Çaga

ÇAGANY AŞA DEREJEDE SÖÝMEK DOGRUMY?

Psihologiýada çendenaşa görkezilýän söýgini "kadaly ösmeýän söýgi" - diýip atlandyrýarlar. Bu bolsa adam şahsyýetiňiň ösüşine päsgel berýän iň uly faktordyr. Ylmy çeşmeleriň berýän maglumatlary umuman şeýleräk. Çaga - ene-atanyň durmuşyndaky iň uly baýlygydyr. Çaga dünýä inenden soňra, ene-atalar çagalaryna hemme kömegi bermäge we olar üçin bar bolan ähli serişdelerini sarp etmäge taýyn bolýarlar. Elbetde, ene-ata olara söýgüsini hödürlemeli, ýöne olaryň söýgüsi, çagalaryň erkin hereket etmegine päsgel berjek derejede bolmaly däldir. Jemgyýetde bar bolan “çenden aşa…

ÇAGANY AŞA DEREJEDE SÖÝMEK DOGRUMY?

Türkmen aýdym-saz sungatynda çagalar tematikasy

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de nesil dowamatyny ýöretýän Türkmenistanyň Prezidenti Gahryman Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda bagtyýar çagalaryň mekany bolan ata watanymyzda Bütindünýa çagalar guramasy tarapyndan ykrar edilen UNICEF Çagalary goramagyň halkara güni bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk bagtyýar geljegi bolan çagalarymyz üçin birnäçe seýilgähler, dynç alyş we sagaldyş merkezleri açylyp ulanylmaga berilýär. Şunuň bilen bir hatarda biziň medeniýet we sungat…

Türkmen aýdym-saz sungatynda çagalar tematikasy

Wajyp zat

Wajyp zat (hekaýa) Howa örän petiş bolansoň, daş-töwerekdäki ähli zatlar-baglardan başlap, ýol ugrunda pytrap ýatan süýji gaplaryna çenli bugarýan ýalydy. Şular ýaly howada diňe howa görä geýinmelidigine düşünmeýän ýedi-sekiz ýaşlaryndaky gyzjagaz galyň matadan tikilen köýnekde öýünden çykar. Onuň arka tarapyndan urýan ýalyn egnine ýetmän duran keltejik gara saçlaryny ikä bölüp geçýärdi. Şonda gyzjagazyň inçejik biliniň töweregine aýlanan iki sany gyzyl lentajyk öňe tarap uzalyp gidýärdi. Gyzjagazyň gulagy maşyn seslerine werdiş bolup gidensoň, ol uly ýola…

Gurbagalar ýaryşýarlar

Hemişe towşan bilen pyşdyl ýaryşmaly diýlen zat ýok ahyry... Bu gezekde gurbagalar öz aralarynda ýaryşmaga karar berdiler. Ýaryşy gazanmak üçin derýanyň kenaryndaky uly agajyň çür depesine dyrmyşmaly bolýarlar. Ýaryşýan gurbagalar agajyň öňünde düzülipdirler. Galanlar bolsa töwerege ýaýrap, ýaryşy tomaşa etmäge başlapdyrlar... "Görgülijikler... Hiç wagt başarmaýarlar." Wagt geçipdir, tomaşaçy gurbagalaryň sesleri hiçhili üýtgemändir: "Görgülijikler... Hiç wagt başarmaýarlar." Ahyry birinden galan gurbagalaryň umytlary kesilip, ýaryşy taşlapdyrlar. Ýöne galan soňky gurbaga uly gaýrat bilen agajyň depesine çykmagy başarypdyr.…

Gurbagalar ýaryşýarlar

Düwünýän Çaga Ilkinji Kömek

Geçenki makalada düwünýän uly adama nähili kömek etmelidigini öwrenipdik we soňunda öwrenen zatlarymyzyň çagalar üçin ulanyp bolmaýandygyny belläp geçipdim. Ynha, indi bolsa birlikde düwünýän çagalara nähili görnüşde ilkinji kömek berip bilýändigimizi göreliň. Uly adamlardan tapawutlylykda, çagalar köplenç iýmit bilen dälde agyzlaryna salýan kiçi jisimleri, obýektleri bilen düwünýärler. Esasan hem 1-5 ýaş arasy çagalar üçin eline alan jisimlerini agyzlaryna salmak tebigy bir ýagdaýdyr we beýle hereketleriniň üsti bilen olar daşky gurşaw, dünýä bilen tanyşýarlar. Şonuň üçin…

Düwünýän Çaga Ilkinji Kömek

Montessori näme? Ýada kim?

"Montessori" sözüni öň eşidip görüpdiňizmi? Biz köp çeşmelerde Montessori bilimi barada eşidýäris. Belki siz muny çagalar üçin oýun görnüşleri ýada oýunjaklary diýip bilýän hem bolup bilersiňiz. Şol sebäpli men bu temada azyrak maglumat ýazmak isledim. Soňky iki ýylyň dowamynda Montessori usulyýeti bilen has çuňňur gyzyklanyp başladym. Bir ene-ata hökmünde çagamyň dogry terbiýe almasy üçin dürli görnüşdäki pedagogiki usullaryň gözlegini edipdim we Montessori usulyýeti maňa has ýakyn gelipdi. Şol gyzyklanmalarymyň netijesinde, bilim merkezinde köp sanly çagalar…