Şahyr

Lukman şahyr - Aganazar Ýagşymämmedow

Nazar Ýagşymämmedow – 1960-njy ýylyň 1-nji fewralynda Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň Saryýazy obasynda eneden dogulýar. Orta mekdebi gutarandan soň, Krasnawodsk medisina uçilişesini, Baku şäher iýmit-aşpezçilik mekdebini, Watan gullugyny, Medisina institutyny tamamlaýar. Nazar Ýagşymämmedow - diňe lukmançylyk bilen däl-de ýazyjylyk, şahyrçylyk, jahankeşdelik bilen meşgullanýar. Ol “Nazar Töre” lakamy bilen köpçülige özüni tanatdy. Nazar Töre häzire çenli iş we syýahatçylyk maksatly 18 ýurduň 60-dan gowrak şäherine syýahat etdi. Nazar Ýagşymämmedow lukmançylyk ylmynda öýken keselleri lukmany bolup 30…

Lukman şahyr - Aganazar Ýagşymämmedow

Men söýermen göwnüm üçin

Ol zol-zol gaşanýardy. Gije baldyrynyň ýumry ýerinden bir çybyn dişlän bolmaga çemeli. Üns bermejek boldugyça beter gijeýär. Irden turanda-da beýle jan derdi däldi. Häzir welin gijisi ýüregine dökülip barýar, gaşandygyça beter gijeýär. Ýedi ýoluň üstünde gaşanyp durmagam gelşiksiz. Şonda-da gijeýän ýerinden elini aýyrasy gelenok. „Bu nämämiň azary? Beýle-de bir çybyn bolarmy? Ýok-la, çybyn däl – ýaşaýşym. Ýaşadygymça ýaşasym gelýär, gaşadygymça gaşasym. Hemmesem ýüregime dökülip barýan dert, azar. Gülüp ýeňjek bolýan, cybyndyr-da diýýän. Olam... olam agladaýjak…

Men söýermen göwnüm üçin