Teswirler (5)

Ýüklenýär...
User Avatar

Psiholog

Dostlary nädip gazanmaly we adamlara nähili täsir etmeli: Häzirki zaman jemgyýetinde Deýl Karnegi klassiklerinden sapaklar

2 minut alar

1936-njy ýylda neşir edilen Deýl Karnegi tarapyndan dostlary nädip gazanmaly we adamlara nähili täsir etmeli, şahsyýet psihologiýasy pudagynda iň täsirli we degişli eserleriň biri bolmagyna galýar. Geçen onýyllyklara garamazdan, bu kitapda görkezilen ýörelgeler we maslahatlar häzirki jemgyýetde aktual bolup galýar. Bu makalada Karnegi esasy pikirlerini gözden geçireris we olaryň ulanylyşynyň biziň döwrümizde nähili peýdaly bolup biljekdigini düşündireris.

1. Başgalaryň duýgularyna düşünmek we hormatlamak

Başga adamlar bilen çyn ýürekden gyzyklanyň

Karnegi başgalaryň duýgularyna we zerurlyklaryna düşünmegiň we hormat goýmagyň möhümdigini nygtaýar. Häzirki wagtda maglumatlara baý, hereketlere baý dünýäde diňlemek we başgalar bilen gyzyklanmak ukyby esasy ussatlyga öwrülýär. Bu has ýakyn we uzak möhletli gatnaşyklary ýola goýmaga kömek edýär.

2. Dostlugyň täsiri

Dostluk, dünýäde adamlara täsir etmek üçin iň güýçli guraldyr.

Awtoryň pikiriçe, dostluk we oňyn garaýyş, başgalara täsir etmek ukybyňyzy artdyryp biler. Häzirki zaman jemgyýetinde dostluk hem möhüm ähmiýete eýe. Adamlar mylaýym adamlar bilen diňlemäge we hyzmatdaşlyga has ähtimal.

3. Tankyt we ony nädip ulanmaly

Tankyt hyzmatdaşlygyň iň ýokary derejesidir.

Karnegi, adamyň özüni alyp barşyny hakykatdanam üýtgetmek üçin tankytlaryň konstruktiw we dostlukly bolmalydygyny öňe sürdi. Häzirki zaman medeniýetinde oňyn pikir we konstruktiw tankyt işde, okuwda we şahsy gatnaşyklarda üstünlikli aragatnaşyk etmegiň möhüm elementleridir.

4. Beýleki adamlara gyzyklanma

Gyzykly bolmak üçin beýlekiler bilen gyzyklanmalydyrys.

Beýleki adamlara gyzyklanma bildirmek, olara sorag bermek we hekaýalaryny diňlemek ukyby sizi has özüne çekiji we ýakymly edýär. Işsizlik we sanly endik sebäpli sosial baglanyşyklaryň ejir çekip bilýän häzirki jemgyýetinde başgalara gyzyklanma bildirmek gatnaşyklary berkitmäge kömek edip biler.

5. Ynandyrmak ukyby

Jedelde ýeňiş gazanmak üçin jedelden gaça durmaly.

Karnegi gapma-garşylyklardan gaça durmagyň we ylalaşmaýan wagtyňyz umumy pikir tapmagyň möhümdigini aýtdy. Häzirki zaman jemgyýetinde ynandyrmak we gepleşiklere gatnaşmak ukyby diňe şahsy gatnaşyklarda däl, eýsem professional ugurda we syýasatda-da möhümdir.

6. Sanly dünýäde aragatnaşyk üçin maslahatlar

Adam özüni möhüm duýmak isleýär.

Häzirki zaman dünýäsinde Karnegi ýörelgeleriniň ulanylmagy aktuallaşýar. Başga adamyň ähmiýetini we gadyryny tassyklamak gatnaşyklary güýçlendirip biler.

Deýl Karnegi dostlary nädip gazanmaly we täsirini adamlar aragatnaşyk endiklerini ösdürmek we beýlekiler bilen gatnaşyklary gowulaşdyrmak isleýänler üçin möhüm we gymmatly çeşme bolup galýar. Onuň ýörelgeleri we gymmatlyklary häzirki jemgyýetde möhümdir, bu ýerde adamlar bilen üstünlikli aragatnaşyk şahsy we hünär durmuşynda üstünlik gazanmakda esasy faktor bolup galýar. Karnegi sapaklaryna düşünmek we ulanmak, şahsy gatnaşyklaryň möhüm rol oýnaýan jemgyýetinde has üstünlikli, täsirli we bagtly bolmaga kömek edip biler.

 

Kitap:  https://www.kitaphana.net/book/1712 

189 |