...

Kuwwat Ýowbasarow

@kuwwatyk
Talyp 💼👨‍🎓

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň «Sazşynaslyk» hünäriniñ talyby, Aýdym-saz meniň durmuşym 🎵🎶🎹🎸🪕

Türkmen aýdym-saz sungatynda çagalar tematikasy

Berkarar döwletiň Täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda Türkmen halkynyň Milli Lideri Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de nesil dowamatyny ýöretýän Türkmenistanyň Prezidenti Gahryman Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda bagtyýar çagalaryň mekany bolan ata watanymyzda Bütindünýa çagalar guramasy tarapyndan ykrar edilen UNICEF Çagalary goramagyň halkara güni bellenilip geçilýär. Bu baýramçylyk bagtyýar geljegi bolan çagalarymyz üçin birnäçe seýilgähler, dynç alyş we sagaldyş merkezleri açylyp ulanylmaga berilýär. Şunuň bilen bir hatarda biziň medeniýet we sungat…

Türkmen aýdym-saz sungatynda çagalar tematikasy

Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde edebiýat bilen aýdym-saz sungatynyň baglanyşygy

« Beýik akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň söýgüli nusgawy şahyrydyr. Ol öz halkynyň erkinligini we azatlygyny arzuw edipdir. Onuň şygyrlary dürli görnüşde bolup, halkyň aňyna we düşünjesine giňden ornapdyr. Magtymgulynyň eserleri türkmenleriň örän baý halk döredijiligi hem-de Gündogaryň ýazuwly edebiýaty bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şahyryň döredijiliginiň edebiýat, aýdym-saz, folklor bilen baglanyşykly bolmagy onuň eserleriniň has-da gymmatyny artdyrýar. Onuň goşgularynyň bölekleri hem biziň atalar sozlerine kybapdaş geleni üçin folklorlaşyp giripdir» [1] Onuň goşgularyna düzülen birnäçe aýdymlar…

Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde
edebiýat bilen  aýdym-saz  sungatynyň baglanyşygy