Dost

Ejiz...

menden başga sen hiçkimiňki diýesim gelýär….ýöne hemmeler saňa el açýar, hemmeler saňa “Siz” diýip ýüzlenýär, hemmeler saňa ýalbarýar, hemmeler saňa ynanýar….hawa heemmelleeerr. Adamyň öz özüni tanamazlygy gaty nalaç edeýin bolýan ekeni Armytgül. Hiç zat we hiç kim gözüne görünmeýän ekeni. Sheýle öwrümler bolýar ýöne ýenede şükür sözünü 18müň sapar gaýtalar ýörer. Yöne şuny syzýan Armytgül, bir gün şol gara gutadan aýryljagyna…. köp kişini ýitirer ýa da adamlar ony ýitirer. Düshünýäňmi Armytgül, şuwagt diňe biri bilen…

Ejiz...

Begenjimiň çägi ýok…

Bolan waka. Waka diýsem geňirägem eşdiläýer öýüdýän. Gepiň gysgasy, okuw wagty agşamlary kitaphanadan gelip halys ýadap öýe zor ýeterdim…Ýöne welin özüme kiçijek ýetmeli maksatlar edinemsoň otagyma giren badyma diwardaky suratdyr hatlary görüp ýadowlygym aýrylypjyk gidýärdi. Şol kiçi maksatlarymdan biri hem diwarymdaky asylgy duran “ 30min Kitap” okamaly ýazgydy. Sebäbi iki sözi zordan birleşdirerdim. Bir gün öýdäki gyzlara hem şeýle teklip etdim: - “geliň üýşüp 30mintjik kitap okalyň, soňam okan setirlerimizden bir bölek gürrüňdeşlik edeliň ”……

Begenjimiň çägi ýok…

COCA-COLA KOMPANIÝASYNYŇ ÖŇKI CEO-SY BRAÝAN DAÝSONYŇ 30 SEKUNTLYK ÇYKYŞYNDAN DÜRDÄNELER.

Durmuşy bäş sany kiçijek topy oklap-gapmak oýny diýip göz öňüne getireliň. Bu topjagazlar: 1. Iş, 2. Maşgala, 3. Saglyk, 4. Dost-ýar, 5. Göwün. Siziň wezipäňiz olaryň hemişe howada bolmagyny gazanmakdan ybarat. Basym siz iş diýen topjagazyň rezinden ýasalandygyna, birden ony gaçyraýsaňyz hem onuň ýene ýokary göteriljekdigine göz ýetirersiňiz. Emma beýleki dört top - maşgala, saglyk, dost-ýar we göwün aýnadandyr. Eger siz olaryň haýsy hem bolsa birini gaçyraýsaňyz, çat açar, bir ýerjigi uçar, hatda kül-uşak bolmagy…

Sokrates We Üç Elek

Bir gün Sokratese ýolda biri duşup, -Seniň dostyň hakynda bir zat aýtmakçy- diýipdir. Sokrates elini oňa galdyryp, -Dur, bu aýtjak zadyňy ilki üç elekden geçireýin- diýip saklapdyr. Kişi oňa bolýa şeklinde başyny egipdir. -Aýtjak zadyňy anyk dogrylygyny bilýärmiň?- diýip Sokrates birinji elegi orta goýýar. -Ýok. Menem eşitdi-diýipdir. - Birinji elekde galdyň. Ikinji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň dostym hakynda gowy zatmy?- Sokrates sorapdyr. -Ýok-diýipdir. -Ikinji elekde hem galdyň. Üçünji elegi orta goýýaryn. Aýtjak zadyň maňa…

Iñ ýakyn we wepaly dostumyz/ ýa-da iñ ýakyn dostuñyza erbetlikleri rowa görersiñizmi?

Biziñ iñ wepaly hakyky dostumyz bar diýeliñ. Hatda "Diýeliñ" diýip diñe oý-hyýalymyza getirmäliñ. Ol aslynda hakykatdan hem bar. Ene-ata, Watan, kitap...ýaly dostlar kelläñize gelmegi mümkin, olaryñam aýratyn orny bar, ýöne meniñ diýýänim başgaça. Ol ene-atadanam, kitapdanam, deñ-duş dostlaryñdanam has ýakyn dost. Ol bir derde duçar bolsañ, ene-atañdanam beýleki dostlaryñdanam öñ derdiñi duýýan, hiçkim saña düşünmedik wagty saña düşünýän, elmydama seni goldaýan, nähili ýagdaý bolsa-da seni terk etmeýän dost. Heý şeýle-de dost bolarmy diýip ylalaşyp bilmeýän…

Iñ ýakyn we wepaly dostumyz/ ýa-da iñ ýakyn dostuñyza erbetlikleri rowa görersiñizmi?

Ar

AR (hekaýa) Onuň hereketleri adatdakysyndan has çalasyndy. Oňa nähilidir bir güýçler ornaşan ýaly, edýän hereketleriniň çaltdygyny bilse-de, mundanam beter güýçlülik görkezesi gelýärdi. Özüniň başarjaňdygyny öz öňünde subut edesi gelýärdi, sebäbi daş-töwerekde diňe bir ýany kert daglara degip gidýän asman bilen biri-birine boýuny deňleýän daglar bardy. Ol maşyndaky adam göwresini çykaryp, ýere taşlanda özüniň amatly ýeri tapyp-tapmandygy barada pikirlendi. Daş-töwerek şeýle imisalalyk bolup, ol birsalym näme etjegini bilmän ikirjiňlendi. Bu ýerleri edil jennetiň bir bölegi ýaly,…