...

Agageldi Ereşow

@A.E.R
Öwreniji

Öwrenmegi we öwrenenlerimi paýlaşmagy halaýan. Bilim,özüňi kämilleşdirmek we durmuş barada makala ýazmaga çalyşýan.

Wagtyňy has gowy ulanmak üçin 20 minut düzgüni

Giriş Gündelik durmuşda adamlar birtopar zatdan zeýrenýärler. Olaryň biri hem wagt ýetmezçiligi. Bu makalada wagty nädip has gowy ulanmalydygy barada öwrenen usullarymyň birini paýlaşmakçy. 20 minut düzgüni "20 minut" hakda nireden eşidendigimi ýadyma düşenok, yöne şondan bäri telefonymdaky taýmer hemişe ýanymda. Kiçijik ädimler düzgününi eşiden bolsaňyz gerek( bu barada "Zynjyry döwme" makalamda has giňişleýin maglumat tapyp bilersiňiz). Kiçijik, yöne gündelik ädimlerde maksadyňyza barmagyňyz üçin köp ulanylýan strategiýa. 1 gezekde 1 kiçijik iş. Men oňa 20…

Wagtyňy has gowy ulanmak üçin  20 minut düzgüni

Ewfemizmler bilen mylakatly gepleşik

Türkmen dili özüniň jemgyýetçilik hyzmatyny gepleýiş dili hem ýazuw dili görnüşlerinde ýerine ýetirýär. Bularyň hersiniň halkymyzyň dil baýlygyny ulanmakda özboluşly aýratynlyklary bar. Gepleýiş dilinde, aýratynam, ýönekeý gepleşikde duýga ýakymsyz täsir edýän gödek sözlere,wulgarizmlere(binamys,haramzada we ş.m) hatda ýazuw dilinde ulanylmagy mümkin däl paýyş sözlere­de gabat gelinýär. Ene dilimiziň çeper, publisistik, ylmy edebiýatlar, resminamalar ýazylýan görnüşi monolog häsiýetliligi bilen tapawutlanýar. Ol türkmen umumyhalk diliniň iň kämil, normalaşýan görnüşidir. Onda ýönekeý gepleşige mahsus bolan gödek, paýyş sözleriň, wulgarizmleriň…

Ewfemizmler bilen mylakatly gepleşik

Matematiki sofizmler

Sofizm näme? Matematikada öwrenmesi gyzykly hem gözbagçylyk hökmünde ulanmaga amatly temalaryň biri hem sofizmler, meniň hem gowy görýän temam. Matematika bilen gyzyklanýan boluň, bolmaň bu siziň ünsüňizi çeker diýp umyt edýän. Göräýmäge dogry, emma aslynda bilgeşleýin toslanan, logika ters gelýän pikire (netije çykarma) sofizm diýilýär. Adatça, matematiki sofizmlerde gizlin ýagdaýda gadagan edilen amallar (meselem, nola bölmek,otrisatel aňlatmadan jübüt derejeli kök almak we ş.m.)ýerine ýetirilýär ýa­da düzgünleri, formulalary ýada teoremalary ulanmagyň şertleri göz öňünde tutulmaýar. Käbir…

Matematiki sofizmler

Durmuşdaky maksadymyz näme?

Giriş Durmuşdaky maksadymyz näme, näme üçin ýaşaýarys? Näme üçin ertirlerine turýas işe gidýäs, okuwa gidýäs oňa muňa güýmeýäs? Bütin ömrümizi bir zat edip doldurjak bolýasmy?! Gaty maslahatlaşylmaly soraglar ýaly görünýär şeýle dälmi?! Esasanam ýaşlykda adamyň öz özüne köp soraýan soraglary şular. Ýaş ulaldykça bu soraglar has azalyp başlaýar.Iş ,maşgala, çaga diýip durmuş gidip barýarka, hat-da adam bu soraglary soramakdan gorkýaram. Bu soraglary özüne sorap, üstesine-de teorema öwüren biri hem Abraham Maslow. Maslow's hierarchy of needs…

Durmuşdaky maksadymyz näme?

