...

Maksat Taýmaz

@Maxattay
İşçi

Gönümellik menin minusym we plyusym

Oba barýan ýollar

Täze ýyldan soň birdan bilet tapyldy-da pasport çalyşmak üçin oba gidip gelmeli boldum. Gelnim bilen maşgala agzalarymyzyň hersine sowgatlaryny alyşdyryp aeroporda bardyk. Ol yzymda galmalydy men bolsa gitmelidim. Ine şol ýerde bir hili agyr duýgyny başdan geçirdim. “Şu liniýadan geçenimden soň durmuşyma ýeke özüm dowam etmelimi?”. Toý edenimize 2 ýyl töweregi bolupdy welin şu wagta çenli beýle aýry ýaşan wagtymyz bolmandy. Hemme geçmeli ýerlerden geçenimden soň uçara münmeli wagty gelipdi. Tüweleme hemme adamlaryň ýüzi ýyryş…

SORAG

Adam pahyryň ömri gaty çalt geçýäni hakyky. Agam bilen bile ýylgyn tokaýlygyň içinde düýe bakýanymyz düýn ýaly welin indi seredip otursam öz çagalarymyň ýetişip öýli işikli bolanyna iki üç ýyl geçipdir. Çagalarymyň hem hersiniň özüçe üýtgeşijek häsiýetleri bar. Uly gyzym durmuşa çykmanka öýde ejesiniň diýenini etmän kän gaharyny getirendir. Elmydama ejesi ýa-da jigileri bilen kejeleşip ýörendir. Birdan nesibesi açyldy-da durmuşa çykdy gidiberdi. Soň çagalary bolansoň ejesine kän sag bolsun aýdyp jaň edendir “Indi seniň ýagdaýyňa…

Ortanja Ot hem ýok…

Adam dünýä nirede, nähili maşgalada ýa-da şol maşgalanyň içinde näçinji bolup doguljagyny bilenok. Ol diňe dogulýar we täze durmuşa başlaýar. Daş töweregine seredýär, syn edýär, öwrenýär… Ene ata üçin çagalarynyň hemmesi deň ýaly bolsa-da aslynda deň däl. Meselem maşgalanyň ilkinji çagasy olarda täze täze duýgylar döredýär. Ene ata şol birinji çaganyň üsti bilen her gün öwrenýär, tejribe edinýär. Maşgalanyň ikinji çagasy (ortanjy çaga diýeli)doglan wagty welin ene ata indi kän aljyranok. Sebäbi indi olarda tejribe…

Boş motiwasiýalar aslynda boş däl bolup biler(mi?)

Soňky döwür sosial platformalarda motiwasiýa wideolary köpeldi (ýa-da meniň öňümden köp çykýar); – Kelläňi işlet – Hereket et, risk al – Aýlykly işde işlemeklik samsyklyk – Maýa goýum goý ….. Aýdylan zatlar teoriýada gaty dogry we manyly emma bularyň näçe göterimini praktikada durmuşa geçirip bolýarka? Meselem sen gullukçy maşgalada dogulyp ulaldyň. Azyndan seniň 3 arkaň aýlykly işde işledi we edara işinden daşary bir zatlar (bergi, mal gara) toplajak boldy. Kän bir söwda bilen meşgullanmadylar. Köplenç…

Durmuşda öz ýeriňi tapmakmy

Daş töweregiňe seredýäň welin her kim öz işi bilen başagaý bolup ýör. Bazardaky satyjylar, taksistler, edara işgärleri ýa-da daýhanlar. Göwnüme bolmasa şularyň hemmesi durmuşda öz ýerlerini tapyp, kanagat edişip işläp,gezip ýörler. A sen näme edip ýörsüň? “Näme iş bilen meşgullanýarsyň? Käriň näme?” diýlen soraglara takyk jogap berip bileňok. Munyň sebäbi bir işde ökdelemegiň ýerine hemme zada ýetjek bolduň. Ählisinden biraz öwrendiň taşladyň, öwrendiň taşladyň. “Käri öwren-de ýigren” sözüne ýalňyş düşünäýdiň öýdýän hä körpe? Bu zatlar…

GURGUNMYŇ EJE?

