...

Abat Annamammedova

@einstein_aa

altyn balyklaryň kesellerini tapyp, kodlar bilen bejerji Kempir...

sazyma saz goşýanlar.

bir wagt sazyma saz goşýanlary gözlap ýördüm ýadyňyzdamy bilemok welin geçenlerde düşünýän welin asyl sazam sözem özümizde bitýän ekeni. Edil kaktusdaky gül çykyşy ýaly hemme zat bizde gutarýar. Sazyňa saz çalýan tapmak kyn ekeni… Kyn diýýänim belki meň özüm kynlaşdyrýandyryn, edil durmuşy kynlaşdyryşym ýaly…? Geçende ýeke ýaşap ýörenime 1aý boldy welin arkama seretsem 1aýy zor bilen geçirenimi aňdym. Hemme jogapkärçilik üstüme ýüklendi welin ýüküm ýetmeýän ýalydy. Maşgala ýok, joralaň ýok we hiç kim…doganyň bn bir…

Yyldyzlaryñ emele gelşi ✨

Asman gümmezimizde gijelerine bezeg berýän, ululy-kiçili ýyldyzlaryñ bizlere göz gyrpyshyny görmek mümkin. Yyldyzlaryñ emele gelmegi üçin bir näçe milliýon ýyl gerek bolýar. Ortaça 400milliard ýyldyz galaktikamyzda, ýagny Akmaýanyñ ýolynda her ýylda ortaça 1-2ýyldyz dogulýar. Ÿyldyzlar emele gelmegi üçin galaktikalardaky ýyldyzalara gaz-tozana baý bolan gaz- tozan bulutlarydyr. Şeýle sredadaky maddanyñ ortaça 90%-I gaz halynda bolup, olaryñ 70%’i Wodoroddan (H ýa da H2), 28%’i Geliýdan (He) we galan 2%’i Kislorod, Uglerod ýa da Azot ýaly agyr elementlerden…

Yyldyzlaryñ emele gelşi ✨

Şapak wagty.

GÜN: asman gümmezinde bize iň ýakyn bolan ýyldyzdyr. Günüň 149,9 million kilometr uzakdalygyna garamazdan ara-çägi daş bolsada oňa gözümiz bilen seretsek gözümize zeper ýeter, yöne uzaklygyna garamazdan gyzgynlygy bize ýylylyk yşyk bilen gelýär. Günüň massasy 2*10³⁰ kg agramyna eýedir. Eger Gün birden ýok bolan ýagdaýynda , Mawy zeminimiz doň halda, onuň dartyş güýjiň täsirinden çykyp Älem boşlugyna tarap hereket eder. A eger Gün nurly şöhlesini saçmasyny bes edip gara girdaba öwrülse (massa üýtgemese) ýene doňar…

Şapak wagty.

Men nemee Dert’deeşşşiiiiňň…

saaaalamm….sesim eşşşdýäääňňmiii Armytgül? eşdýän gygyrmasaňam gelýäle sesiň… kim men? näme men? nirden düşen jandar? ýogsada jandarmykam…Köpler soraýar şu” 3nokady näme üçin köp ulanýýaňňaaýoou” diýýärler ya da ‘gaharlanmasana’ diýiberýärler welin ol üç nokat gaharlylygy aňlatmaýar…shol aýdan sözlemimi özüň üstüne goşup ýa da tamamlap bilersiň pikiri bilen üç nokat ulanýan…Düşündirip bildimmi? Görenem herkim maňa gaharly diýýäleý…Heeeýýý bolýarda :) Käwagt gygyrasym gelýär, ýüregimde döwülen böleklerden doly gaaty doly…söygü ugruna däl ejizlikden ýaňa ýa da münlerçe sapar mert bolup…

Men nemee Dert’deeşşşiiiiňň…

Gün batandan soň asman gümmezimizde Parlak saçýan ýyldyz(Wenera).

Ýyldyzmyka çyndanam hany onda gel oka… SURAT: Julie Fletcher* Wenera- türkmenlerde Zöhre ýyldyzy bilen tanalýan Gün sistemamyzda 2-nji orunda durup Merkuriý bilen Dünýä arasynda ýer alýar. Zöhre ýyldyzy ululygy we gurluşy boýunça Ýere öran meňzeşdir. Onuň radiusy Ýeriň radiusyndan takmynan 328km kiçi bolup, 6050km-e deňdir. Weneranyň aýlanýan ugry beýleki planetalaryň aýlanýan ugurlaryna tersdir. Wenera asman gümmezimizde parlaýan bir zümrüt daşy ýaly bolany üçin Rim Mitalogiýasynda Aşyk we Owadan goragçy taňryçasy diýip bellenip geçýär ( Grek…

Gün batandan soň asman gümmezimizde Parlak saçýan ýyldyz(Wenera).

