Teswirler (26)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Imposter syndrome - Ýalançy sindromy

2 minut alar

Ýalançy sindromy: Näme üçin ýüze çykýar we ony nädip ýeňip geçmeli

Ýalançy sindromy, adamyň başarnyklaryna ynanmaýan we üstünlikleriň bardygyna garamazdan hemişe öz başarnygyna şübhelenýän ýagdaýdyr. Bu makalada ýalançy sindromyň sebäplerine, aýratynlyklaryna we bu meseläni ýeňip geçmäge we oňat gutulmaga kömek etjek amaly ädimlere seredýäris.Four Ways I Dealt With Imposter Syndrome As A Female Entrepreneur In The UAE | Entrepreneur

Näme üçin ýalançy sindrom ýüze çykýar?

 • Ýokary umytlar: örän ýokary standartlary we talaplary kesgitlemek.
 • Beýlekiler bilen deňeşdirmek: beýleki adamlar bilen hemişe deňeşdirme, jemgyýet tarapyndan döredilen ideallar we ülňüler.
 • Ýaramaz tejribeler: negatiw teswirler, tankytlar ýa-da geçmişdäki ynamsyzlyklar özüňe hormat goýmaga täsir edip biler.
 • Ýalançy gurşawy: adamlaryň ýalançy sindromdan ejir çekýän we hakyky bolmadyk pikirleri saklaýan gurşawy.

Ýalançy sindromynyň aýratynlyklary:

 • Öz ukyplaryna yzygiderli ýetmezçilik we ynamsyzlyk duýgusy.
 • Biriniň gazananlarynda şowlulygyň ýa-da daşarky faktorlaryň roluny ulaltmak.
 • Aldawçy hökmünde ýüze çykarylmagyndan we üstünden gülmekden gorkmak.
 • Şowsuzlykdan gorkmak we "maskaňyzy" ýitirmek sebäpli täze kynçylyklardan gaça durmak.

Ýalançy sindromyny ýeňip geçmegiň amaly ädimleri:

 • Düşünmek we tanamak: sindromyň bardygyny biliň we durmuşyňyzda barlygyny kabul ediň.
 • Üstünlikleri täzeden gözden geçirmek: üstünlikleriňizi gözden geçiriň we olaryň tagallalaryňyzyň we zehiniňiziň netijesidigine göz ýetiriň.
 • Özüňizi beýlekiler bilen deňeşdirmegi bes ediň: özüňizi beýleki adamlar we ideallar bilen deňeşdirmegi yzygiderli bes ediň. Her kimiň öz ýoly we öz üstünlikleri bar.
 • Özüňe rehimdarlygy ösdürmek : özüňe mähirli we rehimli bolmagyňy öwret. Ösüş prosesiniň bir bölegi hökmünde kemçilikleriňizi we ýalňyşlaryňyzy kabul ediň.
 • Gorkyny ýeňip geçmek: täze kynçylyklara we mümkinçiliklere tarap ädim ädip, gorkularyňyza garşy duruň.
 • Daşky gurşaw goldawy: duýgularyňyzy we aladalaryňyzy ynamdar adamlar ýa-da size goldaw we düşünişip biljek geňeşçi bilen maslahatlaşyň.

Ýalançy sindromyndan nädip gutulmaly:

 • Uzak möhletli iş: psihologiki bejergi we tälimçi ýalançy sindromyň kökleriniň üstünde işlemekde we negatiw ynançlary üýtgetmekde peýdaly bolup biler.
 • Obýektiw görnüş: üstünlikleriňizi obýektiw görmek we üstünlikleriňizi tanamak üçin özüňizi öwrediň.
 • Üznüksiz ösüş we öwreniş: ynamyňyzy we başarnygyňyzy artdyrmak üçin şahsy we hünär taýdan ösüş gözläň.

Ýalançy sindromy ynamy we özüne bolan hormaty ýitirýän çylşyrymly mesele bolup biler. Şeýle-de bolsa, habarlylyk, goldaw we amaly ädimler bilen bu sendromy ýeňip geçip, has sagdyn, has ynamly durmuşa ýetip bilersiňiz. Her bir adamyň özboluşlydygyny we gymmatlydygyny ýatdan çykarmaň, üstünlikleriňiz ykrar edilmäge mynasypdyr.


Bu makala ýalançy sindromy has gowy düşünmäge we ony ýeňip geçmegiň ýollaryny tapmaga, bu sindromy başdan geçiren bolsaňyz we ony nädip ýeňip geçendigiňizi teswirlerde paýlaşmaga kömek eder diýip umyt edýärin.

462 |