...

-The SETDARS

@Relax

Näme üçin fleşkalaryň ýady bolmalysyndan kem bolýar?

Sizde adaty USB fleşkalar bardyr. Olaryň daşynda şol fleşkaň göwrümi ýazylandyr. Meselem, 2GB, 8GB, 16GB we ş.m. Bularyň göwrüminiň daşynda ýazylandan birneme kici bolýanyna üns beripmidiňiz? Hacanda siz 8GB-lyk fleşkany kompýutere dakanyňyzda onuň doly ýadynyň, 8,00 Gb däl-de 7,81 Gb görkezýändigini bilýäňizmi? Munuň sebäbi näme? Sebäbi, informatika ylmynda 1 kilobaýt 1024 baýta deň hasaplanýar. Emma mikroýatlary öndürýän kompaniýalaryň öz standarty bar. Olar 1 kilobaýty 1000 baýt hasaplaýarlar. Şol sebäpdenem, meselem 8gb-lik fleşka öndürenlerinde, 8000 mb-lik…

Näme üçin fleşkalaryň ýady bolmalysyndan kem bolýar?

Agyrlyk gũýjũniñ ýok ýerleri

Hemmämiziň bilşimiz ýaly Sir Isak Nýuton tarapyndan açylan agyrlyk kanunlaryna laýyklykda ýaşaýar. Şeýle-de bolsa, bu düzgünleri bozýan käbir ýerlerde agyrlyk güýji ýok ... Mysal üçin, awtoulag dwigateli öçürilen bilen ýokary çykyp biler, şarlawukda suw ters tarapa akyp biler ýa-da ullakan daş üýşmesi kiçijik gaýanyň üstünde ýykylman durup biler. Ine, hakykata ynanyp bilmeýän şol geň galdyryjy ýerler ... 🟠 Hower bendi, Newada, ABŞ Bu 726,4 fut beýik bente çykanyňyzda ýönekeý synag geçirip bilersiňiz. Bir çüýşeden suw…

Agyrlyk gũýjũniñ ýok ýerleri

Öthaltasyz ýaşap bolarmy?

Iýmitiň siňmeginde uly ähmiýete eýe bolup durýan öt pigmentleri bagyrda işlenilip çykarylýar we öthaltada ýygnanýar. Adam bir zat iýende ýa-da içende öthaltanyň diwarjyklary ýygrylyp, öt öthaltadan on iki barmak içegä düşýär. Belli-belli sebäplere görä (öt-daş keseline nesilleýin meýillilik, maddalaryň alyş-çalşynyň bozulmagy, nerw bozulmalary) öthaltanyň, ödi çykaryjy ýollaryň işjeňligi peselip bilýär. Munuň netijesinde hereketi, akmagy haýallaşýan öt goýalýar. Toksiki häsiýete eýe bolan goýy ödüň çökündileri öthaltada ululy-kiçili daşlary emele getirýär. Holesistektomiýa operasiýasyny geçirip, daşy öthalta bilen…

Öthaltasyz ýaşap bolarmy?

Bedenimiz näme sebäpden simmetrik?

Simmetriklik beden üçin ewolýusiýanyň netijesidir. Eýsem, başlangyç organizmler tegelek bolup, olara simmetriklik mahsus bolmandyr. Jandarlaryň arasynda simmetriklik deňiz anemonlarynda, ýyldyz balyklarynda, gidralarda bolýar. Ilki bilen, bu adalganyň nämäni aňladýandygyna düşünmek gerek. Simmetriklik – bu birmeňzeşlikdir, ýagny islendik jandaryň çep tarapy sag tarapyna gaty meňzeýär. Simmetriýanyň iki görnüşi bar, radial we ikitaraplaýyn simmetriýa. Birinjisi ýyldyz balygy, gidralar we deňiz anemonlary ýaly jandarlara mahsusdyr. Elbetde, tegelek görnüşe eýe bolan bir öýjükli organizmleri hem şol bir kategoriýa degişli…

Bedenimiz näme sebäpden simmetrik?

Uçuk adamdan-adama ýokuşyp bilýär!

Uçuk – «Herpes simplex» atly wirusyň deriniň üsti bilen geçmegi arkaly ýüze çykýan we ömürboýy gaýtalanyp bilýän wirus ýokanjydyr. Wirus diňe bir dodaga däl eýsem göze, beýnä we başga organlara hem ýokuşyp bilýär. Uçuk adatça, immunitet güýçli bolsa, bir hepdäniň içinde öz-özünden aýrylýar. Dodakdan we onuň töwereginden çykýan uçuk ýumşak bolýar we o diýen agyry bolmaýar. Uçuklar bir çykyp başlanyndan soň birnäçe gezek gaýtalanyp bilýär. Eger dodakda uçuk bar bolsa onda bir az wagtlap (tä…

Ylym 10 sany hemişeki çekeleşikli soraglara jogap tapdy

Ilki näme peýda bolan- towukmy ýada ýumurtga ; zebranyň asyl reňki haýsy (çalmy ýa gara) ; ýagtylyga seredilende göz öňüňde nähili tegmiller, şekiller peýda bolýar; näme üçin pişikler boşluga uzak wagtlap seredip galýarlar we ş.m-ler ýaly hemişeki jogaplanmadyk soraglar köpçüligi gaty gyzyklandyrýar. Şeýle-de bolsa, ylymyň şu soraglara jogap tapandygyny hemmeler bilmeýär. Çagalykdan bäri sizi oýlanyşdyryp gelýän soraglaryň jogaplary bilen tanyşyň. Bularyň düşündirişiniň gaty ýönekeýdigini kimem pikir edendir öýtýäňiz :/ 1. Ilki haýsysy döreýär- towukmy ýa…

Ylym 10 sany hemişeki çekeleşikli soraglara jogap tapdy

WANGANYŇ ÝÜREGINI EÝELÄN ÝIGIT KIM?

