...

Bagul Atayeva

@bagul08

Ýazyjy. 7 dilde gürleýärin (arap dilinde okaýaryn we ýazýaryn, 8 dil bolyar). 3 dilde çeper edebiýat ýazýaryn -türkmen, rus, iňlis. Fransuz, ispan, pars, türk (arap) dillerinde gürleýärin (sertifikatly :))) bulardan daşary urdu we hindi dilleriniň grafikasyny bilemok, ýöne düşünýärin biraz.

On altynjy ýaz

On altynjy ýaz (liriki hekaýa) Ol şo ýaza hemişelik aşyk boldy. Ömrüniň on altynjy ýazy şeýlebir üýtgeşik, şeýlebir duýdansyz geldi welin, edil ertekiler dünýäsine düşen ýaly, wagty bilen aýňalybilmedi. Mart, belkem, hemişe martdyr, ýöne aprel... Aprel aýy ýagyş juda köp ýagdy. Köçelerde tolkunyp ýatan düýbi läbik, ýüzi sary reňkdäki suwa seredişip, gaýykly geçsekmikäk diýýän haýsy, eline ilen kerpiçdir uly daşlary suwuň içine taşlap, geçer ýaly ýol ýasaýan haýsy. Ýagyş bolsa ýene siziň köçäňize dolanýandyr. Öňki…

"Gorkut ata" eposy. Öýüň tagtyna deňelen zenan

“Gorkut ata” eposy türkmenleriň yslam dinini kabul eden döwrüniň wakalaryny öz içine alýan gymmatly eserdir. Bu eseriň üsti arkaly milletiň ruhy keşbini aýdyňlaşdyrýan özüňi alyp baryş (etiket) kadalaryna göz ýetirmek mümkin. Şol özüňi alyp baryş kadalary halkyň uzak wagtyň dowamyndaky ynanç – ygtykatlaryndan kemala gelipdir. Şeýlelikde, belli bir ahlak ýörelgeler ulgamyny düzen jemgyýetiň ony beýleki jemgyýetlerden düýpgöter tapawutlandyrýan hem-de millet diýen kesgitlemesini doly derejede ödeýän mentaliteti ýüze çykypdyr. Mentalitet – . Başgaça aýdanymyzda, mentalitet –…

Bitaraplygyň sütünleri

Bitaraplygyň sütünleri Adamlaryň köpçüligini dürli – dürli atlandyrýarlar. Märeke, üýşmeleň, topar, mähelle, taýpa, millet, halk we ş.m Şular ýaly adalgalar sosiologiýada, psihologiýada we taryh ylymlarynda ýygy-ýygydan duşýar. Adamlaryň köpçüligi jemgyýetiň düzümini düzýär. Şol düzümiň sanyna, maksadyna, medeniýetine ... seredip, olary dürli toparlara bölmek mümkin. Adamlar köpçüliginiň içinde taýpa, halk, millet bölünişigi özüniň gelip çykyşy boýunça döwlet gurmakdaky, jemgyýet bolmakdaky wajyp orny bilen tapawutlanýar. “Adamlaryň umumylygynyň taryhy kökleri” atly kitapda taýpanyň halka, halkyň millete öwrülmek prosesi…

Gorkut ata döwrüniň milli egin-eşikleri

Gorkut ata döwrüniň milli egin – eşikleri hakynda Egin – eşikleriň haýsydyr bir döwrüň taryhyny dikeltmekde örän ähmiýetli orny bardyr, sebäbi şol döwrüň adamlarynyň aň – düşünjeleri, sosial ýagdaýy we mentaliteti (ýaşaýyş medeniýeti) olaryň geýýän eşiklerinde şöhlelenýär. Gorkut ata döwrüniň egin – eşiklerini dikeltmekde biziň iň ygtybarly çeşmämiz “Gorkut ata” eposydyr. Eposda donlaryň birnäçe görnüşiniň ady tutulýar. Olar, esasan, reňki taýdan (sary don, gara don) tapawutlanýarlar. Şeýle hem eposyň birnäçe boýunda jüpbe donuň we inçe…

Meniň edebi gahrymanym

Meniň edebi gahrymanym Meşhur gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň “Ak gämi” powestinde Çypalak atly barmak boýa deň oglanjyk hakyndaky erteki bar. Erteki boýunça, şol barmak boýly oglanjygy günleriň bir güni açgöz möjek ýuwdupmyşyn. Ýöne ol bu eden işine soňundan örän ökünipdir, sebäbi onuň ýuwdan barmak boýly oglanjygy möjege hiç rahatlyk bermändir. Ol möjegiň içinden gygyryp, onuň ähli açgöz meýillerini püçege çykarypdyr. Möjek aga barmak boýly oglanjygy ýuwutmak bilen başyňa belany satyn alyp bolman, eýsem, başyňa belany…

