Çagaterbiýesi

Profil suraty

Azat Babekow

@Azat7

·

2 minut alar

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

Tik tok programmasy özünde millionlarça şekilli wideolary saklaýan programmadyr. Häzirki wagtda ony takmynan 1 milliard adam ulanýar. Elbetde ol programma özünde peýdaly wideolary saklasa-da köpüsi ,,wagt öldüriji’’ wideolardyr. Bu makalada Tik tok programmasynyň çagalara ,,peýdalaryny" sanap geçeris. Ilki bilen çagalary Tik tok seredýän ene-atalara näme ,,peýdasy" bardygyny sanap geçeliň. Ene-ata- lara ,,peýdalary": Çagalarynyň içi gyssa güýmenmäge Tik tok açyp berseler çagalarynyň içi gysmaz; Çagalaryna oýunjak, sport enjamlary ýaly zatlar satyn alyp bermek gerek däl, diňe…

Tik tok-yň ,,peýdalary"?!

4 minut alar

Montessori näme? Ýada kim?

"Montessori" sözüni öň eşidip görüpdiňizmi? Biz köp çeşmelerde Montessori bilimi barada eşidýäris. Belki siz muny çagalar üçin oýun görnüşleri ýada oýunjaklary diýip bilýän hem bolup bilersiňiz. Şol sebäpli men bu temada azyrak maglumat ýazmak isledim. Soňky iki ýylyň dowamynda Montessori usulyýeti bilen has çuňňur gyzyklanyp başladym. Bir ene-ata hökmünde çagamyň dogry terbiýe almasy üçin dürli görnüşdäki pedagogiki usullaryň gözlegini edipdim we Montessori usulyýeti maňa has ýakyn gelipdi. Şol gyzyklanmalarymyň netijesinde, bilim merkezinde köp sanly çagalar…