Teswirler (5)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Optimizm

3 minut alar

Pessimist her pursatda kynçylyk görýär; optimist her kynçylykda pursat görýär

Winston Çerçil 

Käbir adamlaryň kyn ýagdaýlarda-da hemişe kümüş örtük tapýandygyny gördüňizmi? Pozitiw bolmak ukyby, optimizm diýlip hem bilinýär, akyl saglygymyz üçin täsinlikler döredip biler. Bu diňe ýyly häsiýet däl; meseleleri nädip çözüp biljekdigimizi we stres bilen nähili göreşip biljekdigimizi kesgitläp biljek pikirdir. Optimizmiň akyl saglygymyza nähili täsir edip biljekdigine has çuňňur göz aýlalyň we näme üçin oňyn dünýägaraýyş ösdürmegiň bagtly, sagdyn durmuşa alyp barjakdygyny öwreneliň.

Gözlegler, optimistik dünýägaraýyşy saklaýan adamlaryň köplenç stressiň pes derejesini, depressiýa duýgusynyň peselýändigini we bulguryň ýarysyny boş görýänlere garanyňda umumy abadançylyk duýgusyny başdan geçirýändigini görkezdi

Optimizmiň güýji :

Çydamlylygy berkitmek: Oňyn dünýägaraýyş kabul etmek, has güýçli we batyrgaýlyk bilen kyn günlerden yza çekilmäge kömek edip biler. Päsgelçilikleri wagtlaýyn päsgelçilik hökmünde görenimizde, çözgüt tapmak we kynçylyk çekilende-de öňe gitmek üçin has gowy enjamlaşdyrylan.

Iň oňat garşy göreş strategiýalary: Optimizm, kynçylyklara başarnykly çemeleşmäge itergi berýär. Optimist adamlar özlerini ejiz duýmagyň ýerine çözgüt gözläp, kömek sorap, kynçylyklary ýeňip geçmegiň ýollaryny taparlar. Bu oňyn pikirlenmek, ýagdaý kynlaşanda-da höwesli we kesgitli bolmaga kömek edip biler.

Emosional abadançylygyň gowulaşmagy: Durmuşa güneşli garaýyş köplenç has uly emosional durnuklylyga we has kanagatly durmuşa alyp barýar. Oňyn dünýägaraýyşy saklaýan adamlar özlerini has ynamly duýýarlar, özlerine has gowy baha berýärler we gündelik durmuşynda has uly bagt we kanagat duýgusyny başdan geçirýärler.

Gowulaşan beden saglygy: optimizmiň peýdalary diňe akyl saglygymyz bilen çäklenmeýär; beden saglygymyza hem degişlidir. Gözlegler, oňyn pikirlenýän adamlaryň ýürek keseli we ýokary gan basyşy ýaly käbir saglyk problemalarynyň az bolýandygyny görkezýär. Şeýle hem, kesele garşy has netijeli göreşmäge kömek edýän has güýçli immunitet ulgamy bar.


Optimizmiň durmuşdaky orny :

Ösüş pikirini ösdürmek: Oňyn dünýägaraýyş kabul etmek, problemalary ösüş we öwrenmek üçin mümkinçilikler hökmünde görmäge çagyrýar. Şowsuzlyklary täze başarnyklary we bilimleri ösdürmegiň mümkinçilikleri hökmünde görüp, durmuşa has uýgunlaşýan we täze tejribelere açyk bolan bilesigelijilik we joşgun duýgusy bilen durmuşa ýakynlaşyp bileris.

Oňyn garaýyşlary terbiýelemek: Oňyn pikirlenmek köplenç oňyn adamlary özüne çekýär. Optimizmden çykanymyzda, has güýçli we has manyly gatnaşyklar gurmaga ýykgyn edýäris. Bu oňyn energiýa, gülläp ösüp we ösüp boljak oňyn gurşawy döredip, ynam we özara goldaw duýgularyny ösdürýär.

Özüňe rehimdarlyk: Optimizm, hatda kynçylyklara ýa-da kynçylyklara garamazdan, özümize hoşniýetli bolmagy öwredýär. Öz-özüňe rehimdarlyk etmek bilen, başgalara hödürleýän düşünjämiz we goldawymyz bilen özümize çemeleşmegi öwredip bileris. Bu öz-özüne rehimdarlyk, kyn günlerde bufer hökmünde çykyş edýär, çydamly we öňe gitmäge itergi bermäge kömek edýär.

Optimizm akyl we beden saglygymyza ep-esli derejede täsir edip biljek güýçli guraldyr. Oňyn dünýägaraýyş kabul edip, çydamlylygy gurup bileris, has oňat garşy göreş strategiýalaryny ösdürip bileris we has manyly durmuşdan lezzet alyp bileris. Ösüş pikirini ösdürmek, oňyn gatnaşyklary ösdürmek we özüňe rehimdarlyk etmek sagdyn optimizmi ösdürmegiň açarydyr. Biraz optimizm bilen durmuş tupanlaryny ýylgyryp, gündelik pursatlarda şatlyk tapyp bileris.

225 |
|