...

Edhemii Dāde

@edhemii

Men ýaly biri bolmasa, aslynda kemem däl ...

Hemme zat New, diňe özümiz könelýäs ...

Ömür atly kalendarymdan geçip gitdi ýene bir ýyl ajysy-süýjisi bilen. Hemişeki ýaly şo monotonlife'ym. 2023-de gazanan üýtgeşik hiç zadym ýok diýen ýaly. Galan ömürde hiç tapyp bolmajak zatlarymy ýitirdim. Aýryldy ýakynlarym, döküldi ýaş. Maňa ýol görkezýän ýyldyzlarymdan-dy. Şo ýyldyzlardan ikisi gaý:dy gitdi. Maňa oglum diýen halypamy ýitirdim öňürti, soňra bolsa janymdan jan sen diýen ak saçly perişdäm enemjany. Agyrdy aýralyklar, agyrdy söýýän adamlaryň sessiz-sessiz göz öňüňden geçip gitmeleri. Ýakynlarymy ýitiren ýylym hökmünde ýadymda galar 2023-nji…

Hemme zat New, diňe özümiz könelýäs ...

Sowuk indi ...

Ýüregimi üşetýär öwüsýän sowuk şemal, Göremok ýylgyryp duran jemal Töwerekde-de bolaýmaly hökman Bagt, sana-da jemin al, Köşeş agam biraz demiň al, Bilýän ähli ýürekler buzly umman, Menen durup bilemok dymman, Kä gijeler sowuk geçirýän uklaman, Şonda-da ýok henizem halym soraýan, Edhemem bardyr unutman, Şu ýaşyma çenli gaýtmadym hiç garadan, Gaýtmarynam gara-garadan, Önki ýaly däl indi daň, Hemme ýürekler doň, Meni ýylandanok, Ne ýyly bir penjek Ne ýanyp duran peç, Ne gyzykly gürrüň Ne-de bir gyzgyn…

Sowuk indi ...

Ah, Epsilon! Part III

Ah Epsilon! Uzakdan söýdügim Hemme kişiň ýanynda öwdügim Seň üçin özümden geçdigim Seň hiç zatdan habaryňam ýokdyr Dogry dälmi? Bolanda näme, bu dünýe 5 günli Menem adam, menem göwünli Bilseň alýan her bir demim düwünli Ah Epsilon her kim, her kim her tüýsli Daş-töweregiňe seretmeseň ünsli Kime ynanjagymam bilemok, Kime daýanjagymam bilemok, Kime duşman, kime dost diýjegimem Çynym bilen aýtýan ýadadym Ýadadym gynanyp... Öňümden çykan her kişä ynanyp Geçdi her kişem göwnümiň göwnüne degip Dogry…

#Ýitiripdim şo wagt

Ýaşamak islämok, daşamagam islämmok. Ýaşamak islämok diýsem dogry ýaşamany bilmeýänligim zerarlydyr, daşamak islämmok diýmegimem ýüküm agyrlaşanlygy zerarlydyr ýalňyş düşünme. Sözlerim sowuk bolup biler üşeme. Asla bil baglama bu döwürde ýylanjak bolma bir kijiçek şemede. Ejizleme diýersiň, ejizlemerin eger şu pany jyzmasa. Dogrusy ýaşamak islegimi nirden almaly, nirden doldurmaly, näme üçin ýaşansyran bolup ýörün ony hiç bilemok. Çekileýin gyra oňaran ýaşasyn, owarram men. Şo iliň bela ýaly çagasyça bolmanlygym üçin özümden ötünç soraýyn. Bolar bolgusyz arzuwlara…

#Ýitiripdim şo wagt

Ah Epsilon! Part II

Ah, Epsilon ! Näme üçin 'Sen' diýip soraýan özüme Millionlarça ýalňyzlyk bar wagty Näme üçin senli hyýallara mejburdym Gör näçe baýlyk barka Näme üçin sensizligiň garyplygyna tutsagdym. Soraýan özüme: Durmuşy aňsatlaşdyrmak ýerine, Näme üçin şansymy kynlaşdyrjakdym seniň bilen. Soňra seredişiň aklyma gelýä üşeýän, Kem galýa alýan demim, Guşlar yssy ülkelere göç etmeseni goýaýjak ýaly, Çäresizlik örtýär boýdan-başa meni, Hemişe ýanymda isleýän seni, Çaýyma şekeriň tagam berşi ýaly Durmuşyma tagam bermelidiň, Birden hä bolmasaň açlyk boljak…

Ah Epsilon! Part II

#Uçurymlara Ýüzlenme!

