...

Burkaz Aga

@BurkazAga
Sales manager

Özüm sada oglan, aslym obaly.

Gozgalmýan emlägiň uçar we gämileri öz içine alýandygyny bilýärmiň?

Gozgalmýan emlägiň uçar we gämileri öz içine alýandygyny bilýärmiň? Türkmenistanyň raýat kodeksiniň 167-nji maddasynyň 2-nji bendinde gozgalmaýan emläk hakynda şeýle bellenilip geçilýär: “Ýer uçastoklary, ýerastynyň uçastoklary, aýrybaşga suw obýektleri we ýer bilen pugta baglanyşykly zatlaryň hemmesi, ýagny özleriniň niýetlenilişine laýyk zyýan ýetirmän orunlaryny üýtgetmek mümkin bolmadyk obýektler, şol sanda tokaýlar, köp ýyllyk agaçlar, jaýlar, desgalar gozgalmaýan zatlara (gozgalmaýan emläk, gozgalmaýan zat) degişlidir.” Adatça , "mülk ýa-da gozgalmaýan emläk" sözüni eşidenimizde, topraga berk baglanan jaýlary, ýerleri…

BAE-de kreditdäki göterimlerde potensiýal düşüş

BAE-de kreditdäki göterimlerde potensiýal düşüş, gozgalmaýan emläk sektorynda uly ösüşlere ýol açyp biler. Birleşen Arap Emirliklerinde kredit göterimlerinde garaşylýan düşüş, ekanomika wajyp täsirini ýetirip biler, aýratyn hem gozgalmaýan sektory üçin ullakan pursat döredip biler. Artan Talap: Kredit göterimleri düşdigiçe, öý almagy planlaýan kişi üçin kredit çykdaýjylary has-da oňaýly hala gelýär. Bu bolsa, tapawutly bahalardaky öýlere bolan talabyň artmagyna getirýär. Gurluşyk kompaniýalarna goldaw: Artan talap, gurluşyk sektorynda hereketlilik getirip, kompaniýalara has kän satyş mümkinçiligi berýär. Bu…

BAE-de kreditdäki göterimlerde potensiýal düşüş

Gybat.

Elbetde gybatyň gowy zat däldigini ählimiz bilýärmikäk diýip pikir edýärin. Hawa, gybat erbet zat. Geliň GYBAT -a giňişleýin seredip biraz analiz edeliň. Ilki bilen " GYBAT näme? " diýen soraga jogap berjek bolalyň. GYBAT - biriniň daşyndan edilýän nädogry , takyk däl gürrüň , myjabat - diýip ene dilim sözlüginde düşündirilýär. GYBAT meniň düşünişimçe şeýleräk bir zat bolmaly. Biri barada aýtýan sözlerimiz şol kişini rahatsyz etýän bolsa bu gybatdyr. Niýetimiz näme bolsa bolsun şol kişini…