeli, ýöne olaryň söýgüsi, çagalaryň erkin hereket etmegine päsgel berjek derejede bolmaly däldir. Jemgyýetde bar bolan “çenden aşa…

ÇAGANY AŞA DEREJEDE SÖÝMEK DOGRUMY?

Terbiýe nirede başlanýar?

Etika - terbiýemi ýa medeniýet. Adam hemişe beýleki adamlar bilen kontaktda, gatnaşykda ýaşamaga mejburdyr. Dostluk, söýgi, iş, söwda, garyndaşlyk we ş.m. onlarça görnüşli gatnaşyklar biziň durmuşymyzyň özenini tutýar. Başga jandarlardan tapawutlylykda adam çagasy diňe jemgyýetde adam bolup ýetişýär. Ýagny bu, keýigiň çagasyny sürüden aýranyň bilen ol iňsoňy keýik bolup ýetişýär diýildigidir. Emma adam beýle däl. Biz öz jemgyýetimizi agzymyzyň ýetişdiginden ýamanlaýas. Goňşularymyz erbet, aýallarymyz gybatçy, erkekler ownukçyl, çagalarymyz terbiýesiz, gaýynlar ýaman, gelinler ýalta we ş.m.…