Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

Content writer

16 Maý 2023

Beýniniň 2 tarapyny hem ulanmak mümkinmi?

2 minut alar

Adamyň beýnisi esasan 2 bölege bölünýär. Sag beýni we Çep beýni.

Ylmy barlaglaryň netijesinde her  adam şol bir wagtda diňe bir tarapyny köp ulanyp bilýär. Ol hem başarnygyňyza görä haýsy tarapy köp ulanýandygyňyz üýtgeýär. Alymlara görä beýniniň çep tarapy köplenç hasaplama ýaly amallary ýerine ýetirmäge ökde sag beýni bolsa dil ugurlaryna ökde diýip çaklanylýar. Elbetde bu maglumat her ýerde üýtgeşikdir. Emma hemme maglumat çeşmeleri we lukmanlar tarapyndan beýniň köplenç diňe bir tarapy işjeň görnüşde işleýär diýip tassyklanylýar.
Diýmek adamlaryň köp bölegi diňe bir tarapyny köp işledip bilýär. Emma 2 tarapy hem köp işledip bilmek mümkinmi?
Bu soragyň jogabyny görmek ilki bilen biz çagalara seredip bileris. Alymlaryň aýtmagyna görä çagalar täze öwrenýänligi üçin häzir beýnindäki baglanşyklar doly kemala gelmeýär. Şonuň üçin 2 tarapy hem deň işjeň ulanyp bilýar.Ýöne çaga ulaldygyça öwenýär we birzatlara ýöriteleşýär. Şeýdip diňe bir beýniniň bir tarapy işlemäge başlaýar. 
Geleli 2 tarapy ulanmaklyga. Onuň üçin dürli maşklar bar. Olaryň biri saglakaý bolsaň çep eliň bilen ýazgy ýazmak, Çepbekeý bolsaň hem sag el bilen. Ýagny 2 el bilen ýazmak. Muny öwrenmek mümkin. Onuň üçin ilki bolup 1-nji synpdaky ýaly harplardyr sanlary ýeke ýekeden ýazmagy öwrenip başlamaly. Elbetde ol 1günde bolup bilmez emma her gün maşk etseňiz 1 aý ýada ondan köp wagtda kanagatlanarly ýagdaýa gelersiňiz. Bu proses beýnniiň 2 tarapyny hem işledýär diýip çaklanýar. 
Başgada bir obýekt hakynda üýtgeşik atlar pikirlenmek ýagny şol obýektiň öz maksadyndan başga  zatlar pikirlenmek hem 2 tarapyň arasyndaky baglanşygy güýçlendirer. Muňa mysal bolup ruçka bilen ýazylýan däl-de pozulýanlygyny pikr etmek we  ş.m. Elbetde bu maşka ilki başda gülkünç gelip biler. Emma ol hem 2 tarapyň arasyndaky baglanşygy güýçlendirýär. 


Mundan başga hem beýni maşklary köp. Şeýle maşklar etmek has işjeň beýnä eýe bolmagyňyza kömek eder.

38 |
|