Uçurymlara! Eziz uçurym! Bugün seniň ýoluň açykdyr we öňüňde ençeme gyzykly başdan geçirmeleriň bardyr. Emma özbaşdaklyk näçe süýji bolsa-da, bilgin, durmuşyň käbir öwrümlerinde mekdebiňi ýatlarsyň, okuwçy döwrüňe dolanmak islärsiň. Durmuşyňda boljak adalatsyzlyklar mekdebiňi küýsetdirer. Mugallymlaryň her näçe käýýänem bolsalar, diňe seniň peýdaň üçin şeýdendiklerine gowy düşünersiň. Kyn günüňde ýanyňda boljak ýürekdeş dostlaryň aglabasy klasdaşlaryňdan bolar, çünki çaga wagty hiçkim şahsy bähbidini oýlamaýar. Saňa kiçiräk bir syr açaýyn: aslynda mekdep ylym öwrenmek üçin däldir. Uniwersitetiň bir…

#Nädeýin

12/01/2020ý. Adamlar üýtgedi eje. Çalt üýtgeýä. Beýle diýsem pasyllarama üýtgeýä, aýlar üýtgeýä, gije-gündizem üýtgeýä, asmanam günde-günaşa dürli-dümen reňke boýalyp ýatyr.Üýtgemek herhal biz Adamogullarynyň, tebigatyň ýazgydy. Aýtsanaňyzla maňa üýtgemek gowy zatmy eje? Adamlar üýtgedi, üýtgeýä diýip otyrn şu wagt welin ogluňama kän öwerlik däl haly. Herhal bu şäher sebäpkär ýa-da özüm. Sen ogluňdan gaty görme eje. Nädeýin elimde däl üýtgedim. Çagalygymy ýatlaýan. Obamyň köçelerinde gumly ýer tapardyk tapan şol ýerimizde oýunuň içine çümerdik, oýnardyk. Diňe geliň…

#Nädeýin

Ah, Epsilon! Part I

Ah Epsilon! Salam Epsilon! Oňatmy ýagdaýlaryň? Inşallah oňatdyrsyň! Meni sorasaňa Menem oňat hudaýa şükür munça bolsa ... Bugün ýene asman bulutly We ýene asmanyň gözleri ýaş'ly Bu gezek ýöne-möne ýaş'ly däl Göwnüme bolmasa zaryn-zaryn aglaýa asman Üst-başyňy öl-myžžyk etjek derejede Biraz demini alan çaý Penjiräniň öňü, ýagyş we hyýallar ... Ýel'e sowrulan sary ýapraklar mysaly Sowruldym ýene senli hyýallara We ýene sen ýadyma düşdüň Nädeýin elimde däl Ýogsa ýatlajak däl seni Seni ýatlamajak bolup Kalbymyň…

Ah, Epsilon!  Part I

#Söýgüli

Nädip aýtsam sen başgadyň, tapawutlydyň,üýtgeşikdiň,täsindiň, jadylydyň hatda. Beýlekilere meňzemezdiň aýratynlygyň bilen. Deňiň bardy elbet, jübüt-jübütden ýaradylana men we maňa meňzeşler, sen we saňa meňzeşler.Özboluşly akja reňkiň bardy iň gowy görýän iki reňkimden biri. Ilki tanyşan günüm ýadymda. Juda begenipdim, ýaman şatlanypdym.Pikirem etmezdim saňa duşaryn diýip, ýöne bir gün duşjagymy bilýädim ol anyk, täsin ýeri bular ýaly ir garaşmandym. Sebäbi daş töweregime seretsem oglandyr gyzlar dolydy. Bulaň bolşuna gözüm giderdi. Menem isleýädim bolmagyňy ýanymda. Ahyram bir…

Ýalňyzlyk (Ýa-Da Uly Boşluk)

Il içinde çekdim ýekelik derdin. Ýekelik derdin çekenler biler. – Gurbannazar Ezizow Aram-aram ýalňyzlyk geçirýän. Ýanymda hiç kim bolanok. Bedenimde ýeke özüm türmede ýaly. Käwagt gülýän soňra geçýä. Içimden ýazmagam gelenok. Käwagt gowy, käwagt ýaman. Uly şäher, ýöne ähli zat ajaýyp içgysgynç. Bu şäherde bir kemçilik bar. Gizlemeli däl, elbetde okuwdan boş wagtlarymyz kursdaşlarym bilen gykda-wakk bolup futbol oýnaýas. Ýa bolmasa öýde PES13 oýnamyzda dostym bilen. Ýöne olar islän wagtyň ýanyňda bolup duraýanoklar, olaram günäker…