Özüniň öňdengörüjiligi bilen dünýä halklarynyň ählisinde diýen ýaly meşhur bolan bolgar bilgiç zenany Wanganyň durmuşy syrdan doly. Wanga hakynda, mümkin boldugyça, köp zat bilmek isleýän adamlary bilgiç zenanyň ýüregini eýelän ýigidiň, has dogrusy, onuň ilkinji söýgüsiniň kimdigi hem gyzyklandyrýan bolsa gerek. Bu hakynda «Marie Claire» şeýle gürrüň berýär. Wanga öz ilkinji söýgüsine internatda okaýan döwürlerinde duşýar. Kör çagalaryň mekdep-internatynda okaýan ýaşajyk Wanga diňe bir okuw sapaklaryny okamak bilen çäklenmän, eýsem pianino çalyp, aýdym aýtmagy hem…

WANGANYŇ ÝÜREGINI EÝELÄN ÝIGIT KIM?

BARMAKLARY ŞYRKYLDATMAK ZYÝANLYMY?

­Kä­bir adam bi­yg­ty­ýar ýag­daý­da bar­mak­la­ry­ny şyr­kyl­dad­ýar. Bu en­dik ada­ma ka­na­gat­lan­ma duý­gu­sy­ny be­rip, her ge­zek gaý­ta­lan­yny duý­man gal­ýar. Bar­mak­la­ry şyr­kyl­dat­mak bo­gun­la­ryň çiş­me­gi­ne ýa-da art­ri­tiň (bo­gun­la­ryň so­wuk­la­ma­sy) dö­re­me­gi­ne se­bäp bol­ýar di­ýen dür­li ga­ra­ýyş­lar bar. Eý­sem, bu ga­ra­ýyş­lar yl­ma esaslanýarmy? Rew­ma­to­log­lar (bo­gun şi­kes­le­ri luk­ma­ny) bu ga­ra­ýyş­la­ry yl­my esas­da sel­je­rip, bar­mak­la­ry şyr­kyl­dat­mak en­di­gi ba­ra­da şeý­le ne­ti­je çy­kar­dy. Bar­ma­gy­ňy şyr­kyl­da­daň­da çyk­ýan ses bo­gun­lar­da­ky si­no­wi­al su­wuk­lyk­lar­da­ky kö­pür­jik­le­riň ýa­ryl­ma­gyn­dan dö­re­ýär. Si­no­wi­al su­wuk­lyk bo­gun­la­ry «ýag­la­ma­ga» kö­mek ed­ýän te­bi­gy mad­da bo­lup, sag­dyn he­re­ket et­mä­ge…

BARMAKLARY ŞYRKYLDATMAK ZYÝANLYMY?

Suwy özi dökse-de, Çingiz hana käýedi...

Daşoguz... Köneürgenç... Horezimşalar... Törebeg hanymyň, Soltan Tekeşiň, Gutlug Timuryň, Il-Arslanyň kümmetleri... Bulary görüp, ýüregim gyýym-gyýym bolýar, içim ot bolup ýanýar. Neden mi? Sorma kardeşim. Bir wagtlar gülläp ösen, ylmyň, bilimiň, söwdaň ösen ýeri bolan Horezim, tekepbirligiň, ulumsylygyň, nadanlygyň gurbany bolýar. 1220-nji ýylda Çingiz hanyň hut özi 200 müň goşun bilen, Horezmi kül peýkun edip gidýär. Nedenmi? Sorma kardeşim. Içim ot bolup ýanýar. 1215-nji ýylda Horezim şasy Muhammet şa Mongoliýa bilen dostlykly we söwda gatnaşygyny ýola…

Suwy özi dökse-de, Çingiz hana käýedi...

Uky barada nämeleri bilemzok?

Adaty uly adamyň doly dynjyny almagy ücin günde 8 sagat uky gerekli hasaplanýar. 8 sagadyň sutkanyň ücden biridigini hasaplamak kyn däl. Diýmek, adam ömrüniň ücden bir bölegini uka sarp edýär. Emma biz näme ücin uklaýarys? Ukynyň adama nämä gerekdiginiň belli bir ylmy jogaplary bolmaly ahyry. Fiziki ýadawlyk bu ýerde rol oýnamaýar. Aýdaly, siz bütin günüň dowamynda hic hili intensiw iş etmediňiz. Şonda-da günüň ahyrynda siziň uklasyňyz geler. Diýmek, uky birinji nobatda haýsyda bolsa başga bir…

Uky barada nämeleri bilemzok?