...

Didar Agayew

@bagabat

Derman / hekaýa

Ilkinji kitaby neşir edildi. Otlanlaryny hasaba almaňda 20 ýylyň zähmeti. Owal-a ýazmak – dert. Okalmagy ondanam beter. Indem munça ýyllyk yhlasy wysal bolansoň, egsilmekden geçen, derdi goşalandy: “okalarmy, okalmazmy...”. Beýleki tarapdanam begenjinden ýaňa içini it ýyrtýar. Daşyndan jinnekçe syr bermezlige çalyşýar. Irräkden endik edilen “öz şatlygyňy özüň zäherlemek” edähetini aýagaldygyna “işledýär” ( çünki, nijema gördi: bagtly adam akmak görünýär ). Şeýdibem ýüzüni, şobir “şortumşuk režimde” saklamaga dyrjaşyp, şunça jan çekýär. Emma, barybir, gursagynda giden heýjaneleklik.…

Suraýyň sesi / edebiýat seljermesi

Çagalykda, kolhozyň düýeleri, goýunlary üçin ýandak ýatyrmaga guma gidilerdi – GAZ-53 kysymly ýük ulagynyň yzy, kiçisi 9-10 ýaşly, ulusy 14-16 ýaşly “işgärden” hümerdir. Ulagam gumaksy, beýikli-pesli, çarkandak ýoldan şo-o-l “hyrryň-hyrryň” gidip barýandyr. Tizligem bolup biläýse – 20 km/sag-dyr. Ýetmän geçersiň. Ulagyň agaç kuzowynda silkile-silkile içiň düşüp gider... ...Döredijilik diýlende-de, hemişe şo ýol göz öňüme gelýär. Ýöne o kolhoz ýolunda, başky ugran badalgaň bilen, barjak ahyrky pellehanaň aýan. Döredijiligiň ýolunda bolsa şolam aýdyň-äşgär däl. Nirä eltjek…

Suraýyň sesi / edebiýat seljermesi

Juma aga we men / hekaýaň dowamy

*** Şol ümmülmez birsyhly galagoplugyň gursagynda-da Juma agaň mylaýymdan mähirli labyz bilen gürrüň berýän, mylakatdan, sadalykdan, düşünmekden dyňzap duran jümleleri hiç janyma batmady. Sebäbi olaram täzelik däl. Sebäbi olaram gözleýänimi tapyp bermeýär. Içki kösenjimi ahyrlar ýaly, “belaň körügini” “barmak dürtüp” görkezmeýär. Kanagatlandyranok. Jahyl çürt-kesikligi, gögele “ýa eýläk, ýa beýläk” dardüşünjeliligi bilen möwç urýan göwün, bu wagt hemme zady diňe inkär etmegiň hatyrasyna inkär edýär – aklyň, sowukganlylygyň, tarapgöýsüz mantyga laýyklygyň dynnymça düşnügem ýok, bu däli…

Juma aga we men / hekaýa

Halypa žurnalist, ussat ýazyjy, nakgaş Juma Hudaýguly agaň ýagty ýadygärligine Anyg-a ýadymda däl. Ýöne, ýalňyşmasam, Juma aga bilen men, takmynan 87-nji ýylda, heniz gögele oglankam tanşan bolmaly. Bissimylla, mekdebiň bosagasyndan ätlänimiz bäri dostum bar, oňam türkmendilçi kakasy (...bardy, pahyr. Iman baýlygyny bersin!). Şolaň öýündäki kitaphana-da obaň ölçeginde äpet. Şo döwürler elýetmez saýyrdyň bedewe deňelýän ýaşyl “altynjyň ýatagy” – mähnet ulaghanaň üç diwaram “tä dabanyndan depesine” çen, uzaboýuna kitap münderlenen tekjelerdi. Öýlerine kitap sorap barsam, kakaly-ogul…

Juma aga we men / hekaýa

Bir gün...

Görüpsiň sen, Heniz görülmedik bir üýtgeşik gyz. Indi bolsa maňa gürrüň berýärsiň: «Birden gaýyp boldy, galdym men ýalňyz». Örtenýädiň hasam, ýetirsem häsin, Maňa seň sözlerňi diňlemek täsin. «Gözlärin gijeler, gözlärin gündiz, Asyl göz öňümden gidenok gözi. Ynan, beýle gözi görmändim şindiz, Asyl özgelerden üýtgeşik özi». Men seni ýylgyryp, diňläp otyryn, Kä başymy atyp, kä başym ýaýkap. Diýýäň: «Zaryn çekip, ömrüm ötirin, Topragy bagyrtlap, bagrymy oýkap». Maňa seň sözlerňi diňlemek täsin, Maňa seň sözlerňi diňlemek nä…

Öz ynanan zatlarym / goşgy

Bahana agtarma, çäresin agtar, «Türkmen» diýdir bitmez işi bitir-de. Yhlas et, zähmet çek, iş bitir ---- magtan! Öwünewer onsoň git-de-getir-de. Her bir işe ýapyş ýüregiň bilen, Yhlasyňda hiç kemterlik bolmasyn. Demir ýaly erkiň bolsun içiňde, Çagaňda-da hiç kemşermek bolmasyn. Gul deý işle, gum sowrup depäňden, Dünýä işlemäge gelen ýaly bol. Dynç alaňda dynç al, alan şekilli, Ýedi pyşdyň han-beg bolan ýaly bol. Ýere bagryn baglan ata-babalaň, Taryh şaýat, ýedi yklymy baglapdyr. Başyňny goý, başyň ile…

Öz ynanan zatlarym / goşgy