...

Merdangeldi Bayramov

@passenger
Mugallym, manager

2022-nji ýylda TDU-ny tamamladym. Şuwagta çenli matematikadan olimpiadalara gatnaşyp gelýärin. Häzir bolsa olary gurnamak bilen meşgullanýaryn. Hem-de passsengerbookstore-yň ilkinji agzasy hökmünde adamlaryň arasynda kitap okamaklygy köpeltmek üçin birnäçe projektleri dowam etdirýäris. Doly maglumatlar üçin meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz;) YouTube @passenger_1999

Iň gowy bugdaý üçin

Iň gowy bugdaý bäsleşiginde yzly-yzyna iki ýyl baş baýragy alan daýhan bilen gürrüňdeşlik etmäne gelen žurnalistler ilki bilen özüne: “Gowy bugdaý ýetişdirmekligiň iň uly syrry nämedir?”- diýen soragyny berdiler. Daýhan olara mylakatlyk bilen şu geň galdyryjy jogaby berdi: “Özümde bolan gowy bugdaý tohumlary goňşularym bilen paýlaşmagym.” Žurnalistler bu jogaba hem geň galdylar hem-de many tapmadylar. “Nähili? Siz bu bäsleşikde garşydaşyňyz boljak beýleki daýhanlara öz gowy tohumlaryňyzy berýädiňizmi?”-diýip haýranlyk bilen bir habarçy sorady. “Hawa edil şolar…

Gurbagalar ýaryşýarlar

Hemişe towşan bilen pyşdyl ýaryşmaly diýlen zat ýok ahyry... Bu gezekde gurbagalar öz aralarynda ýaryşmaga karar berdiler. Ýaryşy gazanmak üçin derýanyň kenaryndaky uly agajyň çür depesine dyrmyşmaly bolýarlar. Ýaryşýan gurbagalar agajyň öňünde düzülipdirler. Galanlar bolsa töwerege ýaýrap, ýaryşy tomaşa etmäge başlapdyrlar... "Görgülijikler... Hiç wagt başarmaýarlar." Wagt geçipdir, tomaşaçy gurbagalaryň sesleri hiçhili üýtgemändir: "Görgülijikler... Hiç wagt başarmaýarlar." Ahyry birinden galan gurbagalaryň umytlary kesilip, ýaryşy taşlapdyrlar. Ýöne galan soňky gurbaga uly gaýrat bilen agajyň depesine çykmagy başarypdyr.…

Gurbagalar ýaryşýarlar

NUR SAÇMAK

Firmanyň eýesi garry bir adam hassa bolupdy. Indi günleriniň salgydygyny duýýardy. Garry adamyň üç ogly bardy. Ogullaryny ýanyna çagyrdy. Olara indi garrylygyndan işiň başynda durmagyna päsgel berýändiginden aýtdy. Geljek bilen baglanyşykly ogullaryna öwüt-ündew berdi. “Üçüňizde meniň çagalarym, ogullarymsyňyz. ” diýdi. “Içiňizden haýsyňyzyň firmamyzyň başyna geçmeli, muňa karar bermek örän kyn. Men ölemden soň hem gatnaşygyňyzyň bulaşmagany islämok. Şol sebäpden siziň haýsyňyzyň işe mynsypdygyňyzy bilmek üçin sizi synaga salmaga karar berdim. Üçüňizide 100 manat berjek. Häzir…

Üstünligiň syry

Adamyň biri parkda ýeke özi oturdy, kellesini elleriniň arasyna syrly-syrly pikirlenýärdi. Işleri bulaşyp, batmaklayga ýakyn bolan telekeçi biridi. Näme etse etsin işleri düzelmeýärdi. Bir tarapdan kredit berenler ony gyssaýarka, beýleki tarapdan-da bir topar adam töleg edilmegine garaşýardylar. Erbet içi gysypdy, hiçbir çözüw ýoluny tapyp bilenokdy. Şonuň üçin hem parkda ýadawlykdan ýeňlemek üçin oturýardy. Edil şol wagt hem ýanyna garry ýaşuly geldi-de: “Gaty gamgyn görünýäňle. Seni birahat eden bir zadyň bardygy belli...Meň bilen paýlaşmak isleýärmiň?” diýip…

Üstünligiň syry

Jon Forbes Nash

Amerkaly meşhur matematik Jon Forbes Neş 1928-nji ýylyň 13-nji iýunda Günbatar Wirginýada dünýä inýär. Kakasy elektrikçi, ejesi bolsa latyn we iňlis dili mugallymydy. Sada we sessiz çagalygy geçiren Jon Forbes Neş öýde öz-özüne tejribeler geçirmäne başlanynda heniz on iki ýaşyndady. Ýeke bolmagy halaýardy. Ol beýleki çagalardan gaty tapawutlydy. Olaryň güýmenjeleri, oýunlary Neşe üýtgeşik görünýärdi. Şeýle gysga wagtyň içinde özüni hemmelerden daşlaşdyrmyşdy. Neşiň kitap isleginiň bardygyny bilenlerinde ejesi we kakasy onuň bilen uly ýaşly ýaly gatnaşmaga,…