Haýsy dil synagyny saýlamaly?

IELTS we TOEFL, iňlis dili synagdan geçirýän iki sany halkara dil synaglarydyr: okamak, diňlemek, gürlemek we ýazmak yaly dört sany bölekden duryar. Daşary ýurtda okamak ýa-da işlemek isleseňiz, bu synaglaryň netijelerini bermeli bolarsyňyz. Haýsy ekzamen siziň üçin iň gowy saýlawdygyny we IELTS bilen TOEFL arasyndaky tapawudyň nämedigi hakynda pikiriňiz yok bolsa okamaga dowam ediň! Azajyk uzyn bolup biler ýöne kömegim deger diýip umyd edýän. 1.TOEFL we IELTS synaglaryň tapawudy: IELTS -iň iki görnüşi bardyr: akademiki…

Haýsy dil synagyny saýlamaly?

Saturn we onuň ajaýyp halkalary.

Saturn Taňryçasy barada rowaýat: Gadymy Grek Taňrylarynyň şasy Zeusyň kakasy bolan Kranus-a Rumyň halky başgaça Saturn diýip atlandyrypdyr. Saturn altyn asyr döwrüniň (golden age) taňrysydyr. Şol wagtlar süýt we bal derýadan akyp , agaçlarda bolsa taňrylaryň içkisi (nectar) damyp durupdyr we diňe ýaz pasly dowam edipdir. Saturn öz aýal dogany bolan Reýa (RHEA) bilen öýlenýär olardan 6 çaga dünýä inýär we Saturn öz kakasyna zeper ýetireni üçin öz çagalarynyň hem özüne zeper ýetirmeginden gorkup ilkinji…

Saturn we onuň ajaýyp halkalary.

Ejiz...

menden başga sen hiçkimiňki diýesim gelýär….ýöne hemmeler saňa el açýar, hemmeler saňa “Siz” diýip ýüzlenýär, hemmeler saňa ýalbarýar, hemmeler saňa ynanýar….hawa heemmelleeerr. Adamyň öz özüni tanamazlygy gaty nalaç edeýin bolýan ekeni Armytgül. Hiç zat we hiç kim gözüne görünmeýän ekeni. Sheýle öwrümler bolýar ýöne ýenede şükür sözünü 18müň sapar gaýtalar ýörer. Yöne şuny syzýan Armytgül, bir gün şol gara gutadan aýryljagyna…. köp kişini ýitirer ýa da adamlar ony ýitirer. Düshünýäňmi Armytgül, şuwagt diňe biri bilen…

Ejiz...

Zenanlaryñ orny diñe aşhanada däldir…

Salam, Astronomiýa söýerleri el galdyryp bilermi? Ya halamaýanam barmyka :)) Iç gysgynç gelip biler şuwagt, ýöne ýene az ýyldan belki siz Marsda bolarsyñyz? Indiki ýazjak makalalarymyñ yzygyderliligi elim boşadygyndan size Astronomiýa we bilim hakynda gowja we gysga makalalar ýazmakchy! Soraglarynyz bolanda teswire ýazyp bilersiñiz! Ilki bilen Astronomiýa diýilende herkimiñ göz öñüne Kosmonawt gelýändir. Meñkide de şeýle ýöne has hem Zenan Kosmonawtlary we Planetalar, meni haýrana goýýar hemişe. Bizin añ düshünjamiz-de Gyz-gelinleriñ orny diñe hojalygy alyp…

Heň barada maglumat....

Eger haýsyda bolsa bir önümde ýa da çörekde heñe(fungi) duş gelseñiz tükedýäñizmi ýa da zyñýañyzmy...? Onda gysgajyk heñ barada maglumat bereýin. Ene dilim sözlügün-de: "Zaýalanyp, çüýräp, nemli zadyň ýüzünde emele gelýän kerebe meňzeş çygly pos , mikroskopik kömelekler, pilis " diyip bellap geçýär. Muňa mysal bolup : - Olar heň basan çöreklerini torbalaryndan çykardylar. Laboratoryda bir näçe gezek heñleriñ üstinde analiz edipdim, yöne surat çörekde bar bolan heñjagyzdan bir bölek. çörek heň kiçi bölek alynyp,…

Heň barada maglumat....