Teswirler (5)

Ýüklenýär...
User Avatar

Programma Inženeri

Makalam - mazmun syýasatynda üýtgeşme

1 minut alar

Makalam-yň başlanyna 2 aýdan gowurak wagt boldy we çap edilýän makalalaryň sany her geçen gün artmaga dowam edýär. Makalam-yň ösüp, ýokary hilli türkmen makalalarynyň merkezine öwrülip biljekdigine çyn ýürekden ynanýarys.

Soňky wagtlarda, gynansakda, Makalam-da neşir edilýän mazmunlaryň käbiriniň beýleki çeşmelerden göçürilendigini gördük. Bu hereketler diňe bir awtorlyk hukugy kanunlaryny bozman, eýsem platformamyzdaky mazmunlaryň hilini hem peseldýär.

Sahypamyzyň bitewiligini saklamak we okyjylara gymmatly we özboluşly mazmun bilen üpjün etmäge dowam etmek üçin mazmun syýasatymyzy täzelemäge karar berdik. Mundan beýläk diňe awtorlaryň özleri tarapyndan döredilen mazmuna rugsat bereris. Bu, beýleki çeşmelerden göçürilen mazmunlaryň mundan beýläk Makalam-da çap edilmegine rugsat berilmejekdigini aňladýar.

Göçürilen mazmuny ýüze çykarmak üçin dürli gurallary we usullary ulanarys we bu syýasaty yzygiderli bozýan ulanyjylaryň hasabynyň togtadylmagy ýa-da ýatyrylmagy mümkin.

Bu syýasatyň üýtgemeginiň platformamyza köp tarapdan peýdaly boljakdygyna ynanýarys. Ýazyjylary özboluşly we ýokary hilli mazmun döretmäge höweslendirer, bu bolsa öz gezeginde has köp okyjy getirer we gyzyklanma döreder diýip pikir edýäris. Şeýle hem, Makalamyň uzak möhletleýin üstünlikli bolmagy üçin möhüm bolan ýokary hili saklamaga kömek eder.

Makalam-yň bir bölegi bolanyňyz üçin sag boluň!

208 |
|