...

Merdangeldi Bayramov

@passenger

2022-nji ýylda TDU-ny tamamladym. Şuwagta çenli matematikadan olimpiadalara gatnaşyp gelýärin. Häzir bolsa olary gurnamak bilen meşgullanýaryn. Hem-de passsengerbookstore-yň ilkinji agzasy hökmünde adamlaryň arasynda kitap okamaklygy köpeltmek üçin birnäçe projektleri dowam etdirýäris. Doly maglumatlar üçin meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz;) YouTube @passenger_1999

Jon Forbes Nash

Amerkaly meşhur matematik Jon Forbes Neş 1928-nji ýylyň 13-nji iýunda Günbatar Wirginýada dünýä inýär. Kakasy elektrikçi, ejesi bolsa latyn we iňlis dili mugallymydy. Sada we sessiz çagalygy geçiren Jon Forbes Neş öýde öz-özüne tejribeler geçirmäne başlanynda heniz on iki ýaşyndady. Ýeke bolmagy halaýardy. Ol beýleki çagalardan gaty tapawutlydy. Olaryň güýmenjeleri, oýunlary Neşe üýtgeşik görünýärdi. Şeýle gysga wagtyň içinde özüni hemmelerden daşlaşdyrmyşdy. Neşiň kitap isleginiň bardygyny bilenlerinde ejesi we kakasy onuň bilen uly ýaşly ýaly gatnaşmaga,…

Jon Forbes Nash

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Konfor zolagy (comfort zone) diýip eşitdiňizmi. Eger eşitmedik bolsaňyz aşakdaky adresden psiholigiýa dersinden taýýarladygym referat okap bilirsiňiz. https://www.academia.edu/50901815/Konfor_zolagyndan_%C3%A7ykmak_we_onu%C5%88_psihiki_%C3%A4hmi%C3%BDeti_M_Ba%C3%BDramow Aslynda türkmen dilindäki terjimesini bilemok. Has dogrysy psihologiýadan mugallym hem näme diýjegini bilmedigi üçin terjimesini aslynda goýmagy makul bilipdim. Makalaň temasy bilen konfor zolagynyň baglanşygyna gelenemizde, häzir bilýänsiňiz ýokary okuwjaý giriş synaglarynyň geçýän döwürleri. Kimileri netijelerini alandyrlar, kimileri bolsa indi almalydyr. Netijesi näme bolsa-da gazanmak isleýän okasyn bu makalany. Ilki bilen synagyň netijesi otrisatel ýagny siziň diliňizde…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Pikir çorbasy

Meşhur filosof Diogenes bir çeşmäniň boýunda çorba etmek üçin merjimek arassalap otur eken. Şol wagt hem imperatora ýakynlygy bilen tanalýan Aristippus atly başga bir filosof ýanyna geldi. Aristippus hem filosof bolmasyna filosof, ýöne bilýänlerini daş-töweregindäkilere öwretmekden has imperatora ýaraňjaňlyk etmekde ulanýardy. Şeýdip hem keýip içinde aňsat we rahat bir durmuşy ýaşamagy tapypdy. Gülkili sesi bilen Diogenese: "Senem imperatora ýakyn bolmagy başaran bolsadyň, şeýdip çeşmäniň boýunda merjimek arassalamaga mejbur galmazdyň" diýdi. Diogenes şeýle jogap berdi: "Sen…

Ertiriň Fatyhlary kimlerdir?!

Şu taryha yz galdyran gahrymanlara bir serediň! Döwrüň kynçylyklaryna garamazdan isledikleri ýeňişi aldylar. Ýöne nähili?! Hiç bir agaç azapsyz miwe bermez. Beýik türkmen Seljuk döwletiniň solatany Alp Arslanyň goşuny Malazgirde mejbury gitmediler. Olar ýeňişe ynanyp, hemmesi bir ynançda söweşdiler. Eger Alp Arslan adaty serkerde bolsady bu ýeňişi almak ähtimallygy ýokdy. Ol döwrüň talaplaryna görä hereket etdi. Garşysyndaky goşunyň plany bilen duzaga düşürmegi başardy. Bu plany jahyl adamyň başarjak zady däl. Ýeri gelen-de ylym öwrendi, ýeri…

Ertiriň Fatyhlary kimlerdir?!

