Duýgy Aňy

Emosional Aň -> Güýç (Karar bermek)

Emosional Aň (Emotional Intelligence) Emeli aň bilen köpler tanyş. Onda emosional añ näme? Emosional aň özümiziň we başgalaryň duýgularyna düşünmek we dogry dolandyrmak, ugrukdyrmak, ulanmaklygy aňladýar. Bu termini ilkinji gezek Peter Salawoy we Jon Maýer 1990-njy ýylda ulanyşa girizýärler. Emosional aňymyzy güýçlendirip biz iň başarnykly, üstünlikli, iň bagtly adam bolup bileris. Onda geliň biraz güýçleneliň: Garaýyş-1 KARAR BERME Duýugaryňyzy dolandyryň, ýogsam ... Wajyp kararlary bermeli däl ýerler bar. 1. Haçanda özüňizi iň erbet ýagdaýda duýýarkaňyz,…

Emosional Aň -> Güýç 
(Karar bermek)

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.

Duýgy aňy durmuşyň köp ugurlarynda üstünlik gazanmagyň açarydyr. Başdan geçirýän duýgularyňyzy tanap bilýän bolsaňyz, duýgularyňyza gözegçilik edip bilýän bolsaňyz we başgalaryň duýgularyny kesgitläp bilýän bolsaňyz, emosional aň üçin üstünlikli synaşýarsyňyz. Duýgularyňyza düşünmek we dolandyrmak ukyby, potensialyňyzy durmuşa geçirmek üçin ilkinji ädimdir. Duýgy aňy höweslendirmek, duýgudaşlyk, pikirlenmek, stres dolandyryşy, aragatnaşyk we dürli sosial ýagdaýlara we gapma-garşylyklara düşünmek we çözmek ukybymyza goşant goşýar. Duýgy aňy möhümdir, ösdürilip ýetişdirilse, adama has kanagatly we bagtly durmuşda ýaşamaga mümkinçilik berýär.…

Duýgy aňy we Danyýeliň Golemanyň "Emosional intellekt" kitaby.