Teswirler (4)

Ýüklenýär...
User Avatar

tanalmadyk meşhur

Kim edýän işini söýmek ýa-da söýýän işini etmek islemez?

2 minut alar

Soňky birnäçe aý, belki birnäçe ýyl bäri käbir şahsy we iş aladalarym sebäpli hiç zat ýazyp bilmedim. Emma bu gün sosial mediýada Kübra Öztürkiň paýlaşan makalasyny okap, şonuň bilen bagly birzatlar ýazmak isledim.

Mesele, gözleg hasabatynyň netijesinde adamlaryň 60% -iniň edýän işini halamaýandygydy.
Bu 60%-e girýän topardan çyn ýürekden sorasym gelýär:

Özüňiz / şahsy markaňyz we geljegiňiz üçin hakykatdanam jogapkärçilik çekýändirin öýdýärsiňizmi?
Görkezýän pes görkezijiňiz, höwesiň sebäpleri, şowsuzlyklar, aragatnaşyk problemalary …
Her biriniň jogapkärçiligini öz üstüňe aldyňmy? Alýarsyňyzmy?
Ýa-da her bir jogapkärçiligi dolandyryjylaryňyzyň ýa-da kärdeşleriňiziň üstüne atýarsyňyzmy?

Sebäbi näçe agressiw ýaly görünse-de hakykat şu:

Duýýan, pikirlenýän we başdan geçirýän zatlarymyzyň hemmesi diňe we diňe özümiz, özümiz hakda.
Muny kabul etmegi başarsak, özümiz üçin hereket meýilnamasyny taýýarlarys we hereket ederis.
Muny kabul etmesek, “kimdir biri” sebäpli hemişe başdan geçirýän ýagdaýlarymyz we duýgularymyz bilen özümizi göwnüçökgünlikden halas edip bilmeris.

Kim edýän işini söýmek ýa-da söýýän işini etmek islemez?

Geçen ýylyň dekabrynda LinkedIn tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, soraga gatnaşanlaryň 81% -i işinde bagtly bolmaly diýip pikir edýärler, ýöne 60% -i işini halamaýan ýerinde saklanýarlar.

Bu adamlaryň bagtly bolmazlygynyň iň möhüm 3 sebäbi; Işlerinden lezzet almazlyk, güýçli maksat duýgusy duýmazlyk we topary tarapyndan gadyrly däl diýip pikir edilmek.

Bu möhüm sebäplere garamazdan, näbellilik, maliýe aladalary we şübhesiz beýleki sebäpler adamlaryň aýrylyşmak, işden gitmek kararyny almaga päsgel berýär.

Işden gitmek, şübhesiz, gorkunç ýagdaý, ýöne geljekdäki üstünliklere taýýarlanmak üçin islenmeýän gatnaşyklary bes etmek zerurdyr.

Meniň iş esasly baş pelsepäm: "käbirzatlary gazanmak üçin, köööp zatdan geçmegi başarmaly..."

21 |
|