Medeniýet

Lukman şahyr - Aganazar Ýagşymämmedow

Nazar Ýagşymämmedow – 1960-njy ýylyň 1-nji fewralynda Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Saryýazy obasynda eneden dogulýar. Orta mekdebi gutarandan soň, Krasnawodsk medisina uçilişesini, Baku şäher iýmit-aşpezçilik mekdebini, Watan gullugyny, Medisina institutyny tamamlaýar. Nazar Ýagşymämmedow - diňe lukmançylyk bilen däl-de ýazyjylyk, şahyrçylyk, jahankeşdelik bilen meşgullanýar. Ol “Nazar Töre” lakamy bilen köpçülige özüni tanatdy. Nazar Töre häzire çenli iş we syýahatçylyk maksatly 18 ýurduň 60-dan gowrak şäherine syýahat etdi. Nazar Ýagşymämmedow lukmançylyk ylmynda öýken keselleri lukmany bolup 30…

Lukman şahyr - Aganazar Ýagşymämmedow

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Medeniýet hakynda söz açylanda,ynsanyň döreden ajaýyp,nepis medeni gymmatlyklary we olaryň aýry-aýry görnüşleri barada-da gürrüň etmek zerurdyr. Medeniýetiň taryhynda "Dünýäniň ýedi täsinligi" diýen düşünje saklanyp galypdyr. Dünýäniň ýedi täsinliginiň esasy aýratynlygynyň biri hem olaryň baryp gadymy zamanlarda döredilmegidir. Ýogsa-da dünýäniň ýedi täsinligi diýlende,nämeler göz öňünde tutulýar. Olar haçan,nirede,kim tarapyndan döredildika? Olar şu aşakdakylardan ybaratdyr: 1.Heopsyň piramidasy.Bu ajaýyp ýadygärlik Müsürde (Gizada) gurlan iň gadymy we iň uly piramidaň biridir.Bina miladydan öňki 2540-njy ýylda Müsüriň faraony Heops tarapyndan…

Dünýäniň ýedi täsinligi.

Terbiýe nirede başlanýar?

Etika - terbiýemi ýa medeniýet. Adam hemişe beýleki adamlar bilen kontaktda, gatnaşykda ýaşamaga mejburdyr. Dostluk, söýgi, iş, söwda, garyndaşlyk we ş.m. onlarça görnüşli gatnaşyklar biziň durmuşymyzyň özenini tutýar. Başga jandarlardan tapawutlylykda adam çagasy diňe jemgyýetde adam bolup ýetişýär. Ýagny bu, keýigiň çagasyny sürüden aýranyň bilen ol iňsoňy keýik bolup ýetişýär diýildigidir. Emma adam beýle däl. Biz öz jemgyýetimizi agzymyzyň ýetişdiginden ýamanlaýas. Goňşularymyz erbet, aýallarymyz gybatçy, erkekler ownukçyl, çagalarymyz terbiýesiz, gaýynlar ýaman, gelinler ýalta we ş.m.…

Ýer astynda gizlenip galan täsin esgerler.

Hytaý geçmişi we müňlerçe ýyllyk medeniýeti bilen dünýäniň iň möhüm we taryhy ýurdydyr.Hytaýyň müňlerçe ýyllyk taryhyndan şu güne çenli saklanyp galan köp sanly möhüm ýadygärlikler bar. Terrakota esgerleri ýa-da Sin Şi-Huanyň palçykdan ýasalan esgerleri muňa aýdyň mysaldyr. Bu ajaýyp taryhy ýadygärlik b.e.ön III asyrda ýasalandygy barada maglumatlar bar. Bu goşun, Hytaýyň lkinji Imperatory bolan Sin Şi-huanyň esgerlerini taryp edýär. Bu ýadygärlik ilkinji gezek 1974-nji ýylda işläp ýören daýhanlaryň görmegi esasynda ýer ýüzüne çykýar. Goşundaky heýkeller…

Ýer astynda gizlenip galan täsin esgerler.

Bystander efekt - şaýadyň täsiri.

Bystander efekt, sosial ýagdaýlarda görülýän psihologiki hadysa, adamlaryň beýlekiler bilen gurşalan mahaly adatdan daşary ýagdaýlara ýa-da betbagtçylyk ýagdaýlaryna gatnaşmak ähtimallygynyň pesdigi baradaky bulaşyk hakykaty açýar. Bu hadysa, mätäçlere kömek etmek islegimize täsir edýän jogapkärçiligiň paýlanyşy barada sorag döredýär. Bystander efekt 1964-nji ýylda Kitti Genovese pajygaly wakadan soň giňden öwrenilen hadysa hökmünde ýüze çykdy. Genovese jaýynyň golaýynda rehimsizlik bilen hüjüm edildi we köp sanly şaýadyň bardygyna garamazdan hiç kim muňa goşulmady ýa-da kömek soramady. Bu waka…

Bystander efekt - şaýadyň täsiri.

