Makalam

1 minut alar

Makalam - mazmun syýasatynda üýtgeşme

Makalam-yň başlanyna 2 aýdan gowurak wagt boldy we çap edilýän makalalaryň sany her geçen gün artmaga dowam edýär. Makalam-yň ösüp, ýokary hilli türkmen makalalarynyň merkezine öwrülip biljekdigine çyn ýürekden ynanýarys. Soňky wagtlarda, gynansakda, Makalam-da neşir edilýän mazmunlaryň käbiriniň beýleki çeşmelerden göçürilendigini gördük. Bu hereketler diňe bir awtorlyk hukugy kanunlaryny bozman, eýsem platformamyzdaky mazmunlaryň hilini hem peseldýär. Sahypamyzyň bitewiligini saklamak we okyjylara gymmatly we özboluşly mazmun bilen üpjün etmäge dowam etmek üçin mazmun syýasatymyzy täzelemäge karar…

Makalam - mazmun syýasatynda üýtgeşme

3 minut alar

Makalama Gelejekde Näme Garaşýar?

Makalam-y ulanylyşa girizenimize bir hepde dolup gelýär we bu gysga wagtda eýýäm birnäçe zatlardan tejribe ýygnap netije çykaryp bildik. Saýtymyza girýän adam sany artdygyça ýüze çykýan meseleler hem artýar we bize saýtymyzy has hem güýçli fundamentiň üstüne oturdyp dowam etmäge mümkinçilik berýär. Edilýän proýektleri goldamak isleýän, ýöne güýçli fundamentiň üstüne gurulmagyny isleýän diňe biz däl, ulanyjylardan hem bu barada soraglar gelip başlady. Twitter-den gelen bu soraglara ýeke-ýeke twitter-dan jogap ýazmak ýerine makalam-da bir makala şeklinde…

Makalama Gelejekde Näme Garaşýar?

2 minut alar

Makalam.com-da näçe sany web sahypa (link) bar?

Bu makalada makalam.com web-saýtyndaky ähli web sahypalary toplamagyň usulyny görerisiňiz, başga-ça aýdanyňda kerep çyrmaşmasy (dogry terjimesini bilseňiz komment ýazyň) barada gürrüň bolar! TEORIÝA Kerep çyrmaşmasy (web crawler) - wikipedia aýtmyşlaýyn - Internet bot-y bolup (käte möý boty hem diýilýär) ulgamlamlaýyn web sahypalyryny gözleýär we köp halatlarda gözleg dwižoklary (search engines) tarapyndan web indekslemesi üçin ulanylýar. Web gözleg dwižoklary we başga käbir websaýtlary kerep çyrmaşmasy arkaly özleriniň kontentlerini täzeläp durýarlar. Kerep çyrmaşmalary gözleg dwižoklary tarapyndan proseslenmeli…

Makalam.com-da näçe sany web sahypa (link) bar?