...

Resulkary Saparow

@resulkary
Programma Inženeri

Aragatnaşygyň howpsuzlygy

Günümizde hemme adam diýen ýaly internetda belli bir şekilde maglumat alyş - çalyşygy geçirýär. Bulara SMS, E-mail, Messenjer ýa beýleki ýollar hem girýär. Ýöne bu gurallaryň üsti bilen hat ugradanymyzda hemmämiziňem kellämizde sorag döreýändir, “Bu haty kimler görüp bilýär?”. Bu makalada üýtgeşik şifrlemek görnüşlerini düşündirerin we her şifrleniş görnüşinde kimleriň maglumatlary görüp biljekligini düşünjek bolarys. Bellik: Makalada agzajak metodlarymy aşa sadalaşdyran ýerlerim bolup biler, bu makalany diňe giňişleýin düşünje bermek üçin örän gysga wagtda ýazdym,…

Aragatnaşygyň howpsuzlygy

Makalam 7 aýlyk

Makalam proýektine başlanymyzdan bäri eýýäm ýarym ýyldan gowyrak wagt geçdi we başlan wagtymyz köp ulanyjylarda herhili şübheler bolanam bolsa aktiw şekilde ulanylmaga dowam edilýär. Elbetde, makalam häzirem edil isleýän ýerimizde bolmasa-da ýuwaşlyk bilen ulanyjylaryň saýty ulanyşyndan öwrendigimizçe has hem gowulaşdyrmaga dowam edýäris. Saýt barada şu wagta çenli hiç hili statistika paýlaşmadyk ýöne indi elimizdäki data-lar has stabil ýagdaýa geleni üçin siz bilen şu aýa çenli bolan käbir gyzykly statistikalary paýlaşmak isledim. Ulanyjy statistikalary Makalamda şu…

Makalam 7 aýlyk

Makalam - mazmun syýasatynda üýtgeşme

Makalam-yň başlanyna 2 aýdan gowurak wagt boldy we çap edilýän makalalaryň sany her geçen gün artmaga dowam edýär. Makalam-yň ösüp, ýokary hilli türkmen makalalarynyň merkezine öwrülip biljekdigine çyn ýürekden ynanýarys. Soňky wagtlarda, gynansakda, Makalam-da neşir edilýän mazmunlaryň käbiriniň beýleki çeşmelerden göçürilendigini gördük. Bu hereketler diňe bir awtorlyk hukugy kanunlaryny bozman, eýsem platformamyzdaky mazmunlaryň hilini hem peseldýär. Sahypamyzyň bitewiligini saklamak we okyjylara gymmatly we özboluşly mazmun bilen üpjün etmäge dowam etmek üçin mazmun syýasatymyzy täzelemäge karar…

Makalam - mazmun syýasatynda üýtgeşme

Asman bilen has güýçli jemgyýet gurýarys

Orta mekdebi gutaranymda, kompýuterler bilen baglanyşykly bir zatlar etmek isleýändigimi bilýärdim, ýöne takyk näme edip biljegimi bilemokdym. Daş-töweregimdäkilere-de diňe programmist bolmak isleýändigimi aýdýardym. Ýöne, haýsy ýoldan gitmelidigimi ýa-da bu ýollaryň meni nirä eltjegini bilemokdym. Daş-töweregimde ýagdaýy meniňki bilen meňzeş, üstünlikli mysallar ýokdy. Öz ýolumy özüm anyklamaly boldum. Ýyldyz Tehniki Uniwersitetini taşlap, Bilkent uniwersitetine geçenimde ýagdaý ýuwaşdan üýtgäp başlady. Bilkent uçurymlarynyň köpüsiniň Google, Facebook ýaly uly tehnologiýa kompaniýalarynda işleýändigini gördüm. Olaryň käbiri bilen tanyşmak mümkinçiligimem boldy.…

Asman bilen has güýçli jemgyýet gurýarys

Makalama Gelejekde Näme Garaşýar?

Makalam-y ulanylyşa girizenimize bir hepde dolup gelýär we bu gysga wagtda eýýäm birnäçe zatlardan tejribe ýygnap netije çykaryp bildik. Saýtymyza girýän adam sany artdygyça ýüze çykýan meseleler hem artýar we bize saýtymyzy has hem güýçli fundamentiň üstüne oturdyp dowam etmäge mümkinçilik berýär. Edilýän proýektleri goldamak isleýän, ýöne güýçli fundamentiň üstüne gurulmagyny isleýän diňe biz däl, ulanyjylardan hem bu barada soraglar gelip başlady. Twitter-den gelen bu soraglara ýeke-ýeke twitter-dan jogap ýazmak ýerine makalam-da bir makala şeklinde…

Makalama Gelejekde Näme Garaşýar?