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary Başgyrdystan Respublikasy Russiýa Federasiýasynyň bir awtonom respublikasydyr. Paýtagty Ufa şäheri. Başgyrtlar gelip çykyşy boýunça türki halk hökmünde tanalýar. Başgyrdystan Respublikasy, olaryň taryhy, medeniýeti we däp-dessurlary bilen baýlaşdyrylan sebitdir. Men şu makalamda Başgyrdystan Respublikasynyň geografiki ýerleşişi, taryhy, medeniýeti we ykdysadyýeti barada gürrüň bererin. Umumy maglumat: Meýdany: 143,600 km² Ilaty: 4.071.181 (05/2016) Russiýa Federasiýssynyň Başgyrdystan Respublikasy Başgyrdystan Republikasynyň kartasy Başgyrdystan Respublikasy Russiýanyň gündogar böleginde ýerleşýär. Başgyrtlaryň köplük bolup ýaşaýan…

Başgyrdystan Respublikasy: Başgyrt medeniýetiniň we baý mirasynyň yzlary

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar Araplar Ýakyn Gündogarda, Demirgazyk Afrikada we beýleki käbir sebitlerde ýaşaýan etniki we medeni bir millet hökmünde tanalýar. Bu iri we dürli-dürli toplumyň taryhy müňýyllyklaryň jähetinden gaýdýar hem-de onuň medeni mirasynyň we özara täsiriniň üsti bilen dünýä taryhynda möhüm orun eýeleýär. Biz bu makalamyzda araplar barada has giňişişlikde maglumat alyp, olaryň medeniýetine, taryhyna, özara gatnaşyklaryna üns bereris. Arap medeniýetiniň ýakyn Gündogaryň baý we dürliligi görkezýän çuňňur kök uran medeniýeti bar.…

Araplar: Medeniýet, taryh we özara gatnaşyklar

Ta­ýa­jyk­lar bi­len na­har­lan­mak däbi

Iki sa­ny uzyn ta­ýa­jyk bi­len na­har­lan­mak, me­ge­rem, hem­me­le­riň ün­sü­ni özü­ne çek­ýän bol­sa ge­rek. Hy­taý me­de­ni­ýe­ti­ne mah­sus bo­lan bu usul ýur­duň ýer­li aş­ha­na­la­ryn­dan baş­ga-da, dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ryn­da­ky hy­taý aş­ha­na­la­ryn­da duş gel­ýär. Gaý­na­dy­lan tü­wü­den baş­lap, çor­ba­nyň dür­li gör­nüş­le­ri çöp­ja­gaz­lar bi­len iýil­ýän bu me­de­ni­ýe­tiň özü­ne mah­sus ta­ry­hy bar. Eý­sem, uzyn çöp­ja­gaz­lar bi­len na­har­lan­mak ha­çan ýü­ze çyk­dy­ka?! Hy­taý­ly ço­pan­lar bi­ziň eý­ýa­my­myz­dan öň­ki 1200-nji ýyl­lar­da il­kin­ji ge­zek na­har iý­mek üçin uzyn çöp­ja­gaz­la­ry ula­nyp baş­lap­dyr­lar. Bu ba­ra­da Şan dinastiýasy döw­rü­ne de­giş­li…

Ta­ýa­jyk­lar bi­len na­har­lan­mak däbi

Şäherler bilen atdaş tagamlar

Dün­ýä aş­ha­na­syn­da kä­bir ta­gam­lar «dog­lan» şä­her­le­ri bi­len meş­hur­lyk ga­za­nyp, şol şä­he­riň ady­ny gö­ter­ýär. Şol bir ta­ga­myň dür­li se­bit­de taý­ýar­lan­ýan­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, ony dö­rän ýe­rin­de da­dyp gör­mek aýratyn lezzet berýär. Sy­ýa­hat­çy­lyk pu­da­gyn­da aş­ha­na hyz­ma­ty­na uly üns be­ril­ýär. Sy­ýa­hat­çy­lar dynç al­ýan şä­her­le­rin­de fran­suz, ital­ýan, hy­taý we ýa­kyn gün­do­gar aş­ha­na­la­ryn­da myh­man­çy­lyk­da bol­mak bi­len, di­ňe şol şä­he­re mah­sus ýer­li ta­gam­la­ry hem da­dyp gör­ýär­ler. Ga­ze­ti­mi­ziň şu sa­nyn­da şä­her­ler bi­len at­daş ta­gam­laryň käbiri ba­ra­da­ gy­zyk­ly mag­lu­mat­la­ry dyk­ga­ty­ňy­za ýe­tir­ýä­ris! 🟡 We­na şni­se­li. We­na…