Diş

Diş (hekaýa) Ol ýüregindäkini nädip dile getirjegini bilenok. Haýsy sözleri oýlap tapanynda, ýerli – ýerinde goýuşdyranynda, başdan geçirýän ýagdaýyny beýan edibilerkä? “Seniň ýagdaýyň gowumy?” – diýip, ýygydan soramaga başlan aýalyndan gaçyp ýörmäge derek, hakyky ýagdaýyny nädip aýdarka? Bir öýde ýaşap ýören adamyňdan haçana çenli gaçyp gezjek? Onuň bir zatlary syzýandygyny bildirýän, gümana dolan garaýşy nirede bolsaňam arkaňdan ýetýär ahyryn. Islendik künçden seni gözläp tapýar ahyryn. Özüň bilmezden arkaňa öwrülip, häzir näme bolýandygyny aýtmaly bolar diýen…

ÝÜK

ÝÜK (hekaýa) Oňa öz aýratynyna täze otag berdiler. Otagyň dardygy sebäpli, içinde iş stoly bilen oturgyçdan başga zadyň ýerleşibiljek gümany ýokdy. Dörtburç gutyň içine salnan ýaly ýürekgysgynç duýgudan onuň ünsüni diňe stoluň gapdalyndaky bir ädim ýere ýazylan insizje türkmen halysy sowýardy. Öňünde iň çetki bölegi açylýan, alty sany ownuk penjireden ybarat otag diwary goragda duran sak esger ýaly gözüňe dürtülip durdy. Seretdigiňçe, şol diwar ýakynlaşyp, onsuzam dar otagy gysyp, dolap barýardy. Ol şonuň üçin galstugynyň…

Süleýmanyň söýgüsi

(hekaýa) Süleýmanyň uly umyt baglap, yhlas edip guran “söýgüsiniň öýi” ýykylanyndan soň, ony tanar ýaly bolmady. Ol, hamana, şu dünýä degişli bolmadyk ruhlar ýaly tutuksy ýaşap ýörşüne, beýik patyşa däl-de, sergezdan rawwine (derwüşe) çalym edýärdi. Hiç bir zat ony begendirmeýärdi, öçüşen gözlerine şatlyk çaýmaýardy. Öňki ýaldyraýan gözleri ýüz dürli şöhlesini hemişelik ýitiren ýalydy. Gün-günden şöhlesini ýitirýän gözleri bilen onuň özem horlanyp ugrady. Horlanyp, şeýlebir derejä geldi welin, birwagtky küdür saçlaryny bezän kipasy (başgaby) arryk çekgelerinden…

Sekiz sany sazanda

Hekaýa taryhy maglumatlara salgylanmaýar we diňe awtoryň öz göz öňüne getirişi ýaly, sekiz sany sazandanyň at familiýalaryndan başga gabat gelmelersiz ýazylan (Dowamy) Netijede, gorkyň goýnunda meýletinlik bilen öz ölümiňi boýnuňa alýarsyň. Sen eýýäm diri däldigiň bilen, häzir, saz gutaransoň, seniňem şol saz bilen birlikde öljekdigiň bilen ylalaşýarsyň. Beýle adamlar üçin saz gutaransoň, ýaşaýşam gutarýar. Bular ýaly adamlar gutulgysyzlyga kaýyl bolýarlar, gutulgysyzlyga aşyk bolýarlar-da, olaryň ebedi muşdagyna öwrülýärler. Olar diňe saz bilen diri bolup bilýändikleri üçin,…

Sekiz sany sazanda

Sekiz sany sazanda Hekaýa Titanik gämisinde heläk bolan sekiz sany sazandanyň obrazyndan täsirlenip ýazyldy we şo sazandalara bagyşlanýar (hekaýa) Gäminiň üstündäkiler üçin umman pikir ediş gerimiňe görä uzap gidýärdi. Bir göräýmäge, ony pursatsalymda ýüzüp geçäýjek ýalydyň, bir göräýmäge bolsa, ummany hiç haçanam ýüzüp gutaryp bolmaz diýen pikirlere berilýärdiň. Bu iki taraply duýgydy, şol sebäpdenem örän özüne çekijidi. Islendik ikitaraply zadyň gyzykly bolşy ýaly, bu duýgyny hem tanamaga, iň gowusy bolsa, başdan geçirmäge çalyşýardyň. Şol maksat…