Size peýdaly bolar diýip pikir edýän käbir youtube kanallary(meniň şahsy pikirim)

Giriş Bu makalada Youtube-daky peýdaly kanallaryň käbirlerini paýlaşmakçy. Elbetde, bularyň köpüsini bilýän bolmagyňyz hem mümkin. Kähalatlarda youtube-a girip näme görjegiňizi bilmän öňümize çykan ilkinji gyzykly emma onçakly peýdaly bolmadyk wideolary çümüp sagatlarymyzy ýitirýäris. Bu makala size kömek eder diýip umyt edýärin. Hany onda, gepi käneltmän makala geçeliň.. Barış Özcan Menden Youtube-daky iň gowy kanal seniň pikiriňçe haýsy diýip sorasalar, hiç pikirlenmän birinji ,,Barış Özcan'' diýýän. Barış Özcan aslynda storyteller( hekaya aýdyjy) we bu kanalam 2015-nji…

Size peýdaly bolar diýip pikir edýän käbir youtube kanallary(meniň şahsy pikirim)

Her gün diňe 1% has öňe gitmek

Her gün 1% kämilleşmek Häzirki wagtda adamlar her gün özlerini has gowy wersiýasyna öwürmäge synanyşýarlar. Fiziki, akyl ýa-da emosional(duýgy) üstünlik islendik ugurda üznüksiz kämilleşmegi talap edýär. Bu makalada her gün 1% gowulaşmagyň ähmiýetini we oňa nädip ýetip boljakdygyny ara alyp maslahatlaşarys. Näme üçin% 1? Kiçijik endikler uly tapawut döredýär - Jeýms Klear -Atomik Endikler ( Atomic Habits ) 1% kiçi ösüş islendik ugurda uly üstünliklere sebäp bolup biler. Mysal üçin, her gün 1% çalt ylgaýan…

Her gün diňe  1% has öňe gitmek

Durmuş bankaňyzda haýsy daşlar bar?

Giriş Meniň pikirimçe şu makala okan adamlaryň köpüsi, başga ýerlerde-de hekaýa görnüşinde duşandyr. Bu hekaýa başda, bir üniwersitetde professor tarapyndan okuwçylaryna aýdylypdyr diýilýär. Soňra voutubeda Hakan Mengüç, Bariş Özçan we ýene birnäçe kişiler bu hakaýany öz pikirleri bilen paýlaşypdylar. Hekaýanyň orginal wersiýasynda professor daşlara derek başga abzallary( golf toplaryny, kofe...)ulanypdyr, emma meniň aýtjagym daşly wersiýasy( arkaýyn boluň, makalanyň mazmuny şol bir zat, emma daşlar ulanylýar golf toplaryna derek). Durmuş bankasy Durmuşda hemme kimiň bir durmuş…

Başga älemdäki siz

Giriş Siz şuwagt bu yazgyny okamagy saýladyňyz. Başga siz bolsa bu yazgyny okaman geçdi, ýene başga siz bolsa ýarsyny okap geçdi, we ýene biriniz bolsa surata girmedi. Paralel älem teoriýasyna hoş geldiniz. Paralel älemler Hawa, muňa kosmologlar çäksiz dünýä, ýa-da paralel älemler diýýär. Bu teoriýa görä, diňe bir sany älem (dünýä) ýok, birtopar, hatda çäksiz sanda bolup biljek älemler bar. Siz şu wagt şol älemlerin birinde ýaşaýarsyňyz. Kelläňiz bulaşdymy? Entek, hasam bulaşar. Biz bu älemleriň…

Başga älemdäki siz

Käbir adamlar näme üçin beýlekilerden ökde, üstünlige ýeten?

Üstünligiň syry Üstülige ýeten adamlar näme üçin we nädip üstünlige ýetýärler? Hany ol her gün eşidýän biznesmenlerimiz, sportsmenler, sungat işgärleri , ýazyjylar ...Bu üstüliklerini nämä borçly ?Aslyýetinden bolan zehininemi, beýik iqsynamy( zehin...) ýa-da özleriniň ýörite ukyplarynamy? Bular, ýagny zehin we ukyp elbetde möhüm emma siziň pikir edişiňizçe däl. Serediň ortaça bir adamyň iqsy 100 töwerekleridir, Albert Einsteiniň iqsy 150-ti. Häzir size aýtjak adamymyň iqsy şeýle bir beýik käbirlerine görä hasaplanyp bilmän ,195+ kabul edilýär. Goýuň…

Käbir adamlar näme üçin beýlekilerden ökde, üstünlige ýeten?

Zynjyry döwme!

Size şu gün eşiden wagtymdan ( 2 ýyl mundan ozal) bäri mümkin boldugyndan hiç sypdyrman ulanyp gelýän bir prinsipimi paýlaşmakçy, ,, Zynjyry döwme" bu prinsipi başda Baris Ozcandan öwrenipdim. Bu prinsipi öwrenenimden bäri durmuşymyň tas kem hemme bölümlerinde ulanmaga başladym we gaty peýdalydygyny gördüm. Ulanmasy gaty ýeňil : ,, Özüňe maksat goý we şol maksada ýetmek üçin her gün bir zat et!". Edenden soň bolsa eliňe bir kalendar al we şol günüň üstüne ulakan bir…

Zynjyry  döwme!