Mekan ejesiniň mazarynyň baş ujuna gelip oturdy. Aýtmana köp zat bardy,haýsyndan başlajagyny özi hem bilenok. İşden çykarylanyny aýtsynmy,kakasynyň günde öýe içip gelýäninimi ýa-da özüniň Türkiyä okuwa gitjeginimi?! İlki bilen mazaryň üstündäki çöp-çalamlary arassalady,bärik gelmeýänine 1 ýyl bolupdy. Hawa iň soňky gezek geçen ýylyň 12-nji ýanwarynda gelipdi. — Eje salawmaleykim,ýatyrmyň sag aman? Ýatan ýeriňde bizi görüp ýatanyňy bilýän welin onda-da aýdaýyn, sebäbi içime syganok bu bolýan zatlar. Kakam özüni içgä berdi soňky döwür. Kakamdyr diýip zat…

ORTA MAŞGALA

Oraz Türkde uludan toý etdi,gelni bilen İstanbula hem-de Ankaradaky tanyş garyndaşlaryna aýlandylar. Türkleriň aýdyşy ýaly Bal aýyny(edil ballymy dälmi ol nägümana) geçirdiler. Ýaş jübütler täze öýe göçen wagtlary hem öýlerinde myhman kem bolmady. Oraz içinden “Ohow bular bizi myhmançylyga çagyrmaly dälmaý? Gaýta tersine bize gelýärler, bolýa çemodan iýmelidir welin onam toýdaky hyzmat edenler iýse ýerine düşjek!” diýdi. Oraza toýdan öň we soň köp adamlar maslahat berdi; Tejendäki agasy Kerim; — ““ İnim heleýi başdan çagany…

CLUBHOUSE

Pandemiýanyň möwç alan wagtlary. Hemme ýer gulply Atabaý . Wideoçy Kakajan öýündäki “Almaly” kompýuteriniň başynda kofýajygyny owurtlapjyk montaž işlerine gümra bolup otyr. Aý näme pandemiýa sebäpli her kim öýde eli boş. Onsoň bir kellesi işleýän bende “Clubhouse “ programmasyny oýlap tapypdyr (Oňňardaý şuna) ýöne diňe “Almaly” telefony barlar ulanyp bilýär. Hany adalat? (Puluň bolmasa adalaty gözleme han ogul!) Kakajan hem almaly telefon ulanýanlaryň hatarynda. Instagramdaky Türkmen tanyşlary ony Clubhouse-a çagyrdylar. Girip görse tüweleme ep esli…

BAZAR

Söwdanyň bar ýerinde hökman bazar bolaýmaly. Adamlar özlerine gerekli zatlary almaly, satmaly,sowmaly,gazanmaly… Tejende hem üç sany bazar bar; Arzuw bazar, Gök bazar we mal bazar. Hepdäniň dördünji we bazar günleri Arzuw bazar açyk galan günleri bolsa Gök bazar(Mal bazar diňe bazar güni açyk).Arzuw bazar beýleki bazara garanyňda has uly. Oňa goňşy etrap,şäher,obadaky(Duşak,Babadaýhan,Sarahs,Altyn asyr) ilat gelýär. Bazar güni hemme kişi üçin bereketli gün. Ýagny herekede bereket. Satyjylar,alyjylar, köçede durýanlar, taksistler, galtakçylar(taçka). Maşgalalarda köplenç rollar bölünen. Produkta…

8-nji Mart

– Aýgül gyzym, Aýgüüüül. Hany tur gyzym. Akyla şu. Bol tur çaltrak. Bar jigiň Röwşenem turuz. Bola irräkden mekdebiňe gidip 8-nji Mart sowgadyňy alyp geleli! “Aýgül 8-nji Mart sowgady” sözüni eşideninden derrew gözlerini açdy. “Näme sowgat bererlerkä? Gowja Barbie gurjak berseler kem däl. Aşgabatdaky Nabat daýzamyň gyzyndaky ýaly bolaýsadagy, enaýyja, sary saçly gurjak” diýip hyýalyna getirdi-de jigsi Röwşeni oýarmaga gitdi; – Gyw Röwşennnn! Bol tur çaltjak. Bu gün 7-nji Mart, ejem bilen mekdebe gitmeli biz…