...
3Makalalary
0Halan makalalary

Merdangeldi Bayramov

@passenger

I'm only passenger ☝🏻

4 minut alar

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

Konfor zolagy (comfort zone) diýip eşitdiňizmi. Eger eşitmedik bolsaňyz aşakdaky adresden psiholigiýa dersinden taýýarladygym referat okap bilirsiňiz. Link Aslynda türkmen dilindäki terjimesini bilemok. Has dogrysy psihologiýadan mugallym hem näme diýjegini bilmedigi üçin terjimesini aslynda goýmagy makul bilipdim. Makalaň temasy bilen konfor zolagynyň baglanşygyna gelenemizde, häzir bilýänsiňiz ýokary okuwjaý giriş synaglarynyň geçýän döwürleri. Kimileri netijelerini alandyrlar, kimileri bolsa indi almalydyr. Netijesi näme bolsa-da gazanmak isleýän okasyn bu makalany. Ilki bilen synagyň netijesi otrisatel ýagny siziň diliňizde…

Bagtly bolmak islemeýän okamasyn!

2 minut alar

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

Ol gün beýleki günlerden biraz tapawutlydy. Okuwçylaryň çekindikleri ýöne hosdarlary deýin gowy görýän mugallymlaryndan käbirleri ýokdy. Okuwçylaryň arasynda dürli görnüşde gepler bardy. Şonda hem olaryň gelmeklerine umyt bilen garaşýanlar bardy. Olardan biri hem Alydy. Aly mekdebiň abraýyny bilimi bilen ösdürmäge jyrjaşýardy. Onuň mugallymdan ýakyn halypasy Kemal mugallymyň hem bugün soňky ders berdigi gün boljakdy. Emma mundan Aly bihabardy. Kemal mugallym Aly we dostlaryny dersden soň ýanyna çagyrdy. Durmuşa söýgi bilen seredýän bu oglanlar belki bugünden…

Bilim ýatdan çykar, emma halypa hiçwagt

2 minut alar

Näme üçin “Passenger”?!

Köpleriň gyzyklanmasy bilen soradyklary sorag bar- Näme üçin “Passenger”?! jogaba gelmezden öň başga soraga seredeliň. “Biz kim we bu dünýä näme üçin geldik?” bu soragy googleden gözleseň her dürli düşünjeler çykar. Olaryň köpüsine seretsek gazanç etmek maksady bilen işlenen işlerdir. Ýagny biz adamalar käwagt bildiklerimizi pula, şan-şöhrata çalyşyp bilmezlikde galýarys. Asyl menzilimiziň nämedigini unutýarys ýa-da hiçbir habarymyz hem bolmaýar. Sorag-biz kim?, jogap-adam(adamogly). Ony bizde bilýäris diýýänsiňiz. Aslynda bilmeýäris. Bu ýazanymyz anyk jogap däl. Ýagny ilki…