...
3Makalalary
6Halan makalalary

Maksat Taýmaz

@Maxattay
İşçi

Gönümellik menin minusym we plyusym

3 minut alar

8-nji Mart

– Aýgül gyzym, Aýgüüüül. Hany tur gyzym. Akyla şu. Bol tur çaltrak. Bar jigiň Röwşenem turuz. Bola irräkden mekdebiňe gidip 8-nji Mart sowgadyňy alyp geleli! “Aýgül 8-nji Mart sowgady” sözüni eşideninden derrew gözlerini açdy. “Näme sowgat bererlerkä? Gowja Barbie gurjak berseler kem däl. Aşgabatdaky Nabat daýzamyň gyzyndaky ýaly bolaýsadagy, enaýyja, sary saçly gurjak” diýip hyýalyna getirdi-de jigsi Röwşeni oýarmaga gitdi; – Gyw Röwşennnn! Bol tur çaltjak. Bu gün 7-nji Mart, ejem bilen mekdebe gitmeli biz…

3 minut alar

TAPAWUTLAR

Men ýaş wagtlarymda goşgudyr hekaýajyklar ýazan bolýardym. Aý näme olam ýuwaş yuwaş galdy. Öýlendik, çagajyklarymyz kemala geldi, olary okadyp ýetişdirjek bolup ömrümiziň ýarysyny başagaýlykda geçirdik diýen ýaly. Meniň iki sany oglum bar. Biriniň ady Seýdylla beýlekisi bolsa Abdylla. Aralary ýalňyşmasam iki ýaş bolmaly ( häzir keýwanydan sorasam “Waýýý kakasy şonam bileňokmy?” diýip igenjegini bilýärin). Bäş barmagyň bäşisi hem deň bolmaýşy ýaly bu ikisi hem başga häsiýetlere eýe. Seýdylla biraz keýpi gowy görýär özem ýaltarak, Abdylla…

2 minut alar

Kömek Gerekmi?

“Salawmaleýkim agam! Ýolda dursuň welin maşynyňa bir zat boldumy? Kömek gerekmi?” “Salam uýam! Öý işleriňi edip bileňokmy? Kömek gerekmi?” “Salam Eje! Şu wagt dükana geldim welin öýe gerek zat barmy?”… "Sen hemme kişä kömek edesiň gelýändir welin olar seniň kömegiňe mätäçmi? Sen her kim bilen gatnaşmak isleýän bolup bilersiň welin olar isleýärmi? Sen elmydama dogrynyň tarapynda welin seni bu herekediň üçin goldaýan barmy?… Seniň bu optimistligiň töwerekdäki käbir(bir topar) adamy birahat edýär we wagtyň geçmegi…