Teswirler (6)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Prokrastinatsiya - Soňa goýmak

2 minut alar

Prokrastinatsiya hemmämiziň wagtal-wagtal edýän zadymyz. Bu edilmeli meseläni ýa-da karary yza süýşürmekdir. Zyýansyz endik ýaly bolup görünse-de, gaýragoýulmak hakykatdanam akyl saglygymyza, öndürijiligimize we hatda gatnaşyklarymyza ýaramaz täsir edip biler.

Adamlaryň soňa goýulmagy umumy sebäplerinden biri şowsuzlyk gorkusydyr. Kyn ýa-da kyn diýip hasaplaýan bir mesele bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, başgalar tarapyndan şowsuzlyga uçramak ýa-da höküm çykarylmazlyk üçin ony goýup bileris. Bu gorky köplenç öz-özünden ýerine ýetirilýän ýagdaýa öwrülip biler , sebäbi bir işi näçe uzak goýsak, şonça-da köp basyş we alada duýýarys, bu işi başlamagy ýa-da tamamlamagy kynlaşdyrýar.

Soňa goýulmagy sebäp bolýan başga bir psihologiki faktor impulslylykdyr(ilki bilen pikir etmän bir zat edeniňde). Meselem sosial medýada wagt geçirmegi ýa-da telewizora tomaşa etmegi özümiziň has peýdaly etmeli işlerimiziň ýerine etýändigimizi aýdyp bileris. Bu, özümizi günäkär duýmak we gaýragoýulmasyz bolmakdan gaça durmak häsiýetine sebäp bolup biler.

Kämillige erjeşmek , soňa goýulmaga goşant goşup biljek başga bir faktor . Köplenç bir işi bitirip bilmeris, sebäbi kämillik bolmaz diýip gorkýarys. Bu hili pikirlenmek, zyýanly bolup biler, sebäbi ösüşiň ýoklugyna we hatda bir işiň üstünde işlemäge höwesiň peselmegine sebäp bolup biler.

Onda Prokrastinatsiyany nädip ýeňip bileris? 

Birinji ädim, Prokrastinatsiya sebäplerinden habarly bolmakdyr . Munuň düýp sebäplerine düşünenimizden soň, olary çözmek üçin çäreleri görüp bileris.

Prokrastinatsiya ýeňip geçmegiň täsirli usullarynyň biri , meseläni has kiçi we has dolandyrylýan böleklere bölmekdir. Bu, her ädimimizi bitirenimizde özümizi has az duýmaga we üstünlik duýgusyny üpjün etmäge kömek edip biler. Ýörite, ýetip boljak maksatlary kesgitlemek we meýilnama düzmek hem aladany azaltmaga we hyjuwy ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

Şeýle hem, dostuňyza ýa-da kärdeşiňize öz maksatlaryňyzy aýtmak we öňegidişligiňizi yzarlamagyny haýyş etmek ýaly jogapkärçilik ulgamyny döretmek peýdaly bolup biler. Bu daşarky basyş, başlamaga itergi bermekde we höweslendirmekde kömek edip biler.

Şeýle hem özüňe rehimdarlyk etmek we ýalňyşlyklaryň we şowsuzlyklaryň okuw prosesiniň tebigy bir bölegidigine ynanmak möhümdir. Kämillikçiligiň hakyky däl ýa-da peýdasyzdygyna göz ýetirip , şowsuzlyk gorkusymyzy azaldyp, kynçylyklary ýeňip geçmek islegimizi artdyryp bileris.

Gaýra goýulmagyň aňyrsyndaky psihologiýa düşünmek bu endigi ýeňip geçmäge we has öndürijilikli şahsyýet bolmaga kömek edip biler. Prokrastinatsiya düýp sebäplerini bilmek , wezipeleri kiçi böleklere bölmek, ýetip boljak maksatlary kesgitlemek, meýilnama düzmek we özüňe rehimdarlyk etmek bilen höwesimizi artdyryp, aladany azaldyp, ahyrynda maksatlarymyza ýetip bileris.

283 |