Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

Jadygöý

Bagtsyzlygyň resepti, öýümdäki iň gymmatly zatlar we çäklendiriji ynançlary dolandyrmak

1 minut alar

Bagtsyzlygyň reseptini isleseňiz, köp pul ýygnamak üçin wagtyňyzy sarp ediň we saglygyňyza we gatnaşyklaryňyzyň hiline üns bermegi ýatdan çykaryň.

Dogrusyny aýtsam, öýümdäki iň gymmatly zatlar, gowy oturgyç we  gowy stol bolup biler. Sport zaly enjamlaryny satyn öýe satyn alamda beden saglygyny satyn alandyryn öýdüpdim, ýöne aslynda rahatlyk satyn alan ekenim 

Adamlaryň özlerine aňsat gürleýändiklerine we ynanýandyklaryna üns beriň we şol bir ýoly kabul etmekden ägä boluň. Adamlar köplenç çäklendiriji ynançlaryny size satyp siziň hem şol ynanja ynandyrmaga synanyşarlar.


Has gowy soraglaryň güýji barada ýerine ýetiriji tälimçi Julie Gurner:

Özüňize berjek soraglaryňyz, esasan, aljak jogaplaryňyzy kesgitlär.

"Näme üçin men üstünlik gazanyp bilemok?" 
Sizi gaharlandyrýan jogaplary alarsyňyz.


"Bu ýerde nädip üstünlik gazanyp bilerin?" 
Sizi itekleýän jogaplary alarsyňyz.


Özüňize berýän soraglaryňyzda seresap boluň. 

33 |
|