Sokrates We Üç Elek

Bir gün Sokratese ýolda biri duşup, -Seniň dostyň hakynda bir zat aýtmakçy- diýipdir. Sokrates elini oňa galdyryp, -Dur, bu aýtjak zadyňy ilki üç elekden geçireýin- diýip saklapdyr. Kişi oňa bolýa şeklinde başyny egipdir. -Aýtjak zadyňy anyk dogrylygyny bilýärmiň?- diýip Sokrates birinji elegi orta goýýar. -Ýok. Menem eşitdi-diýipdir. - Birinji elekde galdyň. Ikinji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň dostym hakynda gowy zatmy?- Sokrates sorapdyr. -Ýok-diýipdir. -Ikinji elekde hem galdyň. Üçünji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň maňa…

UMYT🤔

UMYT Näme üçindir köpümiz "umyt" biz üçin meselämize (problem) položitel netije beriji diýip düşünýäris. Eger bir gezek gowy netijä getirmese umyt etmegi taşlap başlaýarys, durmuşdan sowaşýarys. Bu ýagdaýlara gelmegimiziň bir sebäbi bar. Bize oýunyň başynda düzgünleri ýalňyş berdiler. Umyt - ýykalan ýeriňden galdyryjy güýçdir. Menzile ýetip-ýetmezlige ol däl, seniň ädimleriň sebäpdir. Ädimleriň näçe köp, uzyn, ynamly ätleseň menzile ýatersiň. Umyt silkinip, özüňe gelmegiň sebäbidir. Ýene-de ýykylaryn diýip, aýaga galmakdan çekinme. Şertler näçe kesirleşse, sende ol…

UMYT🤔

Ertiriň Alp Arslany, Fatyh Soltan Mehmedi kimlerdir?!

Ertiriň Alp Arslany, Fatyh Soltan Mehmedi kimlerdir?! Şu taryha yz galdyran gahrymanlara bir serediň! Döwrüň kynçylyklaryna garamazdan isledikleri ýeňişi aldylar. Ýöne nähili?! Hiç bir agaç azapsyz miwe bermez. Alp Arslanyň goşuny Malazgirde mejbury gitmedi. Olar ýeňişe ynanyp, hemmesi bir ynançda söweşdiler. Eger Alp Arslan adaty soltan bolsa bu ýeňişi almak ähtimallygy ýok. Ol döwrüň talaplaryna görä hereket etdi. Garşysyndaky goşuny plany bilen duzaga düşürmegi başardy. Bu plany jahyl adamyň başarjak zady däl. Ýeri gelen-de ylym…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Konfor zolagy (comfort zone) diýip eşitdiňizmi. Eger eşitmedik bolsaňyz aşakdaky adresden psiholigiýa dersinden taýýarladygym referat okap bilirsiňiz. Link Aslynda türkmen dilindäki terjimesini bilemok. Has dogrysy psihologiýadan mugallym hem näme diýjegini bilmedigi üçin terjimesini aslynda goýmagy makul bilipdim. Makalaň temasy bilen konfor zolagynyň baglanşygyna gelenemizde, häzir bilýänsiňiz ýokary okuwjaý giriş synaglarynyň geçýän döwürleri. Kimileri netijelerini alandyrlar, kimileri bolsa indi almalydyr. Netijesi näme bolsa-da gazanmak isleýän okasyn bu makalany. Ilki bilen synagyň netijesi otrisatel ýagny siziň diliňizde…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

Ol gün beýleki günlerden biraz tapawutlydy. Okuwçylaryň çekindikleri ýöne hosdarlary deýin gowy görýän mugallymlaryndan käbirleri ýokdy. Okuwçylaryň arasynda dürli görnüşde gepler bardy. Şonda hem olaryň gelmeklerine umyt bilen garaşýanlar bardy. Olardan biri hem Alydy. Aly mekdebiň abraýyny bilimi bilen ösdürmäge jyrjaşýardy. Onuň mugallymdan ýakyn halypasy Kemal mugallymyň hem bugün soňky ders berdigi gün boljakdy. Emma mundan Aly bihabardy. Kemal mugallym Aly we dostlaryny dersden soň ýanyna çagyrdy. Durmuşa söýgi bilen seredýän bu oglanlar belki bugünden…

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

Näme üçin “Passenger”?!

Köpleriň gyzyklanmasy bilen soradyklary sorag bar- Näme üçin “Passenger”?! jogaba gelmezden öň başga soraga seredeliň. “Biz kim we bu dünýä näme üçin geldik?” bu soragy googleden gözleseň her dürli düşünjeler çykar. Olaryň köpüsine seretsek gazanç etmek maksady bilen işlenen işlerdir. Ýagny biz adamalar käwagt bildiklerimizi pula, şan-şöhrata çalyşyp bilmezlikde galýarys. Asyl menzilimiziň nämedigini unutýarys ýa-da hiçbir habarymyz hem bolmaýar. Sorag-biz kim?, jogap-adam(adamogly). Ony bizde bilýäris diýýänsiňiz. Aslynda bilmeýäris. Bu ýazanymyz anyk jogap däl. Ýagny ilki…