Jon Forbes Nash

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Konfor zolagy (comfort zone) diýip eşitdiňizmi. Eger eşitmedik bolsaňyz aşakdaky adresden psiholigiýa dersinden taýýarladygym referat okap bilirsiňiz. https://www.academia.edu/50901815/Konfor_zolagyndan_%C3%A7ykmak_we_onu%C5%88_psihiki_%C3%A4hmi%C3%BDeti_M_Ba%C3%BDramow Aslynda türkmen dilindäki terjimesini bilemok. Has dogrysy psihologiýadan mugallym hem näme diýjegini bilmedigi üçin terjimesini aslynda goýmagy makul bilipdim. Makalaň temasy bilen konfor zolagynyň baglanşygyna gelenemizde, häzir bilýänsiňiz ýokary okuwjaý giriş synaglarynyň geçýän döwürleri. Kimileri netijelerini alandyrlar, kimileri bolsa indi almalydyr. Netijesi näme bolsa-da gazanmak isleýän okasyn bu makalany. Ilki bilen synagyň netijesi otrisatel ýagny siziň diliňizde…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Pikir çorbasy

Meşhur filosof Diogenes bir çeşmäniň boýunda çorba etmek üçin merjimek arassalap otur eken. Şol wagt hem imperatora ýakynlygy bilen tanalýan Aristippus atly başga bir filosof ýanyna geldi. Aristippus hem filosof bolmasyna filosof, ýöne bilýänlerini daş-töweregindäkilere öwretmekden has imperatora ýaraňjaňlyk etmekde ulanýardy. Şeýdip hem keýip içinde aňsat we rahat bir durmuşy ýaşamagy tapypdy. Gülkili sesi bilen Diogenese: "Senem imperatora ýakyn bolmagy başaran bolsadyň, şeýdip çeşmäniň boýunda merjimek arassalamaga mejbur galmazdyň" diýdi. Diogenes şeýle jogap berdi: "Sen…

Ertiriň Fatyhlary kimlerdir?!

Şu taryha yz galdyran gahrymanlara bir serediň! Döwrüň kynçylyklaryna garamazdan isledikleri ýeňişi aldylar. Ýöne nähili?! Hiç bir agaç azapsyz miwe bermez. Beýik türkmen Seljuk döwletiniň solatany Alp Arslanyň goşuny Malazgirde mejbury gitmediler. Olar ýeňişe ynanyp, hemmesi bir ynançda söweşdiler. Eger Alp Arslan adaty serkerde bolsady bu ýeňişi almak ähtimallygy ýokdy. Ol döwrüň talaplaryna görä hereket etdi. Garşysyndaky goşunyň plany bilen duzaga düşürmegi başardy. Bu plany jahyl adamyň başarjak zady däl. Ýeri gelen-de ylym öwrendi, ýeri…

Ertiriň Fatyhlary kimlerdir?!

Sokrates We Üç Elek

Bir gün Sokratese ýolda biri duşup, -Seniň dostyň hakynda bir zat aýtmakçy- diýipdir. Sokrates elini oňa galdyryp, -Dur, bu aýtjak zadyňy ilki üç elekden geçireýin- diýip saklapdyr. Kişi oňa bolýa şeklinde başyny egipdir. -Aýtjak zadyňy anyk dogrylygyny bilýärmiň?- diýip Sokrates birinji elegi orta goýýar. -Ýok. Menem eşitdi-diýipdir. - Birinji elekde galdyň. Ikinji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň dostym hakynda gowy zatmy?- Sokrates sorapdyr. -Ýok-diýipdir. -Ikinji elekde hem galdyň. Üçünji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň maňa…

UMYT🤔

UMYT Näme üçindir köpümiz "umyt" biz üçin meselämize (problem) položitel netije beriji diýip düşünýäris. Eger bir gezek gowy netijä getirmese umyt etmegi taşlap başlaýarys, durmuşdan sowaşýarys. Bu ýagdaýlara gelmegimiziň bir sebäbi bar. Bize oýunyň başynda düzgünleri ýalňyş berdiler. Umyt - ýykalan ýeriňden galdyryjy güýçdir. Menzile ýetip-ýetmezlige ol däl, seniň ädimleriň sebäpdir. Ädimleriň näçe köp, uzyn, ynamly ätleseň menzile ýatersiň. Umyt silkinip, özüňe gelmegiň sebäbidir. Ýene-de ýykylaryn diýip, aýaga galmakdan çekinme. Şertler näçe kesirleşse, sende ol…